U bent hier

Focus: Meerjarenplannen

Strategische plannen voor het milieu- en energiebeleid

De hierna opgesomde plannen, die voor het merendeel betrekking op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), werden opgesteld door Leefmilieu Brussel. Om de finale goedkeuring te kunnen krijgen van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in 2de of 3de lezing) moeten de strategische plannen een lang proces van validering doorlopen (diverse adviesorganen en overheden, milieubeoordeling, openbaar onderzoek, …).

De plannen werden gegroepeerd per milieudomein waarop ze betrekking hebben. Wij maken een onderscheid tussen de plannen die van kracht zijn, enerzijds, en deze die zich in een gevorderd stadium van het valideringsproces bevinden, anderzijds. De plannen waarvan de datum in het vetjes is aangeduid, werden aangenomen tijdens de periode 2011-2015.

Luchtkwaliteit, energie en klimaatwijziging

Van toepassing

Ver gevorderde validering

Omdat de problematiek in deze 3 domeinen intiem verweven is, heeft het Gewest een geïntegreerd beleid ontwikkeld om de gewestelijke doelstellingen te behalen voor het verminderen van het energieverbruik, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Het wettelijk luik van dit geïntegreerd beleid, het BWLKE of Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (beter gekend onder zijn Franse benaming COBRACE) werd goedgekeurd in mei 2013 (zie hierboven). Dit wetboek voorziet de verplichting om de toekomstige maatregelen in de domeinen lucht, energie en klimaat te plannen op een geïntegreerde manier, via de publicatie om de vijf jaar van één enkel gemeenschappelijk lucht-klimaat-energieplan :

 • Het planningsluik van het geïntegreerd Brussels beleid, het gewestelijk lucht-klimaat-energieplan, wacht nog op de finale goedkeuring van de tekst waarin reeds de geformuleerde opmerkingen werden verwerkt:

Dit plan zal dienst doen als actieplan voor energie-efficiëntie, als plan voor de luchtkwaliteit, als plan voor de aanpassing aan de klimaatveranderingen en als actieplan voor hernieuwbare energie. De Brusselse regering keurde het ontwerpplan goed in 1ste lezing op 26 september 2013, de goedkeuring in 2de lezing volgde op 2 april 2015. Tussen 25 mei en 31 juli 2015 werden het ontwerpplan en de milieueffectenbeoordeling aan een openbaar onderzoek onderworpen. Meer informatie

Water

Van toepassing

 • Overstromingsbeheerplan ook gekend als Regenplan 2008-2011. – goedgekeurd op 11 dec. 2008. Meer informatie
 • Waterbeheerplan 2009-2015 – goedgekeurd op 12 juli 2012  (inwerkingtreding op 15 september 2012). Meer informatie
 • Gewestelijk programma voor pesticidenreductie 2013-2017– goedgekeurd in juli 2013. Meer informatie

Ver gevorderde validering

 • Ontwerp van waterbeheerplan 2016-2021: de openbare raadpleging over het werkprogramma en de kalender van het toekomstige waterbeheerplan WBP2 liep van 4 december 2013 tot 3 juni 2014. Het ontwerpplan werd in 2de lezing goedgekeurd in oktober 2015. De openbare raadpleging loopt van 23 november 2015 tot 31 mei 2016. Aangezien dit plan een globaal en geïntegreerd antwoord moet bieden op alle uitdagingen die in verband staan met het waterbeheer in het Brussels Gewest zal het 2 belangrijke documenten integreren: het beheerplan voor de overstromingsrisico’s (dit is het vervolg van het Regenplan 2008-2011) en het register van de beschermde gebieden. Meer informatie

Gezondheid

Van toepassing

 • Zie onder punt 2 het Nationaal Actieplan Milieu-Gezondheid
 • Gewestelijk programma voor pesticidenreductie 2013-2017– goedgekeurd in juli 2013. Meer informatie

Afval- en grondstoffen

Van toepassing

 • Vierde afvalstoffenplan  opgesteld door Leefmilieu Brussel samen met het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN of ANB), goedgekeurd in 2010. Meer informatie

Groene ruimten, biodiversiteit, Zoniënwoud

Van toepassing

 • Beheerplan voor het Zoniënwoud - gedeelte Brussels Hoofdstedelijk Gewest: goedgekeurd in 2003. Meer informatie
 • (Interregionale) Structuurvisie voor het Zoniënwoud: getekend door de 3 gewesten in 2008. Meer informatie
 • Richtplan voor het inter-gewestelijk gebied Neerpede (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en Vlezenbeek-Sint Anna Pede (Vlaanderen) – goedgekeurd in sept. 2014 Meer informatie
 • Besluit tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied – BE1000002: Bossen en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest – complex Verrewinkel – Kinsendaal : goedgekeurd op 24 sept. 2015. Door de goedkeuring heeft de Regering dit gebied erkend als Speciale Beschermingszone (gekend als ZSC II). Leefmilieu Brussel moet nu in overleg met de eventuele betrokken eigenaars en gebruikers (andere dan het Gewest) een ontwerp van beheerplan opstellen dat eveneens moet worden voorgelegd aan een openbaar onderzoek. Meer informatie in de factsheet “Natuurlijke ruimten en groene ruimten die een beschermingsstatuut genieten”.
 • Gewestelijk programma voor pesticidenreductie 2013-2017– goedgekeurd in juli 2013. Meer informatie

Ver gevorderde validering

 • Natuurplan : de Regering nam acte van de publicatie van het Natuurrapport op 25 oktober 2012. Het « Ontwerp van het gewestelijk natuurplan » werd in 1ste lezing goedgekeurd door de Regering op 26 september 2013. Aangezien de opmerkingen die voortvloeiden uit de openbare raadpleging (15 februari tot 15 april 2014) in de tekst werden geïntegreerd, kan het ontwerpplan op zeer korte termijn worden voorgelegd aan de Regering voor zijn finale goedkeuring in 2de lezing. Meer informatie
 • Zie onder punt 2 Belgische nationale strategie biodiversiteit 2020
 • Ontwerpbesluiten voor de aanwijzing van de 2 Brusselse Natura 2000-gebieden “Zoniënwoud met bosranden, aangrenzende beboste domeinen en de Woluwevallei (of ZSC I)” en “Bosgebieden en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest (ZSC III)”: in 2015 werd voor beide gebieden een openbaar onderzoek georganiseerd om de mening te kennen van het publiek over de relevantie van de daarin voorgestelde beschermingsdoelstellingen. Deze raadpleging is een verplichte fase vooraleer de Regering deze gebieden kan erkennen als Speciale Beschermingszone. Meer informatie

Geluid

Van toepassing

Pesticiden

 • Gewestelijk programma voor pesticidenreductie 2013-2017– goedgekeurd in juli 2013. Meer informatie

Plannen van andere instanties met belangrijke milieu-impact

De resultaten van het milieu- en energiebeleid van het Gewest worden onvermijdelijk ook beïnvloed door maatregelen en prioriteiten in aanverwante politieke domeinen. De onderstaande opsomming beperkt zich tot de belangrijkste meerjarenplannen.

Ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling

Ver gevorderde validering

Het ontwerp van het Gewestelijk Plan voor Duurzame ontwikkeling werd  goedgekeurd door de Brusselse Regering op 12 december 2013. De doelstellingen die door het toekomstige GPDO worden nagestreefd, vormen de basis voor tal van maatregelen en acties in het lucht-klimaat-energie-plan die de modaliteiten van de actiepijlers van het GPDO preciseren, zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening, beheer van het blauwe netwerk, enz. Meer informatie

Gewestelijke beleidsverklaring

Iris 2-plan

De mobiliteitsstrategie voor het Gewest werd door Brussel Mobiliteit vastgelegd in het IRIS 2-plan 2010-2018 (goedgekeurd op 9 september 2010) en de daarvan afgeleide plannen (het fietsplan 2010-2015, het voetgangersplan 2012, het goederenvervoerplan goedgekeurd op 11 juli 2013 en het parkeerbeleidsplan dat van kracht is sinds januari 2014). Meer informatie en toegang tot de plannen van Brussel Mobiliteit.
De maatregelen voorzien in het vervoershoofdstuk van het lucht-klimaat-energieplan zijn bedoeld als aanvulling bij het Iris 2-plan teneinde de gewestelijke doelstellingen op het vlak van luchtkwaliteit en BKG-emissies te kunnen halen. Zo voorziet het LKE-plan een aantal acties om het wagengebruik te rationaliseren en alternatieven voor de personenwagen te bevorderen.

Beheercontract van de MIVB

De doelstelling van het lucht-klimaat-energieplan om het openbaarvervoeraanbod te promoten en aan te vullen, sluit aan bij die van het beheercontract 2013-2017 van de MIVB. Meer informatie

Netheidsplan

De gewestelijke operator die instaat voor de afvalophaling, de afvalverwerking en de reiniging is het Agentschap Net Brussel.

 • Netheidsplan 2012-2017 (.pdf) , goedgekeurd op 15 februari 2012
 • Plan d’action pour améliorer la propreté publique dans tous les quartiers, Note aux Membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, maart 2015

Persistente organische verontreinigende stoffen

In België valt het Verdrag van Stockholm inzake POP’s onder de zogenaamde « gemengde » bevoegdheden, dit wil zeggen dat zowel de federale als de gewestelijke overheden bevoegd zijn om beslissingen te nemen in de betrokken materies.

Nationaal actieplan Milieu-Gezondheid

Met het National Environment and Health Action Plan (NEHAP) wil België niet enkel zijn verplichtingen nakomen tegenover de internationale gemeenschap, en meer in het bijzonder de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), maar ook en vooral deze vragen aan bod laten komen binnen de Belgische federale staat. Het plan groepeert een maximum aan informatie ten behoeve van de vele instanties die in België bevoegd zijn voor materies die zowel met leefmilieu als met gezondheid te maken hebben, met name de gemeenschappen en verschillende federale en gewestelijke instellingen.

Meer informatie

 • Nationaal actieplan Milieu-Gezondheid 2009-2013: operationeel programma NEHAP2 (.doc) : dit programma bevat de gemeenschappelijke acties die werden goedgekeurd door de Gemengde Interministeriële Conferentie Leefmilieu Gezondheid.
 • NEHAP2 : De evaluatie van het NEHAP2 gepland voor 2015, liep vertraging op. Op basis van deze evaluatie moeten de krijtlijnen worden uitgezet voor het NEHAP3. Op 8 december 2015 werd daarom beslist dat de doelstellingen en projecten van het NEHAP2 verder dienen te worden gerealiseerd en nog 2 jaar langer blijven gelden.

Nationale actieplannen m.b.t. energie

Voor de doelstellingen m.b.t. hernieuwbare energie en energie-efficiëntie wordt het Federaal-Gewestelijk overleg gepleegd op het niveau van de groep CONCERE-ENOVER.

Nationale klimaatcommissie

Het overleg inzake de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen gebeurt in de Nationale Klimaatcommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van de gewestelijke en federale ministers.

De nationale werkgroep Adaptatie focust meer bepaald op de Belgische aanpak (uitwerking en follow-up op institutioneel vlak) van de maatregelen die gericht zijn op de aanpassing aan de klimaatveranderingen. Deze werkgroep is onder andere belast met de opstelling van het Nationaal Adaptatieplan.

 • Nationale strategie voor adaptatie aan klimaatverandering, goedgekeurd in dec. 2010. Meer informatie
 • Het Vlaams adaptatieplan (.pdf) (enkel in het Nederlands) , goedgekeurd op 28 juni 2013
 • Het Federaal adaptatieplan: de openbare raadpleging van de ontwerptekst had plaats van 17 februari tot 18 april 2014. Dit federale plan vervolledigt de nationale en regionale actieplannen waaraan nog de laatste hand wordt gelegd (het Vlaams adaptatieplan is al klaar). Het identificeert adaptatiemaatregelen voor de tien sectoren waarin de federale overheid de aanpassing aan de klimaatverandering kan beïnvloeden: transport, economie, energie, marien milieu, onderzoek, gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking, internationale veiligheid, crisisbeheer tijdens rampen en landbouw. Het bevat eveneens een aantal transversale maatregelen. Meer informatie.

Biodiversiteit

 • Belgische Nationale strategie 2020 : goedgekeurd op 13 november 2013 door de Interministeriële Conferentie Leefmilieu (ICL). Samen met de regionale actieplannen is deze nationale strategie voor de biodiversiteit het voornaamste instrument voor de implementatie van het Verdrag voor de biologische diversiteit (Rio 1992).

Pesticiden (gewasbeschermingsmiddelen)

De omzetting van de richtlijn 2009/128/EG « Pesticiden » in Belgisch recht vereist het op elkaar aansluiten van de federale bevoegdheden en de bevoegdheden van de 3 gewesten. Het nationale programma voor de reductie van pesticiden - NAPAN genaamd voor Nationaal Actie Plan d'Action National– is dus samengesteld uit het federale programma en de programma's van de drie gewesten. De coördinatie van het NAPAN gebeurt in de schoot van de NAPAN Task Force (NTF) onder leiding van de ICL NAPAN. Dit is de interministeriële conferentie voor het Leefmilieu uitgebreid tot al de andere competenties die in het NAPAN aan bod komen, hoofdzakelijk volksgezondheid en landbouw.

Akkoord over de zesde staatshervorming (11 okt. 2011)

Datum van de update: 06/08/2021