U bent hier

Uw noodgroep: eerste stappen (professionnels)

a. Toegestaan gebruik 
b. De verplichte uitrustingen 
c. Technische eigenschappen van het lokaal 
d. Uw veiligheidsverplichtingen 
e. Uw verplichtingen bij incidenten 

a. Toegestaan gebruik

 • Gebruik de noodgroepen niet voor peak shaving (aftopping).
 • Gebruik de noodgroepen slechts bij een stroomonderbreking of voor functioneringstesten.

Top

 b. De verplichte uitrustingen

Meters

 • Plaats uurmeters die het aantal bedrijfsuren aangeeft.

Brandstoftoevoer

 • De toevoerleidingen en dagreservoirs die integraal deel uitmaken van de noodaggregaten worden niet beschouwd als reservetank.

Reservetank 

Voor meer informatie over de uitbatingsvoorwaarden van de bijhorende opslagplaatsen, raadpleeg de ondernemersgids « Niet-ingegraven stookolie opslagtanks ».

 • Zonder afbreuk te doen aan de meest strikte voorwaarden opgelegd door de DBDMH, worden de bestaande reservetanken, met een maximumcapaciteit van 3.000 liter, toegelaten in het lokaal van het noodaggregaat;
 • De nieuw reservetank wordt in een aparte ruimte opgeslagen.

Top

c. Technische eigenschappen van het lokaal in een gebouw 

De aanduidingen betreffende de brandweerstand in dit gids gelden als:

 • er voor het betreffende gebouw geen andere wettelijk bepaalde norm werd vastgelegd;
 • de BHDBDMH geen striktere regels heeft vastgelegd.

Zorg ervoor dat het lokaal waar de noodgroep staat opgesteld zodanig wordt onderhouden en ingericht dat brand- en ontploffingsrisico's worden beperkt. 

 • Plaats de noodgroep in een lokaal dat aan alle onderstaande technische voorwaarden beantwoordt.

Wanden, vloer en plafond

 • De wanden, de vloer en het plafond beschikken over een brandweerstand van een uur.

Toegangsdeur

 • De deur tussen de technisch lokaal en de andere gedeelten van het gebouw beschikt over een brandweerstand van een halfuur.
 • Ze is voorzien van een automatisch sluitsysteem.

Schoorstenen

 • Ze worden op een afstand van minimum 8 meter van een opening of van een luchttoevoeropening geplaatst.
 • Ze worden zodanig opgesteld dat de rookafvoer geen hinder voor de omgeving kan veroorzaken.
 • De leidingen voor het afvoeren van de rookgassen zijn luchtdichte.

Ventilatie

 • Zorg voor permanente en doeltreffende verluchting van het lokaal.
 • Ventileer mechanisch of natuurlijk.
 • Breng de nodige voorzieningen op de verluchtingsopeningen en -leidingen aan om te verhinderen dat stof, regen en andere verontreinigingen kunnen binnendringen.

Top

d. Uw veiligheidsverplichtingen

Toegang tot het lokaal en circulatie in het lokaal

 • Verhinder dat publiek zich toegang tot de noodgroep kan verschaffen. De noodgroep mag enkel voor technisch onderlegd personeel toegankelijk zijn.
 • Hang het toegangsverbod duidelijk zichtbaar voor het publiek op de deur van het lokaal.
 • Voorzie rond de machines de benodigde ruimte voor het schoonmaken, onderhoud.

Gebruik van het lokaal

 • Gebruik het lokaal waar de noodgroep staat niet als opslagruimte: ontbrandbare voorwerpen of brandstoffen, uitrustingen die de werking van de installaties kunnen verstoren (koelgroep bijvoorbeeld). 

Zonder afbreuk te doen aan de meest strikte voorwaarden opgelegd door de DBDMH, worden de bestaande reservetanken, met een maximumcapaciteit van 3.000 liter, toegelaten in het lokaal van het noodaggregaat.

Top

e. Uw verplichtingen bij incidenten

 • Gebruik om onopzettelijk verspreide stookolie te absorberen inert materiaal en tref alle mogelijke voorzorgen om gevaar te vermijden en bodem- en waterverontreiniging te beperken.
 • Doe voor het verwijderen van de afvalstoffen die bij het reinigen ontstaan een beroep op een vergunde operator in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het betreft gevaarlijke afvalstoffen. Bewaar het traceerbaarheidsdocument dat de verwerking van deze afvalstoffen aantoont in uw afvalregister.
 • Breng Leefmilieu Brussel onmiddellijk schriftelijk (post, e-mail, fax) op de hoogte en meld de aard en de datum van het incident. Vermeld ook of u bodemverontreiniging vaststelde.

Top

Datum van de update: 14/09/2022