U bent hier

Beslissing van toekenning of weigering: termijnen

Coronavirus : De Brusselse regering heeft besloten de termijnen voor de aflevering van milieu- en stedenbouwkundige vergunningen die aan een openbaar onderzoek onderworpen zijn, met 6 maanden te verlengen. Deze verlenging treedt in werking op 16 juni 2020  en betreft alle dossiers ingediend voor 31 december 2020.

De Brusselse regering heef eveneens besloten de termijnen voor de aflevering van sommige milieu- en stedenbouwkundige vergunningen die aan een openbaar onderzoek onderworpen zijn, met 3 maanden te verlengen. Deze verlening treedt in werking op 1 januari 2021 en betreft enkel de dossiers ingediend tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2021.

Volledige informatie vindt u op de volgende pagina: Coronavirus : tijdelijke opschorting van de vervaltermijnen en verlenging van bepaalde termijnen 

Eens u het ontvangstbewijs van volledig dossier hebt gekregen, beschikt de bevoegde overheid over een bepaalde termijn om een beslissing te nemen over de toekenning of weigering van de milieuvergunning. Deze termijn hangt af van de klasse van de gevraagde vergunning. De basistermijn kan worden verlengd in bepaalde bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als de procedure de raadpleging van instanties vereist, als de aanvraag wordt gewijzigd of als er ook een stedenbouwkundige vergunning nodig is.

Om een beslissing te nemen analyseert de bevoegde overheid onder andere:

 • de best mogelijke technieken om de CO2-emissies, de hinder en risico’s i.v.m. de inrichting te verminderen;
 • de mogelijke relaties tussen de geplande inrichting en de bestaande inrichtingen;
 • de maatregelen die worden genomen om lawaai te voorkomen, afval te verminderen en te beheren;
 • de adviezen van de geraadpleegde personen en diensten, ook in het kader van een openbaar onderzoek;
 • de capaciteit van de exploitant om de uitstoot van zijn broeikasgassen te bewaken en aan te geven in bepaalde gevallen ;
 • de evaluatie van de negatieve effecten voor de inrichtingen van klasse 1A en 1B, in het bijzonder de inrichtingen die zich in de buurt van een Natura 2000-gebied, een natuur- of bosreservaat bevinden; 
 • de documenten omtrent inbreuken die de aanvrager aansprakelijk stellen voor het leefmilieu.

Binnen welke termijn moet de bevoegde overheid een beslissing nemen?

Raadpleeg de onderstaande tabel om de basistermijnen en bijkomende termijnen te kennen in functie van de klasse van de milieuvergunning.

Voor alle klassen van vergunningen: wanneer de plannen tijdens de instructie worden gewijzigd, zal uw aanvraag waarschijnlijk opnieuw worden onderzocht: advies van de DBDMH, bijzondere publiciteitsmaatregelen, ... De afgiftetermijn van uw milieuvergunning wordt opgeschort gedurende de periode dat de instructie wordt overgedaan. 

Type van gevraagde 

Bevoegde overheid

Termijn waarbinnen de bevoegde overheid beslist over de toekenning of weigering

Aangifte van klasse 3

Gemeentelijke administratie

Het ontvangstbewijs van volledig dossier doet dienst als beslissing.

 • 20 dagen om het ontvangstbewijs van volledig dossier te krijgen indien u uw aangifte niet moest vervolledigen.
 • Indien uw dossier niet volledig was, 10 dagen na de ontvangst van de ontbrekende documenten.

Ontvangt u geen antwoord binnen de gestelde termijn? 

U kan een herinnering sturen naar de gemeentelijke administratie die 10 dagen heeft om u te antwoorden. Als u geen antwoord ontvangt, mag u uw inrichtingen niet uitbaten.

 

Aangifte van klasse 1C

Leefmilieu Brussel

Het ontvangstbewijs van volledig dossier doet dienst als beslissing.

 • 20 dagen om het ontvangstbewijs van volledig dossier te krijgen indien u uw aangifte niet moest vervolledigen.
 • Indien uw dossier niet volledig was, 10 dagen na de ontvangst van de ontbrekende documenten.

Ontvangt u geen antwoord binnen de gestelde termijn?

U kan een herinnering sturen naar Leefmilieu Brussel die 10 dagen heeft om u te antwoorden.
Indien u geen antwoord ontvangt, mag u uw inrichtingen niet uitbaten.

 

Vergunning van klasse 1D

Leefmilieu Brussel

30 dagen vanaf het ontvangstbewijs van volledig dossier 
 

Bijkomende termijnen

Advies van de DBDMH: de adviestermijn bedraagt 15 dagen.
Indien het advies buiten termijn wordt uitgebracht, wordt de afgiftetermijn verhoogd met het aantal dagen vertraging.

Ontvangt u geen antwoord binnen de gestelde termijn?

U kan een aangetekend schrijven bezorgen aan Leefmilieu Brussel. Als u geen antwoord hebt ontvangen binnen de 10 dagen na het versturen van uw aangetekend schrijven, zal dit gebrek aan antwoord gelijk zijn aan een weigering. 

U kan vervolgens beroep aantekenen.

Vergunning van klasse 2

Gemeentelijke administratie
of
Leefmilieu Brussel indien “openbare vergunning”:

 • de aanvrager is een overheid
 • de activiteit betreft een inrichting van openbaar nut
 • de activiteit betreft een beschermd goed

60 dagen vanaf het ontvangstbewijs van volledig dossier

Bijkomende termijnen

 • Advies van de DBDMH: de adviestermijn bedraagt 30 dagen.
  Indien het advies buiten termijn wordt uitgebracht, wordt de afgiftetermijn verhoogd met het aantal dagen vertraging.
 • Als een aanvraag wordt behandeld door de gemeentelijke administratie, als uw project ook een stedenbouwkundige vergunning vereist en als het openbaar onderzoek i.v.m. de stedenbouwkundige vergunning niet tegelijk is gestart met het openbaar onderzoek van de milieuvergunning, wordt de termijn opgeschort in afwachting van de resultaten van het openbaar onderzoek over de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. 

 

Ontvangt u geen antwoord binnen de gestelde termijn?

Dit gebrek aan antwoord is gelijk aan een weigering van de vergunning. U kan vervolgens beroep aantekenen.

Vergunning van klasse 1B

Leefmilieu Brussel

Bijkomende termijnen

Advies van de DBDMH: de adviestermijn bedraagt 60 dagen.
Indien het advies buiten termijn wordt uitgebracht, wordt de afgiftetermijn verhoogd met het aantal dagen vertraging.
 

Ontvangt u geen antwoord binnen de gestelde termijn?

Dit gebrek aan antwoord is gelijk aan een weigering van de vergunning. U kan vervolgens beroep aantekenen.

 • 160 dagen vanaf het ontvangstbewijs van volledig dossier.
 • Als uw project gemengd is, moet u twee ontvangstbewijzen van volledig dossier ontvangen: één voor de stedenbouwkundige en één voor de milieuvergunning. De termijn van 160 dagen begint te lopen vanaf de datum van het tweede ontvangstbewijs  van volledig dossier dat u hebt ontvangen.

Vergunning van klasse 1A

Leefmilieu Brussel

 

Bijkomende termijnen

 

Hebt u geen beslissing ontvangen binnen de 450 dagen? 

Dit gebrek aan antwoord is gelijk aan een weigering van de vergunning.
U kan vervolgens beroep aantekenen.

 • 450 dagen vanaf het ontvangstbewijs van volledig dossier
  • Indien uw project gemengd is, moet u twee ontvangstbewijzen van volledig dossier ontvangen: één voor de stedenbouwkundige en één voor de milieuvergunning. De afgiftetermijn begint te lopen op de datum van het tweede ontvangstbewijs van volledig dossier dat u heeft gekregen.  
  • Indien u onderworpen bent aan de regelgeving op de overheidsopdrachten, begint de termijn van 450 dagen te lopen vanaf de datum waarop het begeleidingscomité de definitieve keuze van de verantwoordelijke voor de effectenstudie aanvaardt.
  • Advies van de DBDMH: de adviestermijn bedraagt 60 dagen.
   Indien het advies buiten termijn wordt uitgebracht, wordt de afgiftetermijn verhoogd met het aantal dagen vertraging.
  • Als, omwille van uitzonderlijke redenen, de effectenstudie langer duurt dan 6 maanden wordt de termijn van 450 dagen verlengd met hetzelfde aantal dagen als de termijn die door het begeleidingscomité of de regering werd vastgesteld als bijkomende duur van de studie.  
  • Indien het project wordt gewijzigd, wordt de termijn opgeschort vanaf de datum waarop de aanvrager zijn intentie om zijn aanvraag te wijzigen heeft bekendmaakt tot de indiening van de wijzigingen.

Tijdelijke milieuvergunning

Gemeentelijke administratie

of

Leefmilieu Brussel:

 • Klasse 2  “openbare vergunning”
 • Klasse 1B
 • Klasse 1A

 

 

30 dagen vanaf het ontvangstbewijs van volledig dossier 

Bijkomende termijnen

Advies van de DBDMH: de adviestermijn bedraagt 15 dagen.

Indien het advies buiten termijn wordt uitgebracht, wordt de afgiftetermijn verhoogd met het aantal dagen vertraging.

Ontvangt u geen antwoord binnen de gestelde termijn?

U kan een aangetekend schrijven bezorgen aan Leefmilieu Brussel. Als u geen antwoord hebt ontvangen binnen de 10 dagen na het versturen van uw aangetekend schrijven zal dit gebrek aan antwoord gelijk zijn aan een weigering.

U kan vervolgens  beroep aantekenen.

Datum van de update: 17/01/2022