U bent hier

Uitvoeringsmaatregelen van 16/03/2020 tot 15/06/2020

Om het hoofd te bieden aan de Covid-19-gezondheidscrisis heeft de Brusselse regering beslist om de volgende termijnen tijdelijk op te schorten :   

  • alle vervaltermijnen, d.w.z. de termijnen die normaal gezien niet kunnen worden verlengd;
  • alle beroepstermijnen die vastgelegd zijn in het geheel van de Brusselse wetgeving en reglementering (of die op grond daarvan zijn ingevoerd ) ; 

Zo kan Leefmilieu Brussel de continuïteit van haar dienstverlening garanderen en u de mogelijkheid bieden uw rechten te kunnen blijven uitoefenen.

Termijn en duur van de opschorting

De opschorting van de termijnen begint op 16 maart 2020 en loopt tot 16 juni 2020, in functie van de opheffing van de quarantainemaatregelen.

De opschorting is geldig voor alle lopende procedures en de nieuwe ingediende dossiers. De duur van de opschorting kan worden herzien of verlengd indien de situatie dit vereist.

Wat verandert er niet: het onderzoek van uw dossiers

Ondanks de opschorting van de termijnen blijft Leefmilieu Brussel onderzoekshandelingen stellen en beslissingen nemen wanneer er geen interventie van een persoon, een administratie of een externe instantie vereist is. 

Concreet gaat het onderzoek van de milieuvergunningen, de aanvragen voor wijziging of verlenging van de vergunning of de aangiften voort ondanks de opschorting van de termijnen. 

In de mate van het mogelijke zet het bestuur zijn werk voort, en beslissingen die tijdens de quarantaineperiode worden genomen, zijn geldig. 

Alle uitwisselingen tussen u en de bevoegde overheid worden voortgezet. Indien u contact met ons wil opnemen, vragen wij u tijdens de quarantaineperiode de voorkeur te geven aan elektronische communicatie.

Concreet, wat wordt verstaan onder “tijdelijke opschorting van de vervaltermijnen”?

De vervaltermijnen bepalen het verloop van het onderzoek van de dossiers omdat ze actie- en reactietermijnen vastleggen voor :

  • de bevoegde overheid : de gemeente of Leefmilieu Brussel en 
  • de houder/aanvrager van de  of de aangifte.

Sommige fasen in het onderzoek van een milieuvergunning vereisen ontmoetingen tussen de stakeholders - de aanvrager van de vergunning, de omwonenden of een andere instantie. Deze verplichte ontmoetingen moeten plaatsvinden binnen een bepaalde termijn.

Maar het principe van de  « social distancing » dat door de federale regering wordt opgelegd, heeft directe gevolgen voor deze onderzoeksfasen. Daarom heeft de Brusselse regering beslist alle vervaltermijnen op te schorten.

De opschorting van de termijnen geldt ook voor de eventuele beroepen tegen beslissingen.

Wat met de verlengingen van milieuvergunningen?

U wil een verlenging aanvragen voor een milieuvergunning die vanaf 16 maart 2021 de vervaldatum bereikt? 

U kan uw aanvraag bij de bevoegde overheid bezorgen tot 16 juni 2020. 

Verlengingen van milieuvergunningen moeten immers normaal gezien minstens 1 jaar vóór de vervaldag worden ingediend. Maar deze datum van een jaar voor de vervaldatum komt overeen met de quarantaineperiode. 

Uw milieuvergunning blijft geldig voor dezelfde duur van de verlenging.

Bijvoorbeeld, uw milieuvergunning vervalt op 20 maart 2021. U moet normaal gezien uiterlijk 20 maart 2020 de verlengingsaanvraag bij het bestuur indienen. 

De opschorting van de termijnen geeft u de kans de uiterste datum van 20 maart 2020 voor de aanvraag van de verlenging te overschrijden en schuift de vervaldag van de basismilieuvergunning met dezelfde duur op. 

Uw milieuvergunning vervalt tijdens de quarantaineperiode en u moet een formaliteit uitvoeren om ze te kunnen verlengen?  
De geldigheidsduur wordt verlengd met de duur van de quarantaineperiode.

Meer informatie?

Hebt u een aanvraag lopend?

Neem contact op met de ambtenaar die verantwoordelijk is voor uw dossier per e-mail. U vindt zijn gegevens in alle brieven over uw dossier.

Hebt u vragen?

Richt u tot permit@leefmilieu.brussels 

Raadpleeg eveneens de praktische gids voor milieuvergunningen

Datum van de update: 08/03/2021