U bent hier

Veiligheid en onderhoud van uw zwembad (professionnels)

a. De veiligheid van de baders garanderen
b. Het zwembad onderhouden
c. Chemische producten opslaan en gebruiken

a.  De veiligheid van de baders garanderen

 • Neem alle nodige maatregelen om de gezondheid en veiligheid van de baders te verzekeren.

Bezoekerscapaciteit van het zwembad

Het zwembadwater wordt volledig gerecycleerd in een maximale tijdspanne van:

 • 4 uur voor grote zwembaden;
 • 90 minuten voor aparte kleine zwembaden;
 • 20 minuten voor aparte plonsbaden.

Het dagelijks gerecycleerde watervolume moet 3 m³  per bader bereiken.

Toezicht op de baders

 • Stel een toezichtsprogramma op, aangepast aan uw zwembad: type installatie, bezoekersaantal en type gebruik.
 • U moet minstens één verantwoordelijke redder aanwerven die: 

  U kunt een afwijking betreffende de verantwoordelijke redder aanvragen voor zwembaden < 200 m² als het zwembad niet de hoofdactiviteit van de inrichting is en gelegen is:

  • in een therapeutische instelling, zoals een ziekenhuis;
  • in een hotel;
  • in een fitnesscentrum, een ontspanningscentrum;
  • in een sauna of hamam.

  Let op: u kunt geen afwijking verkrijgen tijdens de uren dat uw instelling scholen ontvangt.

  Als u een afwijking aanvraagt, moet u toch het toezicht op de baders verzekeren. Er zijn drie methodes mogelijk:

  1. Minstens één persoon, eventueel een bader, waakt over het zwembad. Een telefoonaansluiting en het nummer van de persoon die bij een ongeval moet worden gebeld, moeten in de buurt beschikbaar zijn en direct toegankelijk zijn.
  2. Camera’s geven een globaal beeld van het zwembad. Het camerasysteem is aangesloten op een monitor die permanent wordt bewaakt door een verantwoordelijke persoon die direct kan ingrijpen.
  3. Een persoon die vertrouwd is met EHBO- en reanimatietechnieken is permanent aanwezig in de vestiging tijdens de openingsuren van het zwembad. Deze persoon moet indien nodig direct bereikbaar zijn.
  • aanwezig is aan de rand van het zwembad om te allen tijde toezicht te houden op de baders;
  • minstens één keer per jaar een verplichte opleiding inzake EHBO, reanimatie en reddingstechnieken volgt. Bewaar de kopie van het brevet of attest in het zwembad voor controle door de toezichthoudende ambtenaar.
 • De redder die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de baders moet houder zijn van een reddersbrevet uitgereikt door de bevoegde overheid of een gelijkwaardige erkende kwalificatie:
  • voor een groot zwembad: een hoger reddersbrevet;
  • voor een klein zwembad of een plonsbad: een basisreddersbrevet.

Diepte van het water

 • Geef duidelijk de volgende elementen aan:
  • de waterdiepte;
  • de plaatsen waar het verboden is te duiken;
  • een plotse diepteverandering.

Preventiemateriaal en -maatregelen

 • Voorzie minstens één rechtstreekse buitenlijn die te allen tijde bereikbaar is.
 • Laat de mondingen voor de toevoer en afvoer van water, lucht of andere elementen regelmatig onderhouden en nazien zodat ze geen gevaar inhouden voor de baders, met name verwondingen of zuiggevaar.
 • Stel nauwkeurige procedures vast die het toezichthoudend personeel moet volgen, bijvoorbeeld als een bader wordt weggezogen.
 • Laat een noodstop plaatsen waarmee de watercirculatie volledig kan worden onderbroken. Laat deze noodstop minstens één keer per maand nazien.

  U kunt een afwijking aanvragen om geen noodstop te plaatsen als:

  • het zwembad < 200 m² is en
  • het zwembad een overloopbad is.

Verzorgings- en reanimatiemateriaal

 • Voorzie een goed onderhouden, rechtstreeks en makkelijk bereikbaar EHBO-lokaal of een EHBO-kast.
 • Het verzorgingsmateriaal bestaat ten minste uit de reglementaire inhoud van een EHBO-doos.  

Indicatieve basisinhoud van de EHBO-doos:

 • Driehoeksverbanden in steriel katoen (90x90x127 cm)
 • Driehoeksverbanden in niet-steriel katoen (90x90x127 cm)
 • Elastische verbanden type Velpeau van 5 en 7 cm
 • Verbanden met elastisch gaas van 5 en 7 cm
 • Doos met steriele kompressen in individuele verpakking (5 x 5 cm) (7,5 x 7,5 cm) (10 x 10 cm)
 • Rol hypoallergene wondpleisters van 1,25 en 2,5 cm
 • Doosje met kompressieverbanden, individueel verpakt
 • Gebruiksklaar ontsmettingsmiddel voor open wonden
 • Ontsmettingsmiddel voor het materieel (pincet, schaar, naalden) en voor de handen: ontsmettingsalcohol 70%
 • Reddingsdeken in aluminium
 • Doos met wegwerphandschoenen (indien mogelijk zonder latex)
 • Mondmasker met filter als bescherming bij mond-op-mondbeademing
 • Een klein schaartje in roestvrij staal
 • Een fijne pincet voor splinters, in roestvrij staal
 • Veiligheidsspelden
 • Neutrale zeep, bij voorkeur vloeibaar, en schoon handdoekje en washandje of wegwerphanddoekjes en -washandjes
 • IJszakken uit de diepvries of instant ijs
 • Lijst van noodzakelijke telefoonnummers: hulpdiensten, dokter ...
 • Schrijfgerief
 • Ongevalformulieren 
 • Instructie ‘Dringende zorg in afwachting van de komst van een dokter’
 •  Het reanimatiemateriaal omvat materiaal voor zuurstofbehandeling. 

Het materiaal voor zuurstofbehandeling omvat:

 • een zuurstofmasker voor volwassenen,
 • een zuurstofmasker voor kinderen,
 • een autostatische samendrukbare beademingsballon met patiëntenklep en verliesklep,
 • een zuurstoffles voor medisch gebruik voorzien van een gasdrukregelaar en een debietmeter die op de ballon is aangesloten.
  De fles dient bij een erkende organisatie aan een druktest te worden onderworpen.

b. Het zwembad onderhouden

 • Stel bevoegd personeel, een onderhoudspersoon of -bedrijf aan, dat verantwoordelijk is voor de volgende taken:
  • de technische installaties en de waterkwaliteit onderhouden en controleren;
  • passende maatregelen treffen als de grenswaarden van de waterkwaliteit worden overschreden.
 • Waak over de naleving van de onderhoudsbeurten van het zwembad buiten de openingsuren:
  • minstens om de 2 dagen: reinigen en stofzuigen van de bodem van het zwembad;
  • minstens één keer per jaar: ledigen van de buffertank.
 • Vermijd het gebruik van producten op basis van chloor.
  Als u ze gebruikt, zorg dan voor een maximale luchtverversing tijdens de reiniging.
 • Het is verboden het waterbehandelingscircuit of de nevenuitrusting te onderhouden of te repareren tijdens de openingsuren.

c. Chemische producten opslaan en gebruiken

Uw personeel dat verantwoordelijk is voor de opslag

 • Wijs een personeelslid aan om:
  • de gehele installatie dagelijks te controleren;
  • te helpen bij de levering van chemische producten.

Uw opslagruimten

 • De technische en opslagruimten zijn verboden voor het publiek.
 • Sla de chemische producten op in lokalen:
  • die uitsluitend voorbehouden zijn voor deze opslag;
  • waarvan de ventilatie enkel naar buiten gericht is;
  • die verwijderd zijn van de externe ventilatieopeningen van het zwembad;
  • die vlot toegankelijk zijn voor de levering van producten.
 • Sla de producten die onder elkaar kunnen reageren apart op. 

  U kunt een afwijking aanvragen als:

  • uw zwembad al bestaat en klein is;
  • de toevoertanks van de doseerpompen voor hypochloriet en zuur elk een capaciteit van ≤ 100 l hebben.

  In dat geval moet u de tanks minstens 1 m van elkaar scheiden en in aparte retentiebakken plaatsen.

 • Plaats in de opslagruimte het nodige materiaal om eventuele lekken te vermijden.

  Voorzie met name een voorraad inerte absorberende stoffen die geschikt zijn voor elk type product.

 • Voorzie persoonlijke beschermingsmiddelen die zich in de onmiddellijke nabijheid van de opslagruimten moeten bevinden.

  Deze beschermingsmiddelen omvatten met name:

  • een ademhalingstoestel,
  • een bril en handschoenen,
  • een wastafel met stromend water,
  • een oogdouche.

Uw opslagcontainers

 • Etiketteer alle containers die chemische producten bevatten.

  De etiketten moeten de volgende informatie bevatten:

  • De naam van het chemisch product;
  • Specifieke gevarenaanduidingen (letter H + cijfers) en de overeenkomstige gevarenpictogrammen:

  Fysiek gevaar

  Gevaar voor de gezondheid

  Gevaar voor het milieu

  • De veiligheidsaanbevelingen (letter P + cijfers) bestemd om de risico’s te beperken;
  • De naam en het adres van de fabrikant of de verdeler.
 • Voeg bij elk chemisch product het veiligheidsinformatieblad.

  Het veiligheidsinformatieblad moet, indien mogelijk, de volgende informatie bevatten:

  • identificatie van het product: chemische naam of samenstelling en handelsnaam;
  • fysisch-chemische eigenschappen: smeltpunt, kookpunt, pH, dampdruk, relatieve dichtheid, fysische toestand en uiterlijk bij 20 °C, oplosbaarheid in water bij 20 °C, geur, ontvlambaarheid, vlampunt, stabiliteit, reactiviteit;
  • classificatie naargelang van het risico: explosief, ontvlambaar ...
  • veiligheidsadvies: aanbevolen blusmiddelen, te vermijden blusmiddelen, eventuele speciale voorzorgsmaatregelen;
  • te nemen voorzorgsmaatregelen voor de hantering;
  • opslagvoorwaarden;
  • beschermende kleding te dragen bij het hanteren van het product;
  • regels die in acht moeten worden genomen in geval van lekkage, bij de schoonmaak, decontaminatie;
  • instructie voor afvalverwijdering;
  • EHBO;
  • aanvullende informatie voor dokters;
  • instructies met betrekking tot de preventie en bestrijding van brand;
  • bedrijfsnamen, adressen en telefoonnummers van de fabrikant, de verdeler of elke andere nuttige persoon om contact mee op te nemen in geval van nood.

Mogelijke types opslag

1. Opslag in tank of reservoir 

Algemeen

 • Bewaar de chemische producten in geschikte reservoirs:
  • gesloten;
  • elk in een daartoe bestemde retentiebak waarvan de capaciteit gelijk is aan minstens 110% van die van het reservoir;
  • voorzien van een duidelijk zichtbare niveauwijzer en
  • een ontgassingssysteem met ‘wasventilatieopening’ om giftige uitdampingen te voorkomen.
 • Alleen het bovenste gedeelte van de reservoirs is voorzien van een gat.

De tussenreservoirs, de zogenaamde ‘dagelijkse bakken’

 • De ‘dagelijkse bakken’ waarin de chemische producten gedoseerd worden, mogen niet meer bevatten dan de hoeveelheid die nodig is voor twee dagen exploitatie.    
 • Plaats deze dagelijkse bakken in de retentiebak van het hoofdreservoir of, eventueel, in een speciale retentiebak.
 • De bediening voor het vullen van de dagelijkse bakken is een handmatige bediening.
 • De leidingen:
  • De circulatieleidingen van de producten bevatten aansluitstukken die onverenigbaar zijn. Dit geldt ook voor hun aansluiting bij leveringen.
  • Gebruik slechts één slang zonder tussenaansluiting tussen de tank van de vrachtwagen en de inlaat in de opslaginstallatie van de vestiging.
  • U moet specifieke slangen gebruiken met onderling onverenigbare aansluitstukken.
 • Geef de voorkeur aan opslag in tanks of reservoirs. Dit beperkt de hantering van de producten en dus het risico op ongevallen.

2. Opslag in vaten 

 • Sla de vaten op in een retentiebak met een capaciteit:
  • ≥ 110% van de grootste container of
  • ≥ een kwart van de totale inhoud van de vaten die hij bevat.
 • Scheid de retentiebakken van de producten die met elkaar kunnen reageren, zoals zuren en hypochlorieten.
 • Als u vaten natrium- of calciumhypochloriet opslaat, bewaar ze dan:
  • gesloten op een koele plaats en 
  • beschermd tegen licht.
 • Tref maximale veiligheidsmaatregelen als u de chemische producten opslaat in vaten:
  • optimaliseer de doorvoercircuits van de producten;
  • beperk de menselijke hantering tot het minimum.
 • Stapel de vaten niet op elkaar.

3. Opslag in flessen voor ontsmetting met gasvormig chloor  

Waar het lokaal voor de opslag van de flessen installeren?

 • Installeer het opslaglokaal zo ver mogelijk van de stookruimte en bij voorkeur op de benedenverdieping.
 • Als de opslagplaats zich in de open lucht bevindt, voorzie dan een omheining zodat ze ontoegankelijk is voor het publiek.

Installeer uw opslaglokaal bij voorkeur in een hok of een kast 

 •  Plaats de flessen bij voorkeur in een hok of een kast met de volgende eigenschappen:
  • geeft rechtstreeks uit op de open lucht;
  • de hoogte, diepte en breedte zijn zodanig dat het personeel er niet kan binnenkomen;
  • de scheiding tussen het hok of de kast en het zwembad is gasdicht en biedt een brandweerstand van één uur;
  • de temperatuur bedraagt altijd < 50 °C;
  • gaten onderaan en bovenaan waarborgen voortdurend een rechtstreekse ventilatie naar buiten toe.
 •  Installeer een kast met een isolerend ademhalingstoestel zo dicht mogelijk bij:
  • het redderslokaal of
  • de eerstehulppost of
  • de kassa.

Uw personeel is opgeleid om dit te gebruiken en controleert het regelmatig.

Dit persoonlijke beschermende ademhalingstoestel dat agressieve stoffen filtert, beschermt het hele gezicht, inclusief de ogen.

Het is permanent uitgerust met een groot filterpatroon om chloor te filteren.

 • Hang nabij de kast een tabel met instructies op, opgesteld door de installateur van het desinfectieprocedé, met:
  • de gebruiksaanwijzing van het ademhalingstoestel en voor het onderhoud ervan;
  • de uit te voeren handelingen en te treffen voorzorgsmaatregelen voor de lopende exploitatie;
  • de mogelijke incidenten, de desbetreffende risico’s en de in die gevallen uit te voeren handelingen;
  • de in geval van brand te treffen maatregelen en de plaats voor de ontruiming van de vaten met desinfectiemiddelen.

Hebt u geen hok of kast?

 • Richt een opslagruimte in met een goede ventilatie naar buiten toe via kokers:
  • de opening voor de luchttoevoer situeert zich ter hoogte van de vloer van het lokaal, en de afvoeropening aan de bovenkant van het lokaal;
  • het is mogelijk een geforceerde ventilatie te creëren met een toestel dat van buiten het lokaal wordt bediend.
 • De ventilatie van het opslaglokaal is zo ontworpen dat ze niet hinderlijk is voor de buurt en voor het publiek. De ligging van de opslagplaats wordt gekozen op basis van de overheersende winden.
 • De openingen voor verse lucht en de afzuigopeningen van vervuilde lucht van de badinrichting worden zo geplaatst dat ze de gassen van de ventilatie van de opslagruimte niet kunnen aanzuigen.
 • De wanden van het opslaglokaal moeten:
  • gasdicht zijn;
  • een brandweerstand van minstens één uur bieden ten opzichte van de aangrenzende lokalen.
 • De deur :
  • gaat open in de richting van de uitgang en sluit zich automatisch;
  • geeft niet uit op een lokaal, noch op een voor het publiek toegankelijke ruimte;
  • is gasdicht en biedt, als ze niet rechtstreeks op de open lucht uitgeeft, een brandweerstand van een half uur (BENOR-label).
 • Installeer een kast met een isolerend ademhalingstoestel buiten het lokaal en dicht bij de ingang van het lokaal.
  Uw personeel is opgeleid om dit te gebruiken en regelmatig te controleren.
 • Dit persoonlijke beschermingstoestel dat agressieve stoffen filtert, beschermt het hele gezicht, inclusief de ogen. Het is permanent uitgerust met een groot filterpatroon om chloor te filteren.
 • Hang nabij de kast een tabel met instructies op, opgesteld door de installateur van het desinfectieprocedé, met:
  • de gebruiksaanwijzing van het ademhalingstoestel en voor het onderhoud ervan;
  • de uit te voeren handelingen en te treffen voorzorgsmaatregelen voor de lopende exploitatie;
  • de mogelijke incidenten, de desbetreffende risico’s en de in die gevallen uit te voeren handelingen;
  • de in geval van brand te treffen maatregelen en de plaats voor de ontruiming van de vaten met desinfectiemiddelen.
 • Controleer de opslaglocatie dagelijks om er zeker van te zijn dat er geen chloorlekken zijn en dat de containers in perfecte staat zijn.

De flessen

 • Gebruik flessen die de voorgeschreven dichtheidstests hebben doorstaan.
 • Sla alle gebruikte of in reserve gehouden flessen op:
  • verticaal aan een wand vastgemaakt met klemmen of kettingen die gemakkelijk geopend kunnen worden;
  • beschut tegen zonnestraling of atmosferische effecten;
  • in een speciaal daartoe ingerichte gesloten ruimte voorzien van een deur die op slot kan worden gedaan en die niet uitgeeft op een voor het publiek toegankelijke zone.
  • Markeer op de deur het duidelijk leesbare opschrift ‘CHLOOROPSLAG’.
 • Transporteer de chloorflessen met behulp van een geschikt steekwagentje dat ter beschikking staat van het personeel.
 • Installeer een goederenlift als de ruimte niet op de benedenverdieping ligt.
 • De toegang tot het lokaal voor de opslag van de flessen is verboden voor het publiek.
 • Er mogen geen brandbare materialen in of nabij de opslagruimte worden geplaatst.
 • Het is verboden om in de opslagruimte eender welke reparatie uit te voeren aan de flessen.
 •  Sluit de gebruikte chloorflessen als de waterbehandeling gedurende meer dan 4 uur wordt onderbroken.

Apparatuur en chloor

 • Installeer elektrische apparatuur en materialen die bestand zijn tegen corrosie door de eventuele aanwezigheid van chloor in de atmosfeer.
 • De chloormeters worden rechtstreeks op de flessen aangebracht.
 • Geen enkele leiding mag gasvormig chloor onder druk vervoeren.
 • Het punt waar gasvormig chloor in de waterleiding wordt geïnjecteerd en de voorziening voor de regeling van het debiet van gasvormig chloor bevinden zich buiten de opslagruimte.
 • De levering van chloor gebeurt altijd onder toezicht van een verantwoordelijke die u hebt aangesteld.
Datum van de update: 18/02/2022