U bent hier

Verplicht onderhoud en verplichte controles (professionnels)

a. Checklist van de controle en het onderhoud van de installaties
b. Actualisering van het register door de exploitant

a. Checklist van de controle en het onderhoud van de installaties

Er bestaan twee soorten controles:

 • controle van de koelinstallaties
 • controle van de klimaatregelingsinstallaties

Controle van de koelinstallaties:

In het merendeel van de bestaande installaties is de koelvloeistof van het type HFK zoals vermeld in bijlage I van de verordening (EU) nr. 517/2014. Als exploitant moet u weten hoeveel koelvloeistof er in elk circuit aanwezig is, uitgedrukt in kg of in 'ton CO2 -equivalent'

De hoeveelheid uitgedrukt in 'ton CO2-equivalent' stemt overeen met een hoeveelheid broeikasgassen, uitgedrukt in ton, gebaseerd op het vermogen van de broeikasgassen om de aarde op te warmen.
Het CO2-equivalent staat voor de GWP-waarde vermenigvuldigd met de hoeveelheid vloeistof uitgedrukt in kg.

Om de hoeveelheid HFK-vloeistof in kg om te zetten in ton CO2 -equivalent, gebruikt u de classificatie tool. 

U bent gevrijwaard van de jaarlijkse lekdichtheidscontrole indien:
1. uw systeem voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

 • het bevat minder dan 10 ton CO2-equivalent en
 • is hermetisch afgesloten en
 • verzegeld en als dusdanig gemarkeerd;

2. Bij installaties met HFK die zijn uitgerust een stationair lekdetectiesysteem wordt de controlefrequentie gehalveerd.

 • Respecteer de controle- en onderhoudsintervallen zoals voorzien in uw milieuvergunning.
 • Tijdens elke inbedrijfstelling van een installatie of na een reparatie of een toevoeging van koelvloeistof, moet u eveneens een lekdichtheidscontrole uitvoeren.
 • Bewaar kopieën van de resultaten van de lekdichtheidscontrole in het register.

 

Voor installaties die HFK-koelvloeistof bevatten of daarvoor bedoeld zijn:

Controle-interval

Wie voert de controle uit?

Lekdichtheidscontrole indien uw installaties een vermogen hebben van
≥ 5 ton CO2 -equivalent per circuit
één keer per jaar een geregistreerd koeltechnisch bedrijf 
Lekdichtheidscontrole indien uw installaties een vermogen hebben van
≥ 50 ton CO2-equivalent
om de zes maanden een geregistreerd koeltechnisch bedrijf 
Lekdichtheidscontrole indien uw installaties een vermogen hebben van
≥ 500 ton CO2-equivalent
om de drie maanden een geregistreerd koeltechnisch bedrijf 

Voor installaties die alternatieve koelvloeistoffen (d.w.z. geen HFK) bevatten of daarvoor bedoeld zijn:

Controle-interval

Wie voert de controle uit?

Lekdichtheidscontrole indien uw installaties een vermogen hebben van
≥ 3 kg andere koelvloeistof dan HFK per circuit
één keer per jaar een koeltechnisch bedrijf 
Lekdichtheidscontrole indien uw installaties een vermogen hebben van
≥ 30 kg andere koelvloeistof dan HFK per circuit
om de zes maanden een koeltechnisch bedrijf
Lekdichtheidscontrole indien uw installaties een vermogen hebben van
≥ 300 kg andere koelvloeistof dan HFK per circuit
om de drie maanden een koeltechnisch bedrijf

Voor alle ingedeelde inrichtingen

Controle-interval

Wie voert de controle uit?

Visuele controle van uw installatie  elke maand de exploitant
Controle van:
 • alle beveiligings-, regel- en bedieningsinrichtingen alsook van de alarmsystemen;
 • lekdichtheidscontrole van de installatie; controle op sporen van corrosie
na elke reparatie  een koeltechnisch bedrijf (geregistreerd indien er gebruik wordt gemaakt van HFK-gassen)
Als de hoeveelheid vloeistof > 500 ton eq. CO2 of > 300 kg Voor installaties met een vermogen van 500 ton CO2 -equivalent (indien vloeistof = HFK) of van meer dan 300 kg (in het geval van alternatieve vloeistoffen), is een vast lekdetectiesysteem verplicht.  een koeltechnisch bedrijf (geregistreerd indien er gebruik wordt gemaakt van HFK-gassen)
Als een vast lekdetectiesysteem geïnstalleerd is. Bij installaties met HFK die zijn uitgerust een stationair lekdetectiesysteem wordt de controlefrequentie gehalveerd. een koeltechnisch bedrijf (geregistreerd indien er gebruik wordt gemaakt van HFK-gassen)

Controle van de klimaatregelingsinstallaties (EPB):

 • Een door Leefmilieu Brussel erkende EPB-klimaatregelingstechnicus voert het onderhoud uit en een EPB-klimaatregelingscontroleur doet hierna een controle.
 • Meer info op de EPB-website

Top

b. Actualisering van het register door de exploitant 

 • Als exploitant dient u erop toe te zien dat de koeltechnicus het register volledig invult om de traceerbaarheid van de aan de installatie uitgevoerde werken te garanderen 

  Het register moet de volgende informatie bevatten:
  1. naam, adres, telefoonnr. van de exploitant,
  2. datum van de inbedrijfstelling van de installatie met:

  • het type koelvloeistof,
  • de capaciteit vloeistof per circuit,
  • het elektrisch vermogen van de compressor(en),

  3. het type en de datum van de interventies: onderhoud, reparatie, controle en uiteindelijke eliminatie van de koelinstallatie,
  4. alle storingen en alarmmeldingen die kunnen leiden tot lekken alsook de oorzaken van gedetecteerde lekken,
  5. de aard, het type en de hoeveelheden koelvloeistof die gerecupereerd of toegevoegd worden bij elke interventie,
  6. de wijzigingen en vervangingen van onderdelen van het koelcircuit,
  7. een beschrijving van de resultaten van de lekdichtheidscontroles en de gebruikte methodes,
  8. de naam van de koeltechnicus die aan de installatie gewerkt heeft en, voor installaties die HFK bevatten:

  • het certificaatnummer van de bevoegde koeltechnicus en
  • het registratienummer van de onderneming waarvoor hij werkt,

  9. de periodes van buitenbedrijfstelling,
  10. de resultaten van de controle van de lekdetectoren, als deze laatste aanwezig moeten zijn.

 • Verifieer als exploitant of het register correct is ingevuld. U bent samen met de koeltechnicus verantwoordelijk voor het bijhouden van het register.
 • De resultaten van de uitgevoerde tests en de berekening van de relatieve verliezen moeten bij het register worden gevoegd.
 • Dat register moet ter beschikking worden gesteld van Leefmilieu Brussel.

Top

 

Datum van de update: 18/02/2022