U bent hier

Uw nieuwe stookolie opslagtank: eerste stappen (professionnels)

a. Plaats van de installatie
b. Het geïnstalleerde materiaal: opslagtank, buizen en veiligheidsafsluiting
c. Controle van de installatie bij de plaatsing

a. Plaats van de installatie

 • Verzeker de stabiliteit van de opslagtank aan de hand van een stevige fundering, die ze kan tegenhouden bijvoorbeeld in geval van overstroming. 

  Het gewicht van de fundering opwelke de opslagtank rust moet groter zijn dan de kracht toegepast op de opslagtank in het geval van onderdompeling in water. 

Top

b. Het geïnstalleerde materiaal: opslagtank, buizen en veiligheidsafsluiting

 • Installeer het materiaal enkel indien het in perfecte staat verkeerd en beantwoord aan de geldende normen. Controleer hiervoor de documenten aangebracht bij de levering. 

  Bij de levering van de stookolie opslagtank ontvangt u documenten die bewijzen dat de opslagtank voldoet aan de Belgische en Europese normen, en dat de opslagtank werd getransporteerd in optimale omstandigheden. Ook de plaats en de aansluitingen moeten voldoen aan de normen, en u moet over de documenten beschikken die dit bewijzen.

  Alleen stookolie opslagtanks in perfecte staat, dus zonder constructiefouten en zonder tekenen van aantasting of afwijking, mogen worden geïnstalleerd.

De opslagtank

 • De opslagtank moet verplicht vervaardigd zijn uit metaal of een gewapende thermohardend of een thermoplastische kunststof.   

De leidingen

 • Elke opslagtank heeft zijn eigen vulleidingen. Tenzij: 

  U kan een afwijking worden aangevraagd voor de eenheden van in batterij geplaatste opslagtanks die in éénzelfde inkuiping geplaatst werden.

 • Alle openingen en aansluitingen moeten zich boven het hoogste vulniveau van de opslagtank bevinden.
 • De opslagtank is aangesloten op een ontluchtingspijp die uitmondt in de open lucht.
 • Voor opslagtanks van meer dan 10.000 liter moet deze ontluchtingspijp voldoen aan verschillende andere voorwaarden.

  De ontluchtingsleiding moet uitkomen in open lucht:

  • buiten de verticale projectie van een gebouw (d.w.z. buiten een afgedekte zone, bijvoorbeeld een dakrand);
  • op minstens 3 meter afstand van om het even welke opening in om het even welk gebouw.

  Het is verboden de ontluchtingsleiding te laten uitkomen op een afgesloten binnenplaats of onder een luifel.

De veiligheidsvoorzieningen

 • Overvulbeveiligingssysteem

De opslagtank is uitgerust met een overvulbeveiligingssysteem: zodra de opslagtank vol is (maximaal 98%) wordt de bevoorrading automatisch onderbroken.

 • De wand: twee alternatieven zijn mogelijk

- Enkele wand en inkuiping

Alle enkelwandige opslagtanks moeten voorzien zijn van een inkuiping, dit is een verplichting. Deze inkuiping laat toe de vloeistof bij te houden in geval van een lek.

Tussen de opslagtank en het plafond moet een ruimte van op zijn minst 50 cm worden gelaten. Tussen de opslagtank en de bodem van de inkuiping moet een ruimte van op zijn minst 20 cm worden gelaten. Tussen de opslagtank en de wanden van de inkuiping of de andere opslagtanks moet een ruimte van op zijn minst 50 cm worden gelaten.

Het is mogelijk meerdere opslagtank op te slagen in één enkele inkuiping. Deze is gebouwd volgens de code van goede praktijk en onder toezicht van een expert op het vlak van opslaginstallaties. De opslagtank(s) kan/kunnen niet beschadigd worden door een verzakking van de inkuiping. Het volume dat de inkuiping moet kunnen weerstaan is gelijk aan het grootste volume van volgende inhouden:

 • de waterinhoud van de grootste opslagtank, verhoogd met 25 % en;
 • de helft van de totale inhoud van de totale capaciteit van de opslagtanks in de inkuiping.

Bovendien moet de inkuiping kunnen weerstaan aan de massa vloeistof die zich in de grootste opslagtank bevindt.

De inkuiping heeft als enigste doel het opvangen van stookolie in geval van een lek en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld een doorgang voor kabels, leidingen voor water, gas of andere opslagplaatsen. Een doorgang voor kabels kan aanvaard worden indien de dichting van de inkuiping verzekerd is.
Indien de opslagtank zich in openlucht bevindt, neem dan maatregelen om te vermijden dat regenwater of afvoerwater zich ophoopt in de inkuiping. Indien water verzamelt in de inkuiping, moet u het afvoeren. Het water dat op deze manier gewonnen wordt, is gevaarlijk afval. Verwijder dit door een beroep te doen op een vergunde operator in het Brussels Hoofdstedlijk Gewest of gie het in een koolwaterstofafscheider, indien uw rioleringssysteem hiermee uitgerust is.

- Dubbele wand en permanent lekdetectiesysteem

Opdat uw opslagtank zou worden beschouwd als een opslagtank met dubbele wand, moet hij een binnenwand en een buitenwand hebben. Uw opslagtank moet uitgerust zijn met een permanent lekdetectiesysteem, gesitueerd in de gesloten ruimte tussen de twee wanden. Meestal gaat het om een circulerende vloeistof. Indien het peil of de druk van de vloeistof varieert, of als er stookolie mee vermengd raakt, moet er een hoorbaar en/of zichtbaar alarm afgaan. De gekozen vloeistof mag niet bijtend zijn voor de wanden van de opslagtank en mag niet stollen in geval van vorst.

Top

c. Controle van de installatie bij de plaatsing

 • Laat de installatie valideren door een expert op het vlak van opslaginstallaties.  

  Op het moment van plaatsing en aansluiting van de opslagtank moet u de installatie laten controleren door een expert in het vlak van opslaginstallaties.

  Hij controleert:

  • de attesten dat het materiaal voldoet aan de geldende wetgeving en normen inzake constructie en transport;
  • de naleving van de geldende wetgeving inzake het gebruikte materiaal en de plaatsing;
  • de buitenwand;
  • de fundering van de stookolie opslagtank;
  • de dichtheid van de installatie en de aansluitingen;
  • de ontluchtingsleiding;
  • de peilstok;
  • het permanent lekdetectiesysteem voor een opslagtank met dubbele wand;
  • de overloopbeveiliging;
  • de inkuiping in geval van een opslagtank met enkele wand.

  Aan het einde van de controle, geeft de expert u een controleverslag en zal evenzeer een kopie bezorgen aan de bevoegde overheid in kader van uw toelating of vergunning (Leefmilieu Brussel of uw gemeente) binnen de 30 dagen na de uitvoering van de controles.

 • Begin met het bijhouden van uw register, dit is een dossier dat alle documenten bevat die verband houden met uw stookolietank. Bewaar het ter plaatse en leg het voor bij controle. 

  REGISTER

  Bewaar alle documenten die betrekking hebben op uw stookolie opslagtank in een register.

  Bewaar dit register ter plaatse zodat u het kunt voorleggen aan de ambtenaar die belast is met het toezicht.

  Uw register moet minstens de volgende informatie bevatten:

  1. een kopie van de plannen van de opslagtank;

  2. de conformiteitsattesten afgeleverd door de constructeur, de transporteur en de installateur;

  3. de controleverslagen van de installaties (controle bij de plaatsing en periodieke controles), met datum en handtekeningen (met vermelding van de naam van de firma en van de persoon die de controle heeft uitgevoerd);

  4. de attesten van onderhoudsbeurten en herstellingen (met vermelding van de naam van de firma en van de persoon die de werken heeft uitgevoerd);

  5. de traceerbaarheidsdocumenten die de verwerking van de gevaarlijke afvalstoffen aantonen (die 5 jaar moeten worden bijgehouden).

   

Top

Datum van de update: 18/02/2022