U bent hier

Uw afval (professionnels)

a. Verpakkingen en resten

De verpakkingen met resten van wasproducten en chemische producten worden beschouwd als gevaarlijk afval.

b. Afvalwater

Voor wassalons

Volg altijd de specifieke voorwaarden voor uw exploitatie die zijn vastgelegd in uw milieuvergunning. Het afvalwater dat door uw exploitatie wordt geproduceerd, wordt beschouwd als huishoudelijk afvalwater.

Voor wasserijen die zijn ingedeeld onder rubriek 25 en geen wassalon zijn

Volg altijd de specifieke voorwaarden voor uw exploitatie die zijn vastgelegd in uw milieuvergunning. Het afvalwater dat door uw exploitatie wordt geproduceerd, wordt beschouwd als niet-huishoudelijk afvalwater. Het moet voldoen aan de algemene normen voor niet-huishoudelijk afvalwater.

Voor wasserijen die zijn ingedeeld onder rubriek 25 b en geen wassalon zijn

Volg altijd de specifieke voorwaarden voor uw exploitatie die zijn vastgelegd in uw milieuvergunning. Het afvalwater dat door uw exploitatie wordt geproduceerd, wordt beschouwd als niet-huishoudelijk afvalwater. Het moet voldoen aan de algemene normen voor niet-huishoudelijk afvalwater en de sectorale normen.

 • Zorg voor uw wasserijafvalwater voor een specifiek rioleringsnet, zodat het afvalwater afzonderlijk van het huishoudelijk water opgevangen wordt. Zorg eveneens voor een bemonsteringsplaats (meetput) op de afvoerleiding waar er monsters kunnen worden genomen.

  Indien de installatie van een meetput niet mogelijk is, kan de monstername gebeuren via een kraan. Als dit ook niet mogelijk is, wordt al het afvalwater van het bedrijf beschouwd als 'niet-huishoudelijk'.

U mag uw niet-huishoudelijk afvalwater lozen in de riolering.

 • Verwijder grove vezels uit het afvalwater door het te zeven vooraleer u het loost.
 • Respecteer de normen voor niet-huishoudelijk afvalwater en de sectorale normen voor lozing in de riolering. 
  Parameter Na te leven grenswaarde
  Algemene lozingsnormen niet-huishoudelijk afvalwater
  Temperatuur

  < 45°

  Zuurtegraad 6 < pH < 10,5
  Afmetingen zwevende stoffen < 1 cm
  Gehalte zwevende stoffen < 600 mg/l
  Stoffen extraheerbaar met petroleumether < 0,5 g/l

  Stoffen die een gevaar kunnen betekenen voor het onderhoudspersoneel van de riolen en zuiveringsstations.

  Stoffen die leidingen kunnen beschadigen of verstoppen of het oppervlaktewater waarin het water van de riool wordt geloosd, kunnen verontreinigen.
  verboden
  Opgeloste, ontvlambare of ontplofbare gassen of producten die de afscheiding van dergelijke gassen kunnen teweegbrengen. verboden
  Sectorale lozingsnormen  
  Cadmium < 0,001 mg Cd/l
  Kwik < 0,002 mg Hg/l
  Chroom < 0,5 mg Cr/l
  Koper < 0,5 mg Cu/l
  Lood < 0,5 mg Pb/l
  Nikkel < 0,5 mg Ni/l
  Zink < 2 mg Zn/l
  Vluchtige organohalogenen VOX < 5 mg/l
  Zilver < 1 mg/l

U mag uw niet-huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewater lozen.

 • Verwijder grove vezels uit het afvalwater door het te zeven vooraleer u het loost.
 • Respecteer de industriële en sectorale normen voor lozing in het oppervlaktewater. 
  Parameter Na te leven grenswaarde
  Lozingsnormen niet-huishoudelijk afvalwater
  Temperatuur

   ≤  30°

  Zuurtegraad 6,5 < pH < 9,0
  Afmetingen zwevende stoffen < 1 cm
  Gehalte zwevende stoffen < 60 mg/l
  Apolaire koolwaterstoffen < 5 mg/l
  Bezinkbare stoffen voor een statische bezinking van 2 uur 0,5 ml/l

  Biochemische zuurstofvraag in 5 dagen op 20 °C

  25 mg/l

  Stoffen die rechtstreeks of onrechtstreeks schadelijk kunnen zijn voor mens, fauna of flora.

  Stoffen die een overmatige toevoer van voedingsstoffen – nitraten en fosfaten – kunnen veroorzaken in het watermilieu en een overmatige algengroei  in het oppervlaktewater kunnen veroorzaken. 
  verboden
  Sectorale lozingsnormen  
  COD < 125 mg/l

  Totaal N

  *Eén inwonerequivalent (IE) is de gemiddelde hoeveelheid vervuiling in het afvalwater, die 1 persoon in huis veroorzaakt. Dit komt overeen met de biologisch afbreekbare organische belasting met een biochemisch zuurstofverbruik gedurende vijf dagen (BZV5) van 60 g zuurstof per dag. IE wordt o.a. gebruikt om de capaciteit van een waterzuiveringsstation uit te drukken.

  < 2.000 e.h*. : geen criterium

  2.000 ≤ e.h. < 4.000 e.h.: < 20 mg/l

  ≥ 4.000 e.h.: < 15 mg/l

  Totaal P

  < 2.000 e.h. : geen criterium

  2.000 ≤ e.h. < 100.000 e.h.: < 2 mg/l

  ≥ 100.000 e.h.: < 1 mg/l

  Cadmium < 0,001 mg Cd/l
  Kwik < 0,002 mg Hg/l
  Chroom < 0,5 mg Cr/l
  Koper < 0,5 mg Cu/l
  Lood < 0,5 mg Pb/l
  Nikkel < 0,5 mg Ni/l
  Zink < 2 mg Zn/l
  Vluchtige of absorbeerbare organohalogenen

  VOX < 0,1 mg/l of

  A0X < 2 mg/l
  Zilver < 0,1 mg/l
Datum van de update: 18/02/2022