U bent hier

De uitbreiding van het Europees Parlement in het kader van het milieudebat

Brussel, hoofdstad van Europa. Een Europese wijk, waar volop gewerkt en uitgewisseld wordt, een belangrijke motor voor de culturele en economische ontwikkeling van Brussel.

In het hart van deze wijk ligt het Europees Parlement, de instelling die de 360 miljoen kiezers van de 27 landen van de Europese Unie vertegenwoordigt.

Het deelt de wetgevende macht van de Europese Unie met de Raad van de Europese Unie.

Voor het SPINELLI-gebouw van het Europees Parlement is onlangs een uitbreidende milieuvergunning afgegeven voor de parkeergarages.

Het Europees Parlement breidt al uit sinds 1992

Sinds de bouw van het eerste gebouw op het terrein, het SPAAK-gebouw, in 1992, is het gebouwenbestand van het Europees Parlement in Brussel geleidelijk gegroeid: het aantal lidstaten is toegenomen van 15 tot 27 en daarmee ook het aantal parlementsleden, parlementaire medewerkers, ondersteunende en aanverwante diensten.

Ook het aantal activiteiten van het Europees Parlement neemt toe: wetgevende functies, door de fracties of parlementsleden georganiseerde conferenties, seminaries, culturele manifestaties of door de commissies georganiseerde evenementen, hoorzittingen, bezoeken van externe deelnemers, enz.

Het personeelsbestand van het Europees Parlement telt momenteel 7.675 personen, een stijging met 168% ten opzichte van 1992.

Personeel, parlementsleden, delegaties, persdiensten, externe dienstverleners en bezoekers hebben allemaal hun plaatsje in de 17 gebouwen van het Europees Parlement. De twee hoofdgebouwen van het Europees Parlement in Brussel zijn het SPAAK-gebouw, waarin het halfrond voor de plenaire zittingen is ondergebracht, en het SPINELLI-gebouw.

74% van het personeel - meer dan 1.000 personeelsleden - maakt gebruik van de parkeergarage SPINELLI of van de parkeergarage BRANDT met 180 plaatsen.

Een milieuvergunning om de werking van het Parlement mogelijk te maken en om de overlast te beheersen

Om het hoofd te bieden aan deze stijgende aantallen heeft het Europees Parlement, in samenwerking met de diensten van Leefmilieu Brussel, een algemeen parkeerbeleid ingevoerd. Een van de doelstellingen is om het personeel aan te moedigen om minder gebruik te maken van de eigen auto en te kiezen voor alternatieve vervoerswijzen.

Tegelijkertijd wilde het Parlement ervoor zorgen om over voldoende parkeerplaatsen te kunnen beschikken om op die manier de impact op het plaatselijke verkeer en het parkeren op straat te beperken.

Leefmilieu Brussel heeft onlangs een vergunning verleend voor het uitbaten van 200 extra parkeerplaatsen in de parkeergarage van het SPINELLI-gebouw. Sinds 1998 telde de parking 1.955 plaatsen. Vandaag zijn het er 2.155.

Het openbaar onderzoek: een waardevolle indicator voor milieuhinder 

De aanvraag van het Parlement voor een milieuvergunning, die ook de regularisatie van 98 oplaadpunten voor elektrische voertuigen omvatte, is niet onopgemerkt gebleven. Het openbaar onderzoek heeft terecht talrijke opmerkingen en bekommernissen over duurzame mobiliteit aan het licht gebracht, zowel van de omwonenden als van het gemeentebestuur: files tijdens de spitsuren, ondermijning van het Good Move-plan ter hoogte van de Waversesteenweg en het parkeren dat zich verplaatst naar de openbare weg.

De vraag: een eis die indruist tegen de wil om de mobiliteit in Brussel vlotter te laten verlopen en het aantal kantoorparkeerplaatsen te verminderen. De voorschriften van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing met betrekking tot parkeren (BWLKE) zijn van toepassing op alle ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Europees Parlement, als Parlementaire Assemblee, is daar echter van vrijgesteld.

In de voorwaarden van haar milieuvergunning heeft Leefmilieu Brussel er dan ook op toegezien om een evenwicht te vinden tussen de specifieke behoeften van het Parlement, de gewestelijke mobiliteitsbelangen en de belangen van de omwonenden.

De milieuvergunning omvat strikte voorwaarden voor de exploitatie van de gehele parkeergarage, met een continu proces van herevaluatie.

Strikte exploitatievoorwaarden voor mobiliteit

De milieuvergunning vereist dat het Parlement:

 • elke plaats nummert om het tellen te vergemakkelijken
 • 641 plaatsen in zijn parkeergarage reserveert voor externen
 • 423 plaatsen reserveert voor slapende voertuigen die niet bijdragen tot de verkeersopstoppingen tijdens de spitsuren
 • 11 parkeerplaatsen op de weg reserveert voor het stationeren van de autocars van bezoekers
 • Leefmilieu Brussel een jaarlijks verslag bezorgt met een tabel en een grafiek waarin de evolutie van het gebruik van de parking wordt weergegeven
 • een ‘Bedrijfsvervoerplan‘ opstelt dat twee componenten omvat:
  • een mobiliteitsdiagnose en
  • een concreet actieplan ter verbetering van de mobiliteit

Het heeft ook de concrete maatregelen verplicht gesteld die het Europees Parlement vrijwillig had voorgesteld om het woon-werkverkeer van het personeel te beperken.

Alternatieve mobiliteit voor het personeel

In het kader van zijn Bedrijfsvervoerplan heeft het Europees Parlement al verscheidene jaren maatregelen genomen, die voortdurend worden verbeterd, om zijn personeel aan te moedigen om zich te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te verplaatsen in plaats van met de auto.

Enkele cijfers ter illustratie maken dit concreet:

Mobiliteit Modaal aandeel voor het Europees Parlement Gemiddeld modaal aandeel van de bedrijven in de bereikbaarheidszone A van de gewestelijke
Te voet 20% 0,9%
Fiets  10% 2,3%
Auto

Het modale aandeel van de auto neemt voortdurend af:

 • 41% in 2008
 • 28% in 2014
 • 24% in 2018
17%
Mobiliteit Modes de transport utilisés par les travailleurs du Parlement européen et des autres entreprises dans un rayon de 750 m autour du Parlement
  Modaal aandeel voor het Europees Parlement Gemiddeld modaal aandelen van de 31 bedrijven
Marche  20% 9%
Vélo

10%

Het Parlement stelt het volgende ter beschikking 

 • een vloot van >50 fietsen voor dienstverplaatsingen en woon-werkverkeer
 • douches, kleedkamers en lockers
9%
Auto/motorfiets 27% 29%

Andere concrete acties :

Mobiliteit Andere acties van het Parlement om de keuze voor een alternatieve mobiliteit te stimuleren
Openbaar vervoer Het Parlement zal zijn aandeel in de abonnementskosten van zijn personeel (TEC, NMBS, MIVB en De Lijn) optrekken van 50% tot 90%, voor gebruikers die afzien van hun permanente toegang tot de parking
Telewerken Toestemming om een gedeelte van het personeel de mogelijkheid te geven tot telewerk
Carpooling Een gemeenschappelijk carpoolplatform voor alle Europese instellingen
Aanstellen van een Mobility Manager
Oprichten van een werkgroep mobiliteit
Op regelmatige basis bewustmakingscampagnes over alternatieve mobiliteit organiseren

Follow-up van het gebruik van de parkeergarage

Het Europees Parlement heeft een monitoringsysteem opgezet voor de follow-up van de bezetting van de parkeergarage: het ‘VIS‘-systeem bij beide ingangen van de parkeergarage. Het systeem is uitgerust met camera's, stickers om voertuigen te identificeren, en een scanner leest en registreert de informatie over elk voertuig.

Strikte exploitatievoorwaarden voor de veiligheid van de elektrische voertuigen

Risicoanalyse

De parkeergarage heeft 98 oplaadpunten voor elektrische voertuigen op verschillende kelderniveaus, tot niveau -5.  De elektrische voertuigen staan er op grote afstand van de toegangen geparkeerd. De DBDMH verzocht het Parlement bijgevolg om een risicoanalyse (uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau) in zijn aanvraag op te nemen.

Opgelegde veiligheids- en luchtkwaliteitsmaatregelen in de milieuvergunning

Uit het advies van de DBDMH volgt dat het Europees Parlement de volgende voorwaarden moet respecteren:

 • alle rookafzuigventilatoren moeten gekeurd worden door een erkend organisme
 • de installatie van een automatisch en onmiddellijk alarm bij rookdetectie om een snellere interventie van de hulpdiensten mogelijk te maken en zo de ontwikkeling van de brand en de verbrandingsgassen te vertragen
 • de installatie van 4 sprinklerkoppen per laadstation
 • de installatie van een droge kolom
 • alleen gecertificeerde kabels gebruiken
 • de aansluitklemmen voldoende beschermen tegen schokken
 • de installatie van een noodknop om de spanning van de laadstations uit te schakelen
 • een verbod op 'superchargers’ 

De bezetting van de Spinelli-parking in enkele cijfers

Het bezoek aan het Europees Parlement
 • 705 parlementsleden
 • 7.000 personeelsleden
 • dagelijks gemiddeld 5.109 bezoekers, van wie er 1.822 deelnemen aan de evenementen van het Parlement en de Commissies
 • 2.000 dienstverleners bezoeken de site op dagelijkse basis
Het aanbod van de Spinelli-parkeergarage: 2.155 parkeerplaatsen 
 • 70% van de plaatsen worden gebruikt door personeel, parlementsleden, internen 
 • 30% door aannemers en externen
Affectation des places de parking
870 personeelsleden
152 dienstvoertuigen
221 parlementsleden
271 andere slapende voertuigen 
641 externe bezoekers, dienstverleners en personeel dat aan de sites in Luxemburg, Straatsburg en anderen is toegewezen

Kortom…

In haar milieuvergunning heeft Leefmilieu Brussel de 200 plaatsen toegekend waar het Europees Parlement om gevraagd had, om gelijke tred te kunnen houden met haar aanzienlijke ontwikkeling. Leefmilieu Brussel heeft ook nieuwe voorwaarden gesteld voor alle 2.155 parkeerplaatsen. 

De milieuvergunning heeft de plaatsen zo verdeeld dat er voldaan wordt aan de behoeften van de verschillende gebruikers. Daarnaast heeft het de vrijwillige verbintenissen van het Parlement op vlak van mobiliteit bindend gemaakt. Ten slotte werd een proces van voortdurende follow-up en herevaluatie opgelegd.

De doelstellingen?

Het Europees Parlement in staat stellen te functioneren, de rust van de omwonenden respecteren, de overlast beheersen, de veiligheid waarborgen, de parkeerdruk op straat verminderen en de gevolgen voor het autoverkeer in de omgeving beperken.

Meer info? Ontdek het Europees Parlement! 

Bezoek deze symbolische plaatsen! Op die manier kan u de realiteit van deze buitengewone instelling ontdekken:

 • het Parlamentarium, geopend sinds 2011, is het grootste parlementaire bezoekerscentrum in Europa
 • het Huis van de Europese geschiedenis, geopend sinds 2017, neemt bezoekers mee op een reis langs de Europese geschiedenis
 • het halfrond van het Europees Parlement waar de leden debatteren.

Adres: Wiertzstraat 60 in 1050 Ixelles

Afgiftedatum van de vergunning:  02/04/2021

Aanvrager : Europees Parlement

Datum van de update: 20/09/2021