U bent hier

Uw producten (professionnels)

a. Gevaarlijke producten en mengsels
b. Nieuwe olie en afvalolie

a.  Gevaarlijke producten en mengsels

Bewaring in de werkplaats

 • Bewaar in uw werkplaats slechts de hoeveelheden gevaarlijke producten die nodig zijn voor een werkdag en, in geen geval, meer dan:
  • 50 liter zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen (vlampunt ≤ 21°C);
  • 500 liter ontvlambare vloeistoffen (21°C < vlampunt ≤ 50°C);
  • 300 liter vloeibaar gemaakte of opgeloste brandbare gassen;
  • 50 kg vaste stoffen die licht ontvlambaar zijn of die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen.
 • Berg deze producten aan het einde van de werkdag in een aangepaste opslagzone op (brandbestendig lokaal, of opslag in de open lucht. 

  Voor meer informatie, kan u de ondernemersgids “Gevaarlijke producten opgeslagen in een gebouw” en “Gevaarlijke producten buiten opgeslagen” raadplegen.

  Uw milieuvergunning bepaalt aan welke kenmerken deze opslagzone moet voldoen.

 • Bewaar de producten in hermetisch gesloten en lekdichte recipiënten die mechanisch en chemisch bestand zijn tegen het product.
 • Plaats de recipiënten die vloeistoffen bevatten in een voldoende grote inkuiping

  Een inkuiping is een opvangmechanisme dat een vloeistof ingeval van lekken kan opvangen. Dit kan een ondoorlaatbare vergaarbak zijn die voldoende groot is om de vloeistoffen op te vangen van de recipiënten die in de inkuiping worden geplaatst.

  In bepaalde gevallen kan ook een lokaal als inkuiping worden ingericht. Dat dient te worden gebouwd overeenkomstig een goede praktijkcode en onder toezicht van een expert ter zake.

  Hoeveel moet de inhoud bedragen van de inkuiping die u gebruikt?

  De inhoud van de inkuiping hangt af van het vlampunt, met ander woorden van de ontvlambaarheid van de producten.

  Het vlampunt is de laagste temperatuur waarop een stof voldoende dampen ontwikkelt om samen met de omgevingslucht een gasmengsel te vormen dat in de nabijheid van een vlam ontvlamt.

  Vlampunt van de producten die in de werkplaats worden bewaard

   Inhoud van de inkuiping

  Vlampunt hoger dan 100°C

  Minstens gelijk:

  -        aan 110% van de inhoud van het grootste recipiënt dat erop staat en

  -        25% van de totale inhoud van alle recipiënten die erop staan.

  Vlampunt lager dan 100°C

  Minstens gelijk aan 100% van alle recipiënten die erop staan.

 • Breng niet-compatibele producten onder op een geventileerde plaats, in gescheiden inkuipingen die voldoende ver van elkaar zijn verwijderd.
 • Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen van de producten voor eventuele bijzonder opslagvoorwaarden.
 • Voorzie absorberende producten (houtzaagsel, zand,…) om gevaarlijke producten op te vangen die tijdens het hanteren kunnen wegvloeien.

Opslag buiten de werkplaats

 • Sla het teveel aan producten of de producten die tijdens de dag worden gebruikt, overeenkomstig uw milieuvergunning, op in een ruimte buiten de werkplaats.

Gebruik van gevaarlijke producten

 • Het leegmaken of overhevelen van producten dient steeds boven een inkuiping te gebeuren. 
 • Pas steeds de veiligheidsinstructies vermeld op de veiligheidsinformatiebladen van de producten toe.  

Top

b. Nieuwe olie en afvalolie

 • Bewaar de verschillende soorten afvalolie (transmissieolie, motorolie,…) steeds in afzonderlijke recipiënten voor de recyclage.
 • Voorzie de recipiënten van labels.

Opslag

In verplaatsbare vaten

 • Sla de olie op in  gesloten en lekdichte vaten.            
 • Sla de vaten op in een verluchte plaats, beschermd tegen warmtebronnen. 
 • Plaats de vaten boven een inkuiping.

In vaste bovengrondse tanks

 • Sla de olie op in een enkelwandige tank die op zijn beurt in een inkuiping staat opgesteld

  Alle bovengrondse enkelwandige tanks moeten verplicht voorzien zijn van een inkuiping. Die inkuiping vangt de vloeistof bij lekken op.

  Uw verplichtingen ten aanzien van de inkuiping van bovengrondse tanks zijn identiek voor nieuwe of afvalolie.          

            

          Bron: test-citerne.be

  Inkuiping van de bovengrondse enkelwandige tanks

  Kenmerken van de inkuiping

   

  Inhoud van de inkuiping 

  Minstens gelijk:

  -       aan 110% van de inhoud van het grootste recipiënt dat erop staat en

  -       25% van de totale inhoud van alle recipiënten die erop staan.

   

  Stevigheid / lekdichtheid

  Voldoende stevig en lekdicht om alle olie op te vangen die bij een scheur van de tank zou wegvloeien.

   

  Bescherming van het water en de bodem

  - Het is verboden om de inkuiping op de riolering aan te sluiten;

  - Verplichting om de inkuiping met een scherm of een luifel af te schermen tegen de regen (om te vermijden dat water in de inkuiping afvloeit).

of

 • Sla de olie op in een dubbelwandige tank voorzien van een permanent lekdetectiesysteem

  Uw verplichtingen ten aanzien van de dubbelwandige  bovengrondse tanks zijn identiek voor nieuwe of afvalolie.  

  De tank bestaat uit een binnenwand en een buitenwand (eventueel gedeeltelijk). In de gesloten ruimte tussen die twee wanden is een permanent lekdetectiesysteem ondergebracht.

  Een dubbelwandige tank die niet voorzien is van een lekdetectiesysteem dient te worden beschouwd als een enkelwandige tank. Bijgevolg moeten de veiligheidsmaatregelen voor een  enkelwandige tank (inkuiping) worden getroffen en gerespecteerd.

   Bron: test-citerne.be

  Dubbelwandige bovengrondse tanks

  Kenmerken

  Buitenste omhulsel

  Het omhulsel dat de tank beschermt, moet de doorstroming toelaten van een interstitiële vloeistof voor het opsporen van olielekken:

  - van de tank zelf of

  - van het buitenste omhulsel.

  Type interstitiële vloeistof

  De vloeistof mag:

  - het omhulsel niet doen corroderen (staal of kunststof);

  - niet stollen bij strenge vorst.

  Lekdetectiesysteem

  Er wordt een akoestisch alarm gegenereerd wanneer:

  - de druk of het peil van de interstitiële vloeistof schommelt;

  - olie ontsnapt en zich met de vloeistof vermengt.

 • Vermeld duidelijk nabij de vulopening:
  • het opgeslagen olietype (remolie, motorolie);
  • de inhoud van de tank in liter.
 • Het vullen of leegmaken van de tanks dient onder permanent toezicht te gebeuren.
 • Installeer boven de inkuiping een afsluitklep of een vulleiding.

In ingekuipte tanks

 • Het gebruik van ingekuipte tanks is verboden. 

  De milieuvergunning kan de opslag van olie in ondergrondse dubbelwandige tanks toelaten en bepaalt in dat geval de bijzondere uitbatingsvoorwaarden.

  Om die afwijking te verkrijgen moet de uitbater het volgende aantonen:

  -  de technische onmogelijkheid om tot bovengrondse opslag over te gaan;

  -  de lekdetectiemiddelen die op de tank werden toegepast.

  Deze afwijking geldt niet voor nieuwe installaties.

Controle

Frequentie van de controles

 • Laat de tanks minstens om de 15 jaar controleren door een expert op het vlak van opslaginstallaties. 

  Leefmilieu Brussel kan de controle van de tanks opleggen:

  -  vóór de uitbreiding of wijziging van de installaties en

  -  voor het aanvragen van de vernieuwing of de verlenging van de vergunning.

 • Bewaar alle controleattesten in uw register. U dient die te kunnen voorleggen als Leefmilieu Brussel uw installaties aan een controle onderwerpt.  

Aard van de controles

In elk geval

 • Visuele controle van de buitenwand, controle van de stabiliteit van de tank.
 • De perfecte lekdichtheid van de aftap- en vulleidingen, van de kranen, verbindingen. 
 • De afsluitklep.
 • Afwezigheid van water of bezinksel in de tank.
 • Afwezigheid van verontreiniging rond de tank.

 Voor ingekuipte enkelwandige tanks 

 • De inkuipingscapaciteit mag niet worden beperkt door bezinksel (water, slib, bussen, materiaal,…).

 Voor dubbelwandige tanks met lekdetectie

 • Werking van het permanente lekdetectiesysteem met alarm.

Afhankelijk van de controleresultaten 

 • Bracht de controle niet-conformiteiten zonder bodemverontreiniging aan het licht, dan dient u zo snel mogelijk de vereiste herstellingen te laten uitvoeren. 

  Indien geen bodemverontreiniging werd vastgesteld, mag u de tank nog vullen en gebruiken. U moet wel zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen de 6 maanden na het controleverslag, de nodige herstellingen laten uitvoeren.

  Indien de herstellingen niet worden uitgevoerd binnen deze termijn, moet u de installatie definitief buiten gebruik stellen.

  Doe voor herstellingen die de lekdichtheid betreffen beroep op een bevoegd expert en maak de reparatieattesten over aan de bevoegde overheid.
 • Bracht de controle bodemverontreiniging aan het licht

Top

Datum van de update: 18/02/2022