U bent hier

Nieuwe ordonnantie betreffende de milieuvergunningen: wat verandert er

Het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordeningen van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen zijn vernieuwd om uw stedenbouw- en milieukundige procedures te vereenvoudigen en te stroomlijnen.

Zeg niet langer "Administratieve gids voor milieuvergunningen" maar "Praktische gids voor milieuvergunningen"!

Gebruik onze nieuwe praktische gids. Het houdt rekening met alle hieronder beschreven wijzigingen en ondersteunt u stap voor stap in al uw administratieve procedures.

Wat is er voor u veranderd op 1 september 2019

Vereenvoudigde procedures voor de milieuvergunning

Waar moet uw milieuvergunningsaanvraag worden ingediend?

U moet uw vergunningsaanvraag indienen voor:

U hoeft uw vergunningsaanvraag niet langer per aangetekende brief op te sturen, tenzij u een beroepsprocedure start.

Desalniettemin, biedt een aangetekende brief nog altijd het voordeel van het bewijs van verzending alsook het bepalen van een vaste datum voor het begin van de termijnen van de instructie.

Top

Hoe lang is een milieuvergunning geldig?

 • 15 jaar vanaf de uitvoering indien u de bevoegde autoriteit 15 dgen op voorhand op de hoogte hebt gebracht van de uitvoeringsdatum;
 • 15 jaar vanaf de datum van de aflevering van de milieuvergunning indien u de uitvoeringsdatum niet 15 dagen op voorhand hebt meegedeeld.

Voor een tijdelijke milieuvergunning verandert de geldigheidsduur van 3 maanden naar een jaar. Voor de vergunningen voor asbestverwijdering blijft de maximale geldigheidsduur 3 jaar.

Top

Hoe verlengt u de uitvoeringstermijn van uw milieuvergunning?

 • De uitvoeringstermijn wordt verlengd van twee tot drie jaar. U moet uw aanvraag voor een verlenging van de uitvoeringstermijn indienen bij de overheid die de milieuvergunning heeft afgeleverd.
 • Indien u echter uw milieuvergunning hebt verkregen in het kader van een gemengd project, moet u uw aanvraag voor een verlenging van de uitvoeringstermijn indienen bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed.

De verlenging van de uitvoeringstermijn van de bouwvergunning leidt automatisch tot die van de milieuvergunning.

Top

Hoe wijzigt u uw aangifte, hoe verplaatst of stopt u uw activiteit waarop de aangifte betrekking heeft?

 • Wilt u de exploitatievoorwaarden wijzigen?

  U hoeft niet langer een nieuwe aanvraag in te dienen.

  Het volstaat om een aanvraag in te dienen voor de wijziging van de voorwaarden.

  Niettemin, als u uw ingedeelde inrichtingen wijzigt, dan moet u altijd een nieuwe aangifte indienen.

 • Wilt u uw aangifte aan een andere exploitant overdragen?
  U hoeft deze verandering van exploitant alleen maar te melden aan de bevoegde instantie.
 • Wilt u uw activiteit stopzetten?
  U dient dit enkel te melden aan de bevoegde overheid.

Top

Verplaatsing van een inrichting

U verplaatst een inrichting op eenzelfde exploitatiesite, d.w.z. zonder verandering van adres?

U moet enkel een wijziging van uw milieuvergunning of aangifte aanvragen. 

Top

Is een advies van DBDMH vereist? De overheid vraagt het advies op

Voor nieuwe milieuvergunningsaanvragen

De overheid die de milieuvergunningsaanvraag behandelt - Leefmilieu Brussel of de gemeente- vraagt het advies van de DBDMH aan wanneer het aanvraagdossier voor de milieuvergunning als zijnde volledig wordt verklaard.

Als uw activiteit onderworpen is aan het advies van de DBDMH, moet u het aanvraagformulier tot preventieadvies en de beschrijvende fiche bij uw dossier voegen.

Wat is de termijn waarbinnen de DBDMH haar advies moet uitbrengen?

Voor de milieuvergunningsaanvragen van klasse 1A en 1B (gemengd of niet)

binnen 60 dagen van de advies aanvraag

Voor de milieuvergunningsaanvragen van klasse 2

binnen 30 dagen van de advies aanvraag

Het advies wordt uitgebracht na het verstrijken van de termijn?

De termijn voor de aflevering wordt verlengd met het aantal dagen vertraging.

Voor aanvragen voor de verlenging van milieuvergunningen

Het gunstig geachte advies wordt behouden indien de DBDMH geen advies verstrekt binnen de termijn.

Top

Effectenstudie : twee vereenvoudigingen voor vergunningen van klasse 1A

 • U krijgt een typebestek ter beschikking dewelke geval per geval zal worden aangepast;
 • Het eerste openbaar onderzoek over het bestek  wordt geschrapt

Top

Plannen wijzigen tijdens de instructiefase van het dossier

Voor kleine wijzigingen die:

 • bijkomstig zijn;
 • het voorwerp van de aanvraag niet beïnvloeden;
 • beantwoorden aan de bezwaren uitgedrukt over het oorspronkelijke project;

De milieuvergunning wordt toegekend zonder dat de instructiehandelingen opnieuw moeten worden doorlopen.

Voor grote wijzigingen

De afleveringstermijn van uw milieuvergunning wordt opgeschort terwijl de instructiehandelingen worden overgedaan :advies van de DBDMH, bijzondere bekendmakingsmaatregelen, ...

Voor gemengde projecten

De procedures voor de plannen die worden gewijzigd qua stedenbouw – op initiatief van de gedelegeerde ambtenaar of aanvrager – zullen worden geïntegreerd in de procedure voor de milieuvergunning.

Top

Wat zijn uw verplichtingen als titularis van een aangifte?

Uw verplichtingen zijn dezelfde als die van de houder van milieuvergunningen.

Bijvoorbeeld:

 • kennisgeving van de uitvoeringsdatum van het project dat het onderwerp was van de aangifte;
 • kennisgeving van de wijzigingen aan de inrichting gedekt door de aangifte;
 • de nodige maatregelen treffen om hinder en gevaar door de ingedeelde inrichting te vermijden;
 • elk ongeval of incident melden aan de bevoegde overheid, ...

Top

Bij inbreuken van de exploitatievoorwarden: wat zijn de gevolgen voor uw milieuvergunning?

Als u de exploitatievoorwaarden van uw milieuvergunning overtreedt, kan Leefmilieu Brussel of de gemeente een verlenging of vernieuwing van uw milieuvergunning weigeren.

Top

Erkenningen

Wie levert erkenning af?

Voor de erkenningen in het algemeen

Leefmilieu Brussel

Voor de erkenningen belast met de effectenstudies

de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Hernieuwing van de erkenning

De procedure is vereenvoudigd.

Vervolledig het formulier voor de hernieuwing van een erkenning die u stap voor stap begeleidt.

Equivalentie van de erkenningen in de Europese Unie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering moet de voorwaarden nog vastleggen.

Top

Registraties

Wijziging van een registratie

Als u geregistreerd bent, kan u vragen om de lijst van activiteiten waarvoor u geregistreerd bent te wijzigen.

Equivalentie van de registraties in de Europese Unie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering moet de voorwaarden nog vastleggen.

Top

Herinnering: wat er al veranderd was op 20/04/2019

De nieuwe procedures voor het verlengen van een milieuvergunning?

Indien uw vergunning vervalt vanaf 20 april 2020, kan u uw vergunning verlengen om de 15 jaar volgens de vereenvoudigde procedure. U moet dus geen nieuwe vergunningsaanvraag indienen na 30 jaar.

Opgelet: om uw vergunning te verlengen moet één voorwaarde worden nageleefd, zijnde uw aanvraag indienen:

 • ten vroegste 2 jaar en
 • uiterlijk 1 jaar voor het einde van de geldigheidsperiode van uw milieuvergunning.

Als u een milieuvergunning van klasse 1A of 1B verlengt, kan Leefmilieu Brussel evenwel vragen om de evaluatie van de effecten te updaten. Bijvoorbeeld: indien de site gewijzigd werd sinds het afleveren van de milieuvergunning. Ze zouden inderdaad een nieuwe impact kunnen hebben om de omgeving en de omwonenden.

Hoe uw milieuvergunning verlengen?

De nieuwe procedures met betrekking tot de bodemtoestand

Indien u verplicht bent om een bodemonderzoek uit te voeren, dan moet u de referenties van het verkennend bodemonderzoek (VBO) dat ingediend werd op het web platform BRUSOIL toevoegen aan uw milieuvergunningsaanvraag of aan uw aanvraag tot verlenging van milieuvergunning.

De bodemverontreinigingsdeskundige belast met het onderzoek zal u deze referentie geven.

U kunt een vrijstelling aanvragen tot het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek bij Leefmilieu Brussel.

Nieuwigheden in de lijst van ingedeelde inrichtingen:

Wat er verandert

De lijst van ingedeelde inrichtingen van klasse 1B, 2, 1C, 1D en 3 is gewijzigd:

 • sommige ingedeelde inrichtingen werden gedeclasseerd of zijn niet meer ingedeeld;
 • er komen nieuwe ingedeelde inrichtingen tevoorschijn;
 • sommige drempels worden verlaagd, andere verhoogd.

Wat de parkings (overdekt en openlucht) betreft

 • vallen onder dezelfde rubriek;
 • worden gecumuleerd;
 • de drempels worden verhoogd.

Aantal parkeerplaatsen

Milieuvergunningsklasse

10.t.e.m. 50

2

51.t.e.m. 400

1B

> 400

1A

Een concreet voorbeeld:

Indien uw milieuvergunning geldt voor een overdekte parking met 20 plaatsen (klasse 2) en een parking in openlucht met 40 plaatsen (klasse 2), dan is het totaal aantal plaatsen 60.

U hebt dan een vergunning van klasse 1B nodig.

 

Procedures

Vanaf 401 parkeerplaatsen

U moet een effectenstudie indienen.

U hebt al een vergunning van klasse 1B of 1A?

U moet niets doen.

U hebt een vergunning van klasse 2?

 • U moet niets doen tot de vervaldatum van uw vergunning.
 • Bij het vervallen moet u een nieuwe milieuvergunningsaanvraag van klasse 1B indienen, dewelke het geheel van de ingedeelde inrichtingen herneemt.

Wat betreft de overige wijzigingen van de lijst van ingedeelde inrichtingen

De lijst van ingedeelde inrichtingen van klasse 1B, 2, 1C, 1D en 3 is gewijzigd:

 • sommige ingedeelde inrichtingen werden gedeclasseerd of zijn niet meer ingedeeld;
 • er komen nieuwe ingedeelde inrichtingen tevoorschijn;
 • sommige drempels worden verlaagd, andere verhoogd.

Raadpleeg de vergelijkende lijst van de ingedeelde inrichtingen voor/na 20 april 2019. 

Wat moet u doen indien u een nieuwe ingedeelde inrichting uitbaat?

De inrichting is reeds opgenomen in uw milieuvergunning? U moet niets doen.
De inrichting is niet opgenomen in uw milieuvergunning? U moet een aanvraag tot wijziging van milieuvergunning indienen, én dit uiterst vóór 20 oktober 2019.
De inrichting is van een hogere klasse dan die van uw milieuvergunning? U moet, uiterst vóór 20 oktober 2019, een nieuwe milieuvergunningsaanvraag indienen dewelke het geheel van uw ingedeelde inrichtingen herneemt.
Datum van de update: 08/03/2021