U bent hier

Uw producten (professionnels)

a. Productenregistrer 
b. Verpakking, opslag, en hantering 
c. Afgeraden en verboden producten

a. Productenregister

 • Houd een lijst bij met de gebruikte gevaarlijke chemische producten en stoffen die u gebruikt.
 • Houd het veiligheidsinformatieblad van elk gevaarlijk product goed in de buurt.

Top

b. Verpakking, opslag en hantering

Verpakking en opslag

 • Beheer uw stock op dusdanige wijze dat u rationaliseert op producten en hoeveelheden producten. 

  Om uw stock zo goed mogelijk te beheren:

  • verwijdert u regelmatig vervallen of onnodige producten die in het laboratorium en in de centrale opslagplaats zijn opgeslagen;
  • gaat u na of de producten niet reeds te lang zijn opgeslagen: ze zijn mogelijk minder goed geworden of hebben wijzigingen ondergaan.
 • Plaats de stoffen en het gevaarlijk afval in hermetisch afgesloten recipiënten.
 • Plaats de recipiënten in watervaste bakken die bestand zijn tegen het product dat ze bevatten:
  • op stevige en niet-breekbare rekken of 
  • in veiligheidskasten of
  • op een werkblad met rand.
 • Let erop dat elk recipiënt of elke verpakking voor een gevaarlijke stof correct gelabeld wordt, met:
  • de naam van de stof;
  • de specifieke gevarenaanduidingen (letter H + cijfers) en de overeenkomstige gevarenpictogrammen. Deze pictogrammen zijn gedrukt in zwart op een witte achtergrond met rode rand;
  • de veiligheidsaanbevelingen (letter P + cijfers) bestemd om de risico’s te beperken;
  • de naam en adres van de fabrikant of verdeler.
 • Sla de stoffen en ontvlambare producten op een plek op die verwijderd is van inrichtingen die warmte, vonken of vlammen produceren.
 • Sla stoffen die niet samengaan afzonderlijk op:
  • scheid ze van elkaar met wanden in harde en onbrandbare materialen;
  • blijf zorgen voor ventilatie in elk compartiment;
  • de onverenigbare vloeibare gevaarlijke stoffen plaatst u in afzonderlijke retentiebakken.
 • Gevaarlijke vloeistoffen zet u niet neer en laat u niet uitlopen op de vloer, in oppervlaktewater, in de riolering, de leidingen, ...
 • Zet kits met absorberend middel klaar, zodat u onmiddellijk en doeltreffend per ongeluk gemorste vloeistof kunt verwijderen.

Productopslagbeperkingen in het laboratorium 

Waarom de hoeveelheden opgeslagen producten inperken?

Om het stockeren te controleren.

Laboratoria stockeren en hanteren immers vele, erg diverse chemische producten. Het gebeurt al eens dat alle gevarencategorieën worden vertegenwoordigd.

Wildgroei in stocks komt daarenboven vaak voor: in gootstenen, op de vloer, langs muren, naast brandblussers of nooduitgangen, zelfs op tafels.

 • Sla in het laboratorium slechts de minimaal noodzakelijke hoeveelheid voor de activiteit van de dag op, in de kleinst mogelijke verpakking.
 • Op het einde van elke dag met activiteit bergt u de producten op in het opslaglokaal (of in de veiligheidskast, op een opslagplaats buiten, in de open lucht, met een afdak). 
 • Voor de voorwaarden voor de opslag van gevaarlijke producten in een gebpouw kijkt u in de gids hieromtrent.
 • De in de afzuigkasten opgeslagen producten worden ingekrompen tot de voor het lopende experiment noodzakelijke hoeveelheid.
 • Beperk de hoeveelheden opgeslagen gevaarlijke producten:

Gevaarlijke producten: maximale toegestane opslag in het laboratorium

Types van (afval)stoffen

Ontvlambaarheid

Maximale hoeveelheid

Uiterst en gemakkelijk ontvlambare vloeibare (afval)stoffen

Vlampunt < 21° C

50 l

Ontvlambare vloeibare (afval)stoffen

21° C < vlampunt < 50° C

500 l

Vaste (afval)stoffen

 • erg ontvlambaar of
 • die bij contact met water brandbare gassen vrijgeven

 

50 kg

Gecomprimeerde, vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen.

 

300 l

Bovenop deze hoeveelheden moet u de producten opslaan in een specifieke gecentraliseerde en gecompartimenteerde opslagplaats (veiligheidskasten, opslaglokaal, toegestane opslagplaats buiten).

Top

c. Afgeraden en verboden producten

Producten die een risico of een gevaar inhouden

Verscheidene producten worden afgeraden of verboden omdat ze een risico of een gevaar voor de gezondheid inhouden: kankerverwekkende, mutagene, reprotoxische of dodelijke producten.

1. Gevaarlijke producten voor de gezondheid (in het bijzonder bij inademing), die 1 of meer van de hierna vermelde gevarencodes bevatten, worden afgeraden. Ze moeten vervangen worden door minder gevaarlijke producten vanaf het moment dat er een alternatief beschikbaar is op de markt.

Gevarencodes: H330, H331, H332, H334, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H362, H370, H372.

2. Producten en stoffen die onderhevig zijn aan restrictie qua gebruik, fabricage en marktintroductie: bijlage 17 van REACH

REACH betekent: Registration, Evaluation, Autorisation of CHemicals.

Meer info over REACH-verordenings

 • Zodra er zich een alternatief product op de markt aanbiedt, vervangt u de afgeraden producten door minder gevaarlijke producten.

3. Producten en stoffen die verboden zijn voor gebruik, fabricage, marktintroductie : bijlage 14 van REACH

De Europese Commissie mag instemmen met een toelating voor Europees gebruik voor de fabrikant of de importeur als deze bewijzen kan dat er geen geldig alternatief product bestaat.

De gebruiker mag een verboden stof gebruiken als hij zich houdt aan de voorwaarden die de producent of de leverancier van het product krijgt opgelegd. Hij hoeft zelf geen Europese toelating aan te vragen.

In de Europese toelating staat:

 • de persoon of personen aan wie de toelating wordt verleend;
 • de naam van de stof(fen);
 • het gebruik waarvoor de toelating wordt verleend;
 • de beperkte periode van de toelating;
 • de eventuele follow-up.
 • Steeds het toegelaten product vervangen door een minder gevaarlijk product zodra er een alternatief op de markt is.

Ozonlaagafbrekende producten

Bepaalde ozonlaagafbrekende stoffen zijn registratieplichtig bij de Europese Commissie, in de "Laboratory-ODS"-databank

Stoffen die de ozonlaag afbreken, zijn onder andere:

 • tetrachloormethaan (koolstoftetrachloride, CCl4),
 • 1,1,1 trichloorethaan,
 • trichloortrifluorethaan (CFC113),
 • bromochloormethaan of andere stoffen onder bijlage 1 van verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ozonafbrekende stoffen. 

Deze stoffen mogen enkel worden toegelaten om analyses te doen:

 • voor een voor de activiteit essentieel gebruik en
 • als er geen alternatief bestaat waardoor het gebruik kan worden vermeden.

Raadpleeg verordening (EG) 1005/2009 van het Europees Parlement betreffende de ozonlaagafbrekende stoffen

Top

Datum van de update: 14/09/2022