U bent hier

De stappen van de procedure na de indiening van uw gemengde vergunningsaanvraag en de termijnen

Vanaf het moment dat u uw volledig dossier, formulier en bijlagen, heeft opgestuurd en u de informatiebrief ontvangt, analyseren de bevoegde overheden (Leefmilieu Brussel en Brussel Stedenbouw en Erfgoed) uw dossier. 

Als gevolg van de analyse van uw dossier en wanneer bijkomende informatie wordt gevraagd:

 • gelieve de bijkomende informatie voor het effectenverslag naar de twee administraties te sturen:  Leefmilieu Brussel en Brussel Stedenbouw en Erfgoed;
 • voor alle andere bijkomende informatie: gelieve deze bijkomende informatie enkel naar de administratie te sturen die de informatie heeft gevraagd. 

Raadpleeg de onderstaande links om de stappen van de procedure te kennen nadat u uw gemengde milieuvergunning bij het eenheidsloket heeft ingediend: 

U vindt in de onderstaande tabel informatie over de proceduretermijnen in functie van de klasse van uw milieuvergunningsaanvraag 1B of 1A: 

Type van gevraagde 

Termijn waarbinnen de bevoegde overheid beslist over de toekenning of weigering

Gemengde vergunning van klasse 1B

Bijkomende termijnen

Ontvangt u geen antwoord binnen de gestelde termijn?

Dit gebrek aan antwoord is gelijk aan een weigering van de vergunning. U kan vervolgens beroep aantekenen.

 • 160 dagen vanaf het ontvangstbewijs van volledig dossier.
 • U moet twee ontvangstbewijzen van volledig dossier ontvangen: één voor de stedenbouwkundige en één voor de milieuvergunning. De termijn van 160 dagen begint te lopen vanaf de datum van het tweede ontvangstbewijs van volledig dossier dat u hebt ontvangen.
  • Advies van de DBDMH: de adviestermijn bedraagt 60 dagen.
   Indien het advies buiten termijn wordt uitgebracht, wordt de afgiftetermijn verhoogd met het aantal dagen vertraging.
  • Indien het project wordt gewijzigd, wordt de termijn opgeschort vanaf de datum waarop de aanvrager zijn intentie om zijn aanvraag te wijzigen heeft bekendmaakt tot de indiening van de wijzigingen.

Gemengde vergunning van klasse 1A

Bijkomende termijnen

Hebt u geen beslissing ontvangen binnen de 450 dagen?
Dit gebrek aan antwoord is gelijk aan een weigering van de vergunning.
U kan vervolgens beroep aantekenen.

 • 450 dagen vanaf het ontvangstbewijs van volledig dossier
  • U moet twee ontvangstbewijzen van volledig dossier ontvangen: één voor de stedenbouwkundige en één voor de milieuvergunning. De afgiftetermijn begint te lopen op de datum van het tweede ontvangstbewijs van volledig dossier dat u heeft gekregen.  
  • Indien u onderworpen bent aan de regelgeving op de overheidsopdrachten, begint de termijn van 450 dagen te lopen vanaf de datum waarop het begeleidingscomité de definitieve keuze van de verantwoordelijke voor de effectenstudie aanvaardt.
  • Advies van de DBDMH: de adviestermijn bedraagt 60 dagen.
   Indien het advies buiten termijn wordt uitgebracht, wordt de afgiftetermijn verhoogd met het aantal dagen vertraging.
  • Als, omwille van uitzonderlijke redenen, de effectenstudie langer duurt dan 6 maanden wordt de termijn van 450 dagen verlengd met hetzelfde aantal dagen als de termijn die door het begeleidingscomité of de regering werd vastgesteld als bijkomende duur van de studie.  
  • Indien het project wordt gewijzigd, wordt de termijn opgeschort vanaf de datum waarop de aanvrager zijn intentie om zijn aanvraag te wijzigen heeft bekendmaakt tot de indiening van de wijzigingen.

Meer infos ?

Datum van de update: 19/09/2022