U bent hier

Hoe een activiteit of inrichtingen overnemen of stilleggen?

U wijzigt uw inrichtingen of wenst uw huidige activiteiten stil te leggen? 

Bijvoorbeeld, u verandert van verwarmingssysteem of beslist om parkeerplaatsen op te heven.

U dient een wijziging van uw milieuvergunning aan te vragen. De informatiepagina betreffende wijzigingen van milieuvergunningen legt uit hoe je dit moet doen

U wenst uw activiteiten of inrichtingen over te dragen of u bent de overnemer van activiteiten of inrichtingen die reeds verklaard werden of gedekt zijn door een milieuvergunning?

Als u een bedrijf overneemt die reeds in bezit was van een milieuvergunning en dat de activiteit onveranderd blijft, hoeft u geen nieuwe milieuvergunning aan te vragen.
U dient dan simpelweg:

U ontvangt een brief ter akteneming van de wijziging van houder.

Het invullen van het formulier van notificatie van wijziging houder is niet verplicht, maar wordt wel ten stelligste aangeraden. Als u echter voor een kennisgeving op ongezegeld papier kiest, vergeet niet dat uw brief door zowel de huidige houder als de nieuwe houder ondertekend moet worden. Bovendien, als u risicoactiviteiten overdraagt of overneemt, bent u verplicht de volgende vermeldingen op te nemen op het document dat u aan het bestuur bezorgt:

 • de overlater verklaart dat hij over geen bijkomende informatie beschikt die mogelijk de inhoud van de door Leefmilieu Brussel afgeleverde bodemattesten kan wijzigen;
 • de overnemer verklaart dat hij in kennis is gebracht van de inhoud van de bodemattesten.

U herneemt een activiteit en wijzigt de inrichtingen?

Zodra de akteneming van de wijziging van houder, dient u een wijziging van milieuvergunning aan te vragen.

U start inrichtingen opnieuw op die voor meer dan twee jaar hebben stilgelegen?

Als u inrichtingen die meer dan twee opeenvolgende jaren hebben stilgelegen opnieuw opstart, dan u moet u een milieuvergunning aanvragen.
Deze verplichting is alleen van toepassing als de hele site, of een aanzienlijk deel ervan, lange tijd niet gebruikt is geweest, waardoor de buurt heeft kunnen denken dat men definitief gestopt was met de initiële activiteiten.
U hoeft dus geen nieuwe vergunning aan te vragen als een of andere machine heeft stilgelegen, maar u moet in dat geval wel de instantie verwittigen die uw vergunning afleverde. Deze verandering stemt overeen met een wijziging van de milieuvergunning in kwestie.

Hoe stoppen met uw inrichtingen of een project?

 • U stopt met uw activiteit of met de inrichtingen die verklaard werden of waarvoor u over een milieuvergunning beschikt?
  U dient de instantie die de vergunning afleverde hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Op die manier vermijdt u dat u onnodig de gewestelijke taks betaalt die van toepassing is op milieuvergunningen.
  U kunt het formulier van notificatie van stopzetting van activiteiten (ingedeelde inrichtingen) gebruiken om de bevoegde overheid te informeren over uw beslissing.
 • U stopt met de uitbating van een site omdat u uw activiteit staakt of omdat deze niet langer toegestaan is?
  U dient de locatie in een zodanige staat te herstellen dat er ter plaatse geen sprake meer is van enig gevaar, hinder of ongemak.
 • U moet zich ontdoen van oude stookolietanks, koelinstallaties of statische transformatoren?
  U dient de verplichtingen i.v.m. het buiten werking stellen en het gevaarlijk karakter ervan te respecteren. Een oude tank moet bijvoorbeeld op gepaste wijze buiten werking worden gesteld, nl. gereinigd en ontgast. U moet de correcte buiten wering stelling kunnen bewijzen a.d.h.v. een attest van buiten werking stelling.
  Om te weten aan welke specifieke voorwaarden u zich moet houden om uw inrichtingen buiten werking te stellen, kunt u:
  • de ondernemersgidsen raadplegen die specifiek gelinkt zijn aan de inrichtingen;
  • informatie winnen bij de instantie die uw vergunning afleverde, zijnde Leefmilieu Brussel of de gemeente.
 • Stopt u met een project waarvoor u een attest of een milieuvergunning aanvroeg?
  U dient de bevoegde instantie hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen: Leefmilieu Brussel of de gemeente.
  Bij het staken van een project kan u in sommige gevallen de gewestelijke kosten laten terugbetalen.
  Het verkrijgen van deze terugbetaling:
  • Als het dossier onder de bevoegdheid van de gemeente ressorteerde, stuurt u een verzoek tot terugbetaling naar Leefmilieu Brussel. Voeg absoluut de rekeningafschrift die de betaling bewijst.
  • Als het dossier onder de bevoegdheid van Leefmilieu Brussel viel, hoeft u geen dergelijk betalingsbewijs bij te voegen. Leefmilieu Brussel beschikt in dat geval namelijk zelf over deze informatie in uw aanvraagdossier.
Datum van de update: 19/09/2022