U bent hier

Verplichte controles en registers (professionnels)

a. Doorlopende controles
b. Dagelijkse controles
c. Periodieke controles
d. Uw registers

a. Doorlopende controles

 • Controleer continu :
  • de pH,
  • het gehalte aan ontsmettingsmiddel in het zwembadwater,
  • de lucht- en watertemperatuur.
 • Meet en registreer doorlopend de gelijktijdige bezettingsgraad:
  • als uw inrichting in korte tijd grote aantallen baders ontvangt, bijvoorbeeld scholen, of
  • als tijdens analyses door erkende laboratoria een regelmatige overschrijding van de chlooramines wordt vastgesteld.

b. Dagelijkse controles

 • Zorg ervoor dat er altijd gekwalificeerd personeel en de nodige meetapparatuur beschikbaar zijn om de dagelijkse controles uit te voeren.
Soort controle Frequentie van de controle Procedure van de controle Na de controle

Parameters van het water:

 • helderheid
 • temperatuur
 • pH
 • vrij chloor en gebonden chloor
 • opgelost ozon
  (als u een aanvullend chloor-ozonsysteem gebruikt)

3 keer per dag

 • vóór de opening
 • halverwege de exploitatie
 • vóór de sluiting

Een watermonster nemen

 • altijd op dezelfde plaats
 • zover mogelijk van de plaats waar het behandelde water terug in het bad komt
 1. Noteer de gemeten waarden in het register.
 2. Ga als volgt te werk in geval van een onregelmatigheid:
   tref onmiddellijk de nodige maatregelen om de slechte parameters te verhelpen.

Relatieve luchtvochtigheid
Relatief verschil tussen de lucht- en watertemperatuur

Eenmaal per dag vóór de opening  

c. Periodieke controles

 • Laat de periodieke controles uitvoeren door een erkend laboratorium.
 • Het maandelijkse controleverslag van het erkende laboratorium moet ten minste de volgende parameters bevatten:
Frequentie van de controle van de parameters door een erkend laboratorium Type controle in overeenstemming met de waarden van de kwaliteitsnormen Procedure van de controle Na de controle
Minstens 1 keer per maand

Voor de ontsmetting met chloor, hypochloriet of ozon

 • Scheikundige controles, behalve chloroform
 • Bacteriologische controles
 • Fysische controles

Een watermonster nemen

 • altijd op dezelfde plaats en
 • zover mogelijk van de plaats waar het behandelde water terug in het bad komt
 • De afgevaardigde van het laboratorium controleert de registers.
 • Binnen de 24 uur na zijn bezoek stelt hij de exploitant en de bevoegde overheid op de hoogte als hij significante en herhaalde overschrijdingen van de waarden vaststelt.
 • Vervolgcontroles om de 6 maanden
  Als de waarden die bij 2 opeenvolgende controles worden gemeten, waarvan ten minste één in de winter, < 50% van de maximale toegestane waarden bedragen.
Watertoevoer in de zwembaden Relevé des index des compteurs
Recyclagewaterdebiet
Bezoekersaantallen van de installaties  

Controles van de chlooramines in de lucht

als de analyseverslagen wijzen op regelmatige overschrijdingen
 

Evaluatie van:

 • het ventilatiesysteem
 • problemen in verband met de ludieke uitrustingen
 • een eventueel te hoog bezoekersaantal

Oplossingen:

 • een ventilatiedebiet ≥ 30 m³/h/m² instellen
 • ontgassen
 • de bezoekersaantallen beperken
 

Controles van de chlooramines in het water

Een watermonster nemen

 • altijd op dezelfde plaats en
 • zover mogelijk van de plaats waar het behandelde water terug in het bad komt

Evaluatie van:

 • het filtersysteem
 • de turnover
 • de toevoer van vers water
 • een eventueel te hoog bezoekersaantal

Oplossingen:

 • een aanvulling op het filtersysteem toevoegen
 • de minimale watertoevoer verhogen
 • de bezoekersaantallen beperken

Minstens om de 3 maanden

Parameters van de luchtkwaliteit Via chromatografie, meting op 1,5 m van de vloer  
Minstens om de 6 maanden

Een watermonster nemen

 • altijd op dezelfde plaats en
 • zover mogelijk van de plaats waar het behandelde water terug in het bad komt
 
Minstens 1 keer per jaar

IJking in overeenstemming met de instructies van de fabrikant of leverancier:

 • van de pH-meetapparatuur, de ontsmettingsapparatuur,
 • van de debietmeters,
 • van de apparatuur om de relatieve luchtvochtigheid te meten.
   
  Drinkbaarheid van het water als het zwembad, zelfs gedeeltelijk, wordt voorzien van water dat niet afkomstig is van het distributienet.

Een watermonster nemen

 • altijd op dezelfde plaats en
 • zover mogelijk van de plaats waar het behandelde water terug in het bad komt
 
 

Douches

Telling van Legionella pneumophila

Een watermonster nemen

De resultaten van de analyses 5 jaar bewaren.

Als de concentratie > 1000 kolonievormende eenheden per liter (KVE/l) is: passende maatregelen treffen, bv. warmteschok, ontsmetting enz.

Als de concentratie > 10.000 kolonievormende eenheden per liter (KVE/l) is: 

 • verbied de toegang voor het publiek;
 • informeer binnen 48 uur Leefmilieu Brussel - Afdeling Inspectie;
 • laat nieuwe monsters nemen tot de concentratie opnieuw < 1000 KVE/l is;
 • stel binnen de 6 maanden een beheerplan op.

d. Uw registers

 • Houd uw registers ter beschikking van de bevoegde overheid en bewaar ze gedurende 5 jaar.

Dagelijks register

 • Houd een dagelijks register met de controles bij volgens het model.
 • Noteer in het register:
  • elke gebrekkige werking of technisch incident waardoor de lucht- en/of waterparameters of de algemene werking van uw installaties verstoord raakten;
  • elk lichamelijk ongeval bij bezoekers, met een volledige beschrijving.

Maandelijks register

 • Houd een maandelijks register bij met:
  • de resultaten van de analyses die maandelijks door het erkende laboratorium worden uitgevoerd;
  • de maandelijkse opneming van de watermeters;
  • de notering van de normale en belangrijke onderhoudsbeurten van de zwembaden, de vervanging van materiaal of het ledigen van de zwembaden;
  • een verslag van de controles die zijn uitgevoerd om elk risico van onopzettelijke snijwonden of het wegzuigen van een bader te voorkomen.

Register van chemische producten

 • Noteer in een register:
  • de naam van alle chemicaliën die u gebruikt en opslaat;
  • hun hoeveelheid;
  • de leveringsdatums.
Datum van de update: 18/02/2022