U bent hier

Effectenverslag (professionnels)

Het effectenverslag moet uw milieuvergunningsaanvraag van klasse 1B vergezellen. Deze moet door een bevoegde deskundige opgesteld worden.

Wat verstaat men onder “bevoegde deskundige”?
Elke persoon die een opleiding of ervaring in verband met milieustudies en/of zijn beleidsdomein kan bewijzen. Het bewijsstuk moet deel uitmaken van het effectenverslag.
We begeleiden u bij het maken van uw effectenverslag en geven u nauwkeurig alle elementen mee die in uw verslag moeten staan.

Opgepast

Maak steeds een niet-technische samenvatting naast de louter technische gegevens. Deze samenvatting moet de impact van uw installaties in verstaanbare woorden aan een niet-gespecialiseerd publiek kunnen uitleggen.

Uw effectenverslag dient te bestaan uit twee afzonderlijke delen:

 • de beschrijving van de activiteiten die u wilt ondernemen en die van de buurt, meer bepaald van alles in de omgeving  wat kan worden beïnvloed door uw activiteiten;
 • de analyse van de hinderlijke effecten die uw activiteit kan voortbrengen.

Beschrijving van de activiteiten en van de buurt

Schrijf dit voldoende uit, vooral bij een gemengd project of als er zich in de buurt groene ruimten bevinden of “gevoelige activiteiten” zoals een ziekenhuis, een rusthuis, een crèche, een school, ..

 • Beschrijf het type van uitgeoefende activiteitbijvoorbeeld woningen, kantoren, een hotel, logistieke activiteiten, een opslagplaats, ...
 • Leg uit waarom u voor deze plek hebt gekozen om er uw activiteit te vestigen: bijvoorbeeld de nabijheid van klanten of communicatiekanalen, de interessante prijs van het gebouw …
 • Als uw aanvraag een nieuwe activiteit betreft, geef dan aan wanneer deze activiteit zal aanvangen en of het de bedoeling is dat ze zal uitbreiden.
 • Leg een inplantingsschema voor. Beschrijf zorgvuldig de buurt (een huizenblok, aaneensluiting van huizenblokken, …) waarin de activiteit zich zal vestigen en waarop ze een invloed kan uitoefenen. Als het om een industriële activiteit gaat, geef de omtrek aan waarbinnen, volgens u, uw activiteiten een invloed zullen hebben.
 • Als u ter plekke reeds een activiteit uitoefent, maar ze wijzigt, beschrijf dan duidelijk de situatie ervoor en erna: som de veranderingen en de gevolgen ervan voor de omgeving op.
 • Als u bouw- of renovatiewerkzaamheden doet:
  • geef de geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden, de verwachte duur en de verschillende fasen;
  • verantwoord de inplanting van de gebouwen, van de in- en uitgangen van de parking, van de parkeerplaatsen buiten, ...
  • verantwoord uw verwarmings-, ventilatie- en airconditioningapparatuur (HVAC) in functie van hun invloed op het geluid, het energieverbruik, het verkeer op de openbare weg, het behoud van de groene ruimten, overstromingspreventie, ...  

   HVAC-uitrusting: Heating, Ventilation and Air-conditioning

Analyse van de hinderlijke effecten

In uw analyse horen er drie afzonderlijke delen te zitten. 

U kunt u behelpen met de technische fiches van de machines, de veiligheidsfiches die de verkopers van chemische producten ter beschikking stellen, controle- en onderhoudsrapporten, ...

U moet:

Deel 1            alle effecten opsommen, met andere woorden de risico's op hinder die uw activiteit met eventuele                                   bijbehorende werkzaamheden kan veroorzaken voor de omgeving;

Deel 2            nagaan in welke mate de gevolgen van uw activiteit de wijk zullen wijzigen; 

Deel 3            oplossingen voorstellen om deze hinder te voorkomen of eraan te verhelpen.

 

Deel 1: Gevolgen van uw activiteit met eventuele bijbehorende werf voor de omgeving

Opgepast

Vermeld in uw verslag elke van onderstaande domeinen, zelfs als uw activiteit geen effecten heef op bepaalde domeinen,.

In dat geval noteert u “nihil”.

1

De mens

Biedt uw exploitatie qua locatie alle veiligheidsgaranties, in het bijzonder wat brandveiligheid betreft ?

 • Geef een overzicht van de opgeslagen producten en materialen. Geef telkens het type, de maximale opgeslagen hoeveelheid, het soort van opslag en situeer ze op uw inplantingsschema.
  • gevaarlijke stoffen, opgeslagen ontvlambare of explosieve producten met telkens hun veiligheidsblad
  • emissies van gas, stof
  • activiteiten van industriële aard

Evalueer dit risico  rekening houdend met de buurt, in het bijzonder met de nabijheid van scholen, ziekenhuizen, crèches of rusthuizen.

 • Uw elektrische installatie die de ingedeelde inrichtingen voedt (hoog- en laagspanning) moet worden gecontroleerd.

Als uw installatie al bestaat, bezorg dan het jongste controlerapport opgesteld door een erkende instantie

 • Ongevallenpreventie:
  • Voeg de rechtvaardigingsdocumenten toe: veiligheidsstudie, zoneringsplan, evacuatieplan, ...
  • Als u dat niet voorhanden hebt, beschrijf dan nauwkeurig de  voorziene maatregelen ingeval van een ongeval (per werkplaats of per procedé).
 • Is uw bedrijf onderhevig aan de SEVESO-regelgeving ?
2 Fauna, flora, het landschap

In welke mate wijzigt de vestiging van uw exploitatie de omgeving?

 • Maak een opsomming van de impact van uw exploitatie op de toename aan bebouwing, de fauna, de flora en het landschap: bijvoorbeeld het vellen van hoogstambomen, een huizenblok dat verdwijnt, gewijzigde aanplanting, invloed op het zonlicht dat bij de buren invalt, ...
 • Als uw installatie mogelijke gevolgen voor een Natura 2000-gebied inhoudt, bestudeer dan de effecten rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied  

  Voor meer informatie over het bestaan van beken, bronnen, waterlichamen, ... in de buurt van uw installatie kunt u contact opnemen met het departement “Water “ van Leefmilieu Brussel.

3 Stedenbouw en onroerend erfgoed

Welke invloed heeft uw activiteit op de stadsplanning?

 • Bewijs uw rechtstoestand in de regelgevende plannen:
  • gewestelijk bestemmingsplan (GBP) ,
  • bijzonder bestemmingsplan (BBP),
  • kadaster,
  • gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV).

Als u een afwijking hebt verkregen, geef dat dan aan.

 • Vermeld de eventuele erfdienstbaarheden en beschermde landschappen op de locatie of die op de bewaarlijst staan. 
 • Geef aan of u het onroerend erfgoed wijzigt: sloop, verbouwing of restauratie van een oud gebouw. 
4 Bodem

Zijn er risico's op bodemverontreinigingbijvoorbeeld een lekkende tank of een lek bij een opslag van vaten of bussen?

 • Indien ja, leg dan uit voor welke preventieve maatregelen u zal zorgen.
5 Water

Wat is de impact van uw activiteit op het water?

 • Grondwater: als u grondwater oppompt, zeg dan waarvoor het wordt gebruikt
 • Lozing van afvalwater(solventen, met waswater geloosde onderhoudsproducten…) :
  • in de riolering
  • in het oppervlaktewater: kanaal, beek, vijver, ...
  • door herinjectie in de bodem: zinkput, dispersiedraineerbuis, ...
 • Waterbehandeling vóór lozing? Indien ja, geef aan hoe: koolwaterstofafscheider, slibafscheider, vetafscheider, waterzuiveringsstation, ...
 • Analyse van het lozingswater ? Indien ja, voeg dan het analyserapport toe.
 • Sanitair water: geef aan op welke manier het verbruik gecontroleerd of gereduceerd wordt
 • Regenwater: als het gebouw en zijn dak ondoordringbare zones heeft van > 1000 m2, geef dan aan welke middelen er voorhanden zijn voor regenwaterrecuperatie, het hergebruik van regenwater, de aanleg van een stormbekken of herinjectie in de bodem.
6 Lucht, klimaat

Uw verbrandingsinstallaties (verwarming, ovens, warmwaterproductie, ...) of koelinstallaties wasemen gassen of solventen, uitlaatgassen, ... uit in de lucht.

 • Geef een opsomming van de machines, de (al dan niet ingedeelde) inrichtingen, de vertrekken en werkplaatsen die beschikken over een ventilatiesysteem, een aanzuigsysteem of een afzuigsysteem voor verontreinigde lucht en situeer het op het inplantingsschema.
 • Vermeld telkens:
  • het soort van installatie
  • de uitgestoten stoffen
  • het zuiveringssysteem
  • de middelen om de uitstoot in de lucht te reduceren: bijvoorbeeld, de materiaalkeuze met bijbehorende eigenschappen, onderhoud, soort van brandstof, ...
 • Analyse van de uitstoot in de lucht? Indien ja, voeg dan het analyserapport toe.
 • Geef voor uw koelinstallaties het volgende mee:
  • het soort van installatie, alsook het soort van en hoeveelheid gebruikt koelmiddel
  • het vermogen en de capaciteit van de installatie
  • de datum van inbedrijfstelling
 • Als u vluchtige producten of solventen gebruikt:
  • verantwoord het gebruik van het product
  • zeg hoe de dampen worden opgevangen en geëlimineerd
  • geef de eventuele bestaande of geplande zuiveringssystemen mee.
 • Voeg voor elk soort van apparatuur de technische fiches toe.
7 Energieverbruik

Uw technische installaties zoals verbrandings- (verwarming, ovens, warmwaterproductie, ...) of koelinstallaties verbruiken energie.

 • Som de maatregelen voor energiebeheer en rationeel energiegebruik op die u hebt genomen of plant: bijvoorbeeld het meten van het verbruik, de maatregelen in verband met de regeling, de aanpassing van de apparatuur aan het noodzakelijke vermogen, de isolatie van leidingen en vertrekken, ...
 • Zeg hoe u het elektriciteitsverbruik voor de verlichting en de machines onder controle houdt of terugschroeft: de werkingsduur en het rendement controleren bijvoorbeeld, de keuze van apparatuur, ...
 • Als u van plan bent uw uitrusting te vervangen of om te bouwen:
  • geeft u de technische eigenschappen van de nieuwe uitrusting
  • geeft u de vervangingstermijn op.
8 Geluid

De machines die u voor uw activiteit gebruikt, brengen geluid voort en kunnen, vooral in de open lucht, in de buurt van een gemene muur of ‘s nachts, de buurt hinderen.

Raadpleeg de technische fiches van de machines waarin wat meer staat over de geluidsemissies.

Voor alle vaste machines:

 • Geeft u een opsomming van de maatregelen om geluid aan de bron te reduceren of om de impact te beperken door:
  • te kiezen voor de minst luidruchtige technieken
  • luidruchtige apparatuur van naburige woningen verwijderd te houden, in een geïsoleerd lokaal
  • wanden voor geluidsisolatie te plaatsen
  • de periodes met een luidruchtige activiteit te beperken
  • ommanteling van luidruchtige machines
  • automatische sluiting van de deuren van lawaaierige vertrekken
 • Als uw exploitatie lawaaierige activiteiten genereert: geef de bedrijfsuren op.
9 Afvalstoffen

Uw activiteit produceert huishoudelijk afval en eventueel gevaarlijk afval.

 • Vertel hoe het afval in afwachting van verwijdering wordt opgeslagen en situeer het op het inplantingsschema.
 • Beschrijf nauwkeurig:
  • de aard van het afval
  • de maximaal opgeslagen hoeveelheid
  • het type van verwijdering
  • de maatregelen die worden genomen of gepland om ongelukken, bodemverontreiniging, ... te voorkomen
 • Als u gevaarlijk afval opslaat, bezorg dan voor elke soort het laatste verwijderingsattest door een erkend ophaler.
10 Voertuigenverkeer

Uw activiteit brengt een verkeersstroom op gang.

 • Verduidelijk de verkeersstroom en de manier waarop met verplaatsingen wordt omgegaan. Beoordeel de bewegingen van de voertuigen die dagelijks op de site komen:
  • personenvoertuigen, ook firmawagens
  • voertuigen van bezoekers
  • dienstvoertuigen
  • leveringsvoertuigen
 • Geef aan welke bewustmakings- en informatiemaatregelen u hebt ingevoerd of voor ogen hebt om aan te sporen tot modaal transport  

  Modaal transport heeft betrekking op de duurzame alternatieven voor het gebruik van de individuele wagen: openbaar vervoer, fiets, wandelen, autodelen, ...

  De terugbetaling van de met het openbaar vervoer afgelegde kilometers of van het abonnement op het openbaar vervoer, fietstenstallingen, ... 

 • Is laden en lossen nodig voor uw activiteit of moeten er zware voertuigen op de site komen?
 • Verantwoord de verplaatsingen van voertuigen ‘s avonds of ‘s nachts.
11 Sociaal en economisch vlak

U moet de positieve en negatieve effecten van uw activiteiten op de lokale sociaal-economische omgeving toelichten:  de plaatselijke handelszaken bijvoorbeeld, de werkgelegenheid, de activiteiten in de buurt, ...

Verduidelijk:

 • of de buurtbewoners gevraagd hebben om deze soort van exploitatie;
 • de noodzaak van een vestiging op deze plek.

Als u een handelsactiviteit hebt waarvoor er een aanvraag voor afwijking nodig is of als er voor uw handelszaak moest worden afgeweken van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) geef dan meer uitleg over:  

Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) kan afwijkingen toestaan wanneer de productieoppervlakte in een gemengd gebied meer dan 1500 m2 bestrijkt (bijvoorbeeld: 500 mkantoren in een woongebied).

 • het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen (enkel voor rechtspersonen);
 • hoe lang het bedrijf er al is.
12 Wisselwerking tussen alle opgesomde factoren
 • Beschrijf de eventuele wisselwerking tussen alle onderdelen die u tot hier toe hebt aangekaart.

 

Deel 2          Evaluatie van de gevolgen van uw activiteit voor de wijk                                            

 • Toon hoe uw activiteit de huidige toestand van de wijk zal wijzigen.
 • Als u een bestaande activiteit overneemt, als u de verlenging of de wijziging van uw vergunning aanvraagt voor een activiteit die reeds loopt, geef dan aan welke verbeteringen uw activiteit met zich meebrengt op de verschillende domeinen .

 

Deel 3         Oplossingen om deze hinder te voorkomen of eraan te verhelpen 

 • Geef voor elk hinderlijk effect van uw activiteit de oplossing die u ertegenover stelt om het euvel te verhelpen of in te perken.
Datum van de update: 03/02/2022