U bent hier

Wijziging, vervanging of buitengebruikstelling van de stookolietank (professionnels)

 • Vraag de schriftelijke toelating aan Leefmilieu Brussel, indien u de wand van een bestaande enkelwandige opslagtank wenst te verdubbelen.   

  Vraag de toelating aan uw gemeente of aan Leefmilieu Brussel (afhankelijk van wie uw vergunning heeft afgeleverd).

  • Indien u de toelating moet aanvragen bij Leefmilieu Brussel, moet u uw aanvraag richten tot:

     Leefmilieu Brussel
     Afdeling Vergunningen en Partnerschappen
     Thurn & Taxis-site
     Havenlaan 86C - bus 3000
     1000 Brussel

  • Gelieve u tot de milieudienst van de gemeente te wenden indien uw vergunning door de gemeente werd afgeleverd.

  Wacht altijd de officiële toelating af alvorens deze wijzigingen uit te voeren.

 • Voordat u een stookolie opslagtank gaat vervangen, moet u hiervoor de schriftelijke toelating vragen van de bevoegde overheid. Vat de werken pas aan wanneer u de toelating hebt ontvangen.   

  Vraag de toelating aan uw gemeente of aan Leefmilieu Brussel (afhankelijk van wie uw vergunning heeft afgeleverd).

  • Indien u de toelating moet aanvragen bij Leefmilieu Brussel, moet u uw aanvraag richten tot:

      Leefmilieu Brussel
      Afdeling Vergunningen en Partnerschappen
      Thurn & Taxis Site
      Havenlaan 86C, bus 3000
     1000 Brussel

  Vermeld in uw brief:

  -   de datum van de werken;

  -   de beschrijving van de werken.

  U kunt ook het aanvraagformulier voor wijziging van een milieuvergunning invullen en naar Leefmilieu Brussel opsturen.

  Wacht altijd de officiële toelating af alvorens deze wijzigingen uit te voeren.

  Indien u op het moment van de vervangingswerken een verontreiniging van de bodem vaststelt, moet u dit onmiddellijk melden aan Leefmilieu Brussel  (Onderafdeling Bodems).

 • Indien u een opslagtank voorgoed buitendienst stelt, moet u de bevoegde overheid inlichten via een aangetekende brief, voorafgaand aan uw werken.

  Wie is de bevoegde overheid?

  • Als de tank gedekt is door een milieuvergunning, is de bevoegde overheid voor deze problematiek diegene die de vergunning heeft uitgereikt: de gemeente of Leefmilieu Brussel. 
  • Indien de tank niet is gedekt door een milieuvergunning, maar de site waar ze zich bevindt wel gedekt is door een milieuvergunning voor andere installaties (verwarmingsinstallatie, parking,…) dan is de bevoegde overheid voor deze problematiek diegene die de vergunning heeft afgeleverd: de gemeente of Leefmilieu Brussel.
  • Indien de tank en de site waar ze zich bevindt niet gedekt is door een milieuvergunning, dan moet nagegaan worden of de tank een ingedeelde inrichting is in de zin van de Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. Indien dit het geval is bepaalt de klasse waartoe de tank behoort welke de bevoegde overheid is.

  Rubriek

  Installatie Klasse Bevoegde overheid
  88 3A

  Opslagplaatsen* voor stookolie en andere ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 55°C maar niet hoger dan 100°C:

  a) - opslagplaatsen met een totale capaciteit op de site kleiner dan of gelijk aan 10.000 liter bij ingegraven tanks of tanks bestemd voor de bevoorrading van voertuigen

      - opslagplaatsen waarvan de totale inhoud op de site tussen 3.000 tot en met 10.000 liter bedraagt in de andere gevallen
  3 Gemeente
  3B b) opslagplaatsen waarvan de totale inhoud op de site tussen 10.000 tot en met 50.000 l bedraagt 2 Gemeente
  3C c) opslagplaatsen waarvan de totale inhoud op de site groter is dan 50.000 l 1B Leefmilieu Brussel

  * opslagplaats: tank of geheel van tanks die op dezelfde site staan en onder de verantwoordelijkheid van dezelfde uitbater vallen.

  • indien u Leefmilieu Brussel moet verwittigen, stuur uw brief op naar

  Leefmilieu Brussel
  Afdeling Vergunningen en Partnerschappen
  Thurn & Taxis-site
  Havenlaan 86C - bus 3000
  1000 Brussel

Vermeld in uw brief:

 • de datum van de werken;
 • de beschrijving van de werken.
 • Houd u nauwgezet aan de procedure voor buitengebruikstelling die u zal worden meegedeeld, en in het bijzonder:

  • laat de opslagtank ledigen en ontgassen;
  • laat de opslagtank reinigen en laat het gevaarlijk afval afvoeren door een vergunde operator in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die u een traceerbaarheidsdocument bezorgt dat de verwijdering van het afval aantoont;
  • laat de opslagtank afvoeren, of laat ze zitten onder bepaalde voorwaarden;  

   Wilt u de stookolie opslagtank laten zitten? Dan hebt u de toelating nodig van de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor uw toelating of vergunning (Leefmilieu Brussel of uw gemeente).

   Doorgaans mag een stookolie opslagtank in de grond blijven zitten indien:

   • ze niet hinderlijk is bij een toekomstige controle van de bodemverontreiniging of een behandeling;
   • de vulvoorzieningen buiten gebruik zijn gesteld, zodat de opslagtank niet meer kan worden gevuld.
  • laat een verkennend bodemonderzoek uitvoeren:  

   Het wetgevend kader dat de verplichtingen regelt omtrent de uitvoering van een bodemonderzoek, is de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer van en de sanering van verontreinigde bodems.

   De volgende link maakt u wegwijs in uw verplichtingen in het kader van de bodemwetgeving.

   • verplicht voor opslagplaatsen >10.000 liter;
   • voor opslagplaatsen ≤ 10.000 liter: alleen indien tijdens de werken een verontreiniging van de bodem aan het licht wordt gebracht of indien er een incident is opgetreden dat een bodemverontreiniging kan veroorzaken (lek, overloop, enz.).
Datum van de update: 14/09/2022