U bent hier

Arrest van het Grondwettelijk Hof over de drempels van de parkings, wat er verandert voor de milieuvergunningen

Het Grondwettelijk Hof heeft via het arrest van 21 januari 2021 de wijzigingen van de parkingdrempels geannuleerd,

zoals die opgenomen waren in de bijlagen A en B van het BWRO die in 2019 goedgekeurd werden bij de meest recente hervorming van het BWRO en van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen.

Dit arrest heeft gevolgen voor de gemengde vastgoedprojecten die overdekte parkings of parkings in open lucht omvatten.

 

 

Gevolgen inzake stedenbouw

Voor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning zijn de oude drempels voor de parkeerplaatsen opnieuw van toepassing, namelijk:

 • Projecten onderworpen aan een effectenstudie (Bijlage A van het BWRO)

  • parkings in open lucht voor motorvoertuigen buiten de openbare weg met meer dan 200 parkeerplaatsen voor autovoertuigen;
  • garages, overdekte parkeerplaatsen waar motorvoertuigen worden geparkeerd (overdekte parkings, tentoonstellingszalen enz.) voor meer dan 200 autovoertuigen of aanhangwagens;
 • Projecten onderworpen aan een effectenverslag (Bijlage B van het BWRO)

  • parking in open lucht voor motorvoertuigen buiten de openbare weg met 50 tot 200 plaatsen voor autovoertuigen;
  • garages, overdekte parkeerplaatsen waar motorvoertuigen worden geparkeerd (overdekte parkings, tentoonstellingszalen enz.) voor 25 tot 200 autovoertuigen of aanhangwagens;
   • Bijgevolg worden voor aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning de overdekte parkings en de parkings in open lucht niet meer bij elkaar opgeteld. Ze moeten opnieuw afzonderlijk worden geteld.

Gevolgen voor leefmilieu

De nieuwe lijst van de ingedeelde inrichtingen is niet geannuleerd en blijft dus volledig van toepassing, namelijk:

 • Rubriek 68-A: Parkings al dan niet overdekt van 10 tot en met 50 parkeerplaatsen (klasse 2)
 • Rubriek 68-B: Parkings al dan niet overdekt van 51 tot en met 400 parkeerplaatsen (klasse 1B)           
 • Rubriek 224: Overdekte parkings en/of parkings in open lucht van meer dan 400 parkeerplaatsen (klasse 1A)       

=> Bijgevolg verandert er niets voor niet-gemengde milieuvergunningen.

Dit betekent bijvoorbeeld dat er voor milieuvergunningen van klasse 2, die nooit gemengd zijn, niets verandert.

=> Evenwel wat de gemengde projecten betreft:

Ter herinnering: de vergunningsaanvragen voor een gemengd project vereisen zowel een stedenbouwkundige vergunning als een milieuvergunning van klasse 1A of 1B. Afhankelijk van het aantal parkeerplaatsen worden deze vergunningsaanvragen onderworpen aan een effectenverslag of een effectenstudie.

Voor gemengde projecten van klasse 1A:

Voor parkings van klasse 1A van meer dan 400 parkeerplaatsen en voor parkings van meer dan 200 overdekte parkeerplaatsen EN/OF meer dan 200 niet-overdekte parkeerplaatsen (afzonderlijk te beschouwen voor overdekte parkings en parkings in open lucht) verandert er niets.

De twee vergunningsaanvragen zijn onderworpen aan effectenstudies.

Voor gemengde projecten van klasse 1B:

1ste geval:

Voor parkings van klasse 1B van 400 parkeerplaatsen of minder en van minder dan 200 overdekte parkeerplaatsen EN minder dan 200 niet-overdekte parkeerplaatsen verandert er niets.

2de geval:

Voor parkings van klasse 1B van 400 parkeerplaatsen of minder en van OFWEL meer dan 200 overdekte parkeerplaatsen, OFWEL meer dan 200 niet-overdekte parkeerplaatsen, moet een effectenstudie worden uitgevoerd binnen het kader van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning, terwijl voor de aanvraag van een milieuvergunning enkel een effectenverslag vereist is.

Maar aangezien het om gemengde projecten gaat, moet de aanvraag van een milieuvergunning ook de procedure 1A volgen en ook het voorwerp vormen van een effectenstudie.

Wat gebeurt er concreet wanneer uw project tot het 2de geval behoort? 

a) Gaat u een nieuwe aanvraag indienen?

Uw aanvraag van een milieuvergunning moet de procedure van uw stedenbouwkundige vergunning volgen en zal bijgevolg het voorwerp vormen van een effectenstudie.

b) Hebt u een dossier ingediend?

 • Wanneer de twee vergunningsaanvragen nog lopen, moet u opnieuw een nieuwe aanvraag voor een milieuvergunning met effectenstudie indienen.
  Om te weten welke maatregelen u moet nemen binnen het kader van uw aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning, gelieve contact op te nemen met de agent bij URBAN die uw dossier behandelt.
 • Indien de aanvraag van een milieuvergunning nog loopt maar de stedenbouwkundige vergunning al is afgeleverd, verandert er niets op het niveau van de procedure voor een milieuvergunning.
 • Indien de milieuvergunning al afgeleverd is maar de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning nog loopt, gelieve contact op te nemen met de agent bij URBAN die uw dossier behandelt.

c) De milieu- en stedenbouwkundige vergunningen werden reeds afgeleverd

Er verandert niets, u hoeft niets te doen.

Datum van de update: 11/03/2021