U bent hier

Juridische en methodologische context

Welke verplichtingen ?

Het opstellen van een Verslag over de Staat van het Leefmilieu is wettelijk verplicht sinds 1992. Momenteel vloeit deze verplichting voort uit het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 (B.S. 07/06/2019) betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen . Deze ordonnantie beantwoordt aan het Verdrag van Aarhus en is een omzetting van de Europese Richtlijn 2003/4/EEG. 

  • Artikel 4, §9 van de ordonnantie definieert wat men moet verstaan onder milieu-informatie.
  • De implicatie van artikel 16 van dezelfde ordonnantie is dat Leefmilieu Brussel om de vier jaar een gedetailleerd verslag moet opstellen over de toestand van het Brussels Leefmilieu en om de twee jaar een samenvattende nota. Dit artikel geeft ook toelichtingen over de inhoud van het verslag en de instanties die vooraf een advies moeten uitbrengen.

Hoe gaan we te werk ?

De rapporten van de Staat van het Leefmilieu werden gedurende de jaren onder verschillende vormen verspreid, zowel qua inhoud als qua formaat :


 Tot 1997 werd het rapport enkel op papier gepubliceerd, de verspreiding in pdf-formaat ging van start in 2000. Momenteel wordt het rapport verspreid in web- en pdf-formaat. Sinds de eerste editie in 1990 onderging het rapport ook inhoudelijk wijzigingen, zowel wat betreft de uitwerking als wat betreft het ter beschikking stellen van aanvullende documenten en analyses. 
Het rapport is ingedeeld in hoofdstukken gelinkt aan milieuthema’s die elk verschillende onderwerpen behandelen :
 

Het werd gerealiseerd dankzij een samenwerking tussen het team verantwoordelijk voor de redactie van het rapport en deskundigen van voornamelijk Leefmilieu Brussel.
Momenteel (en sinds 2020) hebben de rapporten de vorm aangenomen van een doeltreffender document met kernboodschappen met betrekking tot de verschillende behandelde thema's. Het wordt ondersteund door de informatie in het gedeelte "Het leefmilieu: een stand van zaken " van de website. 

Welke timing ?

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en zoals ook eerder werd gedaan, wordt om de twee jaar een "Rapport van de Staat van het Leefmilieu" opgemaakt aan de hand van de informatie op de site. U vindt de verschillende versies in de rubriek "Verslag over de Staat van het Leefmilieu".
Sinds 2020 wordt de meer gedetailleerde informatie, die nuttig is om een stand van zaken van het leefmilieu  op te maken voortdurend bijgewerkt of aangevuld, afhankelijk van de beschikbare informatie. 

Datum van de update: 06/08/2021