U bent hier

Uw verplichtingen in verband met onderhoud en verontreinigingsmetingen (professionnels)

a. Onderhoud

 • Laat uw installatie minstens één keer per jaar onderhouden door een bevoegd technicus.

b. Monitoring van de verontreinigingsmetingen

 • Voer een verontreinigingsmeting uit:
  • binnen de 4 maanden nadat de warmtekrachtkoppelingsinstallatie in bedrijf werd gesteld;
  • minstens één keer per jaar, met een maximumperiode van 15 maanden tussen twee metingen.
 • Laat de metingen uitvoeren door een bevoegd technicus wanneer de installatie een nominaal ingangsvermogen heeft ≥ 20 kW en < 300 kW.
 • Laat de metingen uitvoeren door een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend laboratorium in de discipline lucht/rookgas, volgens de normen die zijn aangegeven in de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldende code van goede praktijk inzake de geleide emissiemetingen van atmosferische verontreiniging  als de installatie werkt:  
  • op aardgas en een nominaal ingangsvermogen heeft ≥ 300 kW;
  • met een andere brandstof dan aardgas en een nominaal ingangsvermogen heeft ≥ 20 kW.
 • Neem de voorwaarden voor het verrichten van de metingen in acht:
  • De metingen worden uitgevoerd wanneer de installatie in bedrijf is, waarbij de opstart- en stilleggingsperiodes buiten beschouwing worden gelaten;
  • De concentraties van verontreinigende stoffen worden tegelijk bij hetzelfde meetpunt en in een homogene stroom gemeten;
  • De emissiegrenswaarden worden geacht nageleefd te zijn indien de resultaten voor elk van de gemeten verontreinigende stoffen de betreffende emissiegrenswaarde niet overschrijden.
 • Neem bij een overschrijding van de emissiegrenswaarden onmiddellijk alle maatregelen die nodig zijn om de installatie weer in overeenstemming te brengen.
Datum van de update: 18/02/2022