U bent hier

Focus : Planning : goedgekeurde en ter goedkeuring voorgelegde milieuplannen

Actualisering : januari 2018

Strategische plannen voor het milieu- en energiebeleid

De hierna opgesomde plannen, die voor het merendeel betrekking op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), werden opgesteld door Leefmilieu Brussel. Om de finale goedkeuring te kunnen krijgen van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in 2de of 3de lezing) moeten de strategische plannen een lang proces van validering doorlopen (diverse adviesorganen en overheden, milieubeoordeling, openbaar onderzoek, …).
De plannen werden gegroepeerd per milieudomein waarop ze betrekking hebben. Wij maken een onderscheid tussen de plannen die van kracht zijn, enerzijds, en deze die zich in een gevorderd stadium van het valideringsproces bevinden, anderzijds. De plannen waarvan de datum in het vetjes is aangeduid, werden aangenomen tijdens de periode 2015-2017.

Luchtkwaliteit, energie en klimaatwijziging

Van toepassing

Omdat de problematiek in deze 3 domeinen intiem verweven is, heeft het Gewest een geïntegreerd beleid ontwikkeld om de gewestelijke doelstellingen te behalen voor het verminderen van het energieverbruik, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Het wettelijk luik van dit geïntegreerd beleid bestaat uit het BWLKE of Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (beter gekend onder zijn Franse benaming COBRACE) (zie eerder). Dit wetboek voorziet in de geïntegreerde planning van de toekomstige maatregelen in de domeinen lucht, energie en klimaat via de publicatie, om de vijf jaar, van één enkel gemeenschappelijk lucht-klimaat-energieplan:

 • Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (.pdf) : deze ordonnantie werd goedgekeurd op 2 mei 2013. Het wetboek is een verzameling van de wetgeving inzake lucht, klimaat en energie: het omvat o.a. de reglementering van de energieprestatie van de gebouwen, van de luchtkwaliteit, van de vervoerplannen. Het verschaft een wettelijke basis voor een serie nieuwe maatregelen zoals deze met betrekking tot de parkeerplaatsen buiten de openbare weg, de verbetering van de milieuprestatie van de voertuigen, de internationale klimaatinvesteringen, enz.
 • Gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan (.pdf) : het gaat om het actieplan inzake energie-efficiëntie, luchtkwaliteit, de aanpassing aan de klimaatverandering en hernieuwbare energievormen. Dit plan werd goedgekeurd op 2 juni 2016.

Er zijn nog andere plannen in verband met deze thema’s:

Water

Van toepassing

 • Waterbeheerplan 2016-2021 (.pdf)  : dit plan wil een globaal en geïntegreerd antwoord bieden op alle uitdagingen in verband met het waterbeheer in Brussel. Het omvat bovendien twee belangrijke documenten: het beheerplan voor overstromingsrisico’s (het vervolg van het regenplan 2008-2011) en het register met beschermde zones. Dit plan werd goedgekeurd op donderdag 26 januari 2017.
 • Gewestelijk programma voor pesticidereductie 2018-2022: goedgekeurd op 19 juli 2017 (zie verder).

Gezondheid

Van toepassing

 • Zie de plannen van andere instanties hieronder: het Nationaal Actieplan Milieu-Gezondheid
 • Gewestelijk programma voor pesticidenreductie 2018-2022 – goedgekeurd op 19 juli 2017 (zie hier onder).

Afval- en grondstoffen, circulaire economie

Van toepassing

Ver gevorderde validering

 • Een ontwerp voor een vijfde “Afvalstoffenplan”, het “Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan – Voor een duurzame, sobere, lokale en circulaire consumptie; Voor een afvalloze maatschappij” werd opgesteld door Leefmilieu Brussel in samenwerking met het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN of ANB) en in eerste lezing goedgekeurd door de regering op 16 november 2017. Het werd aan een openbaar onderzoek onderworpen van 14 mei tot 14 juli 2018.

Groene ruimten, biodiversiteit, Zoniënwoud

Van toepassing

 • Beheerplan voor het Zoniënwoud - gedeelte Brussels Hoofdstedelijk Gewest: goedgekeurd in 2003. Meer informatie
 • (Interregionale) Structuurvisie voor het Zoniënwoud: getekend door de 3 gewesten in 2008. Meer informatie
 • Richtplan voor het inter-gewestelijk gebied Neerpede (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en Vlezenbeek-Sint Anna Pede (Vlaanderen) – goedgekeurd in sept. 2014 Meer informatie
 • Natuurplan 2016-2020 (.pdf)  : dit plan voorziet in maatregelen om stedelijke ontwikkeling te combineren met de natuur, door het accent te leggen op biodiversiteit, de bescherming en de ontwikkeling van de natuur. Het werd goedgekeurd op 14 april 2016.
 • Besluit tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied – BE1000002 : Bossen en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest – complex Verrewinkel – Kinsendaal: goedgekeurd op 24 sept. 2015. Door de goedkeuring heeft de Regering dit gebied erkend als Speciale Beschermingszone (gekend als ZSC II). Leefmilieu Brussel moet nu in overleg met de eventuele betrokken eigenaars en gebruikers (andere dan het Gewest) een ontwerp van beheerplan opstellen dat eveneens moet worden voorgelegd aan een openbaar onderzoek. Meer informatie in de factsheet “Natuurlijke ruimten en groene ruimten die een beschermingsstatuut genieten”.
 • Besluit tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE10000003 (.pdf) : Beboste en vochtige zones van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest: goedgekeurd op 28 april 2016.
 • Besluit tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE10000001 (.pdf) : Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe - complex Zoniënwoud - Vallei van de Woluwe: goedgekeurd op 13 mei 2016.
 • Gewestelijk programma voor pesticidenreductie 2018-2022– goedgekeurd op 19 juli 2017 (zie hieronder).
 • Zie de plannen van andere instanties hieronder: Belgische nationale strategie biodiversiteit 2020

Ver gevorderde validering

 • Een ontwerp voor een nieuw “Beheerplan voor het Brusselse Zoniënwoud” werd opgesteld door Leefmilieu Brussel, in samenwerking met Monumenten en Landschappen, en werd in eerste lezing goedgekeurd door de regering op 22 maart 2018. Het werd aan een openbaar onderzoek onderworpen van 15 mei tot zondag 15 juli 2018.

Geluid

Van toepassing

Pesticiden

Plannen van andere instanties met belangrijke milieu-impact

De resultaten van het milieu- en energiebeleid van het Gewest worden onvermijdelijk ook beïnvloed door maatregelen en prioriteiten in aanverwante politieke domeinen. De onderstaande opsomming beperkt zich tot de belangrijkste meerjarenplannen.

Ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling

Ver gevorderde validering

Het ontwerp van het Gewestelijk Plan voor Duurzame ontwikkeling werd goedgekeurd door de Brusselse Regering op 12 december 2013. Het openbaar onderzoek vond plaats van 13 januari tot 13 maart 2017. De doelstellingen die door het toekomstige GPDO worden nagestreefd, vormen de basis voor tal van maatregelen en acties in het lucht-klimaat-energie-plan die de modaliteiten van de actiepijlers van het GPDO preciseren, zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening, beheer van het blauwe netwerk, enz. Meer informatie

Gewestelijke beleidsverklaring

Iris 2-plan

De mobiliteitsstrategie voor het Gewest werd door Brussel Mobiliteit vastgelegd in het IRIS 2-plan 2010-2018 (goedgekeurd op 9 september 2010) en de daarvan afgeleide plannen (het fietsplan 2010-2015, het voetgangersplan 2012, het goederenvervoerplan goedgekeurd op 11 juli 2013 en het parkeerbeleidsplan dat van kracht is sinds januari 2014). Meer informatie en toegang tot de plannen van Brussel Mobiliteit .

De maatregelen voorzien in het vervoershoofdstuk van het lucht-klimaat-energieplan zijn bedoeld als aanvulling bij het Iris 2-plan teneinde de gewestelijke doelstellingen op het vlak van luchtkwaliteit en BKG-emissies te kunnen halen. Zo voorziet het LKE-plan een aantal acties om het wagengebruik te rationaliseren en alternatieven voor de personenwagen te bevorderen.

Beheercontract van de MIVB

De doelstelling van het lucht-klimaat-energieplan om het openbaarvervoeraanbod te promoten en aan te vullen, sluit aan bij die van het beheercontract 2013-2017 van de MIVB. Meer informatie

Netheidsplan

De gewestelijke operator die instaat voor de afvalophaling, de afvalverwerking en de reiniging is het Agentschap Net Brussel.

 • Netheidsplan 2012-2017 (.pdf) , goedgekeurd op 15 februari 2012
 • Plan d’action pour améliorer la propreté publique dans tous les quartiers, Note aux Membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, maart 2015

Persistente organische verontreinigende stoffen

In België valt het Verdrag van Stockholm inzake POP’s onder de zogenaamde « gemengde » bevoegdheden, dit wil zeggen dat zowel de federale als de gewestelijke overheden bevoegd zijn om beslissingen te nemen in de betrokken materies.

Nationaal actieplan Milieu-Gezondheid

Met het National Environment and Health Action Plan (NEHAP) wil België niet enkel zijn verplichtingen nakomen tegenover de internationale gemeenschap, en meer in het bijzonder de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), maar ook en vooral deze vragen aan bod laten komen binnen de Belgische federale staat. Het plan groepeert een maximum aan informatie ten behoeve van de vele instanties die in België bevoegd zijn voor materies die zowel met leefmilieu als met gezondheid te maken hebben, met name de gemeenschappen en verschillende federale en gewestelijke instellingen.

Meer informatie

 • Nationaal actieplan Milieu-Gezondheid 2009-2013: operationeel programma NEHAP2 (.doc) : dit programma bevat de gemeenschappelijke acties die werden goedgekeurd door de Gemengde Interministeriële Conferentie Leefmilieu Gezondheid.
 • NEHAP2 : De evaluatie van het NEHAP2 gepland voor 2015, liep vertraging op en werd uitgevoerd in 2017. Deze evaluatie – alsook de verklaring van Ostrava die werd goedgekeurd tijdens de zesde ministerconferentie over gezondheid en milieu van de Wereldgezondheidsorganisatie, die plaatsvond van 13 tot 15 juni 2017 – moet het mogelijk maken de contouren te schetsen van NEHAP3, dat zal worden besproken in 2018. In afwachting daarvan, op 8 december 2015 werd beslist dat de doelstellingen en projecten van het NEHAP2 verder dienen te worden gerealiseerd en nog 2 jaar langer blijven gelden.

Nationale actieplannen m.b.t. energie

Voor de doelstellingen m.b.t. hernieuwbare energie en energie-efficiëntie wordt het Federaal-Gewestelijk overleg gepleegd op het niveau van de groep CONCERE-ENOVER .

Nationale klimaatcommissie

Het overleg inzake de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen gebeurt in de Nationale Klimaatcommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van de gewestelijke en federale ministers.

De nationale werkgroep Adaptatie focust meer bepaald op de Belgische aanpak (uitwerking en follow-up op institutioneel vlak) van de maatregelen die gericht zijn op de aanpassing aan de klimaatveranderingen. Deze werkgroep is onder andere belast met de opstelling van het Nationaal Adaptatieplan.

 • Nationale strategie voor adaptatie aan klimaatverandering, goedgekeurd in dec. 2010. Meer informatie
 • Het Vlaams adaptatieplan (.pdf) (enkel in het Nederlands) , goedgekeurd op 28 juni 2013
 • Het Federaal adaptatieplan 2017-2020 : goedgekeurd op 28 oktober 2016. Dit federale plan vervolledigt de nationale en regionale actieplannen waaraan nog de laatste hand wordt gelegd (het Vlaams adaptatieplan is al klaar). Het identificeert adaptatiemaatregelen voor de tien sectoren waarin de federale overheid de aanpassing aan de klimaatverandering kan beïnvloeden: transport, economie, energie, marien milieu, onderzoek, gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking, internationale veiligheid, crisisbeheer tijdens rampen en landbouw. Het bevat eveneens een aantal transversale maatregelen. Meer informatie.

Biodiversiteit

 • Belgische Nationale strategie 2020 : goedgekeurd op 13 november 2013 door de Interministeriële Conferentie Leefmilieu (ICL). Samen met de regionale actieplannen is deze nationale strategie voor de biodiversiteit het voornaamste instrument voor de implementatie van het Verdrag voor de biologische diversiteit (Rio 1992).

Pesticiden (gewasbeschermingsmiddelen)

De omzetting van de richtlijn 2009/128/EG « Pesticiden » in Belgisch recht vereist het op elkaar aansluiten van de federale bevoegdheden en de bevoegdheden van de 3 gewesten. Het nationale programma voor de reductie van pesticiden - NAPAN genaamd voor Nationaal Actie Plan d'Action National– is dus samengesteld uit het federale programma en de programma's van de drie gewesten. De coördinatie van het NAPAN gebeurt in de schoot van de NAPAN Task Force (NTF) onder leiding van de ICL NAPAN. Dit is de interministeriële conferentie voor het Leefmilieu uitgebreid tot al de andere competenties die in het NAPAN aan bod komen, hoofdzakelijk volksgezondheid en landbouw.

 • Nationaal actieplan of NAPAN 2013-2017 (.pdf)  (feb. 2014) (gecoördineerde versie in het Engels)
 • Nationaal Actieplan of NAPAN 2018-2022 vormde het voorwerp van een openbaar onderzoek  van 9 februari tot 10 april 2017. Het omvat het Brusselse gewestelijke programma voor pesticidereductie 2018-2022 (goedgekeurd op 19 juli 2017) maar ook die van de andere entiteiten.

Akkoord over de zesde staatshervorming (11 okt. 2011)

 

Datum van de update: 06/08/2021