U bent hier

Uw verplichtingen tot regelmatige controle (professionnels)

Covid-19: Verplichtingen van het sectorieel besluit betreffende de opslag van ontvlambare vloeistoffen die gebruikt worden als brandstof – verlenging van een jaar : om bijkomende tijd te geven aan de houders van mazouttanken om zich conform te stellen, worden de termijnen vastgesteld in artikelen 23 §2, 1° en 30 §2,a van het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 1 februari 2018 betreffende de opslag van ontvlambare vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof, verlengd met 1 jaar è de termijnen die voorzien zijn door dit besluit vervallen niet respectievelijk 27/08/2020 en 27/02/2021, maar op 27/08/2021 en 27/02/2022.

Type opslagtank

Vervaldatum voor de 1e controle en frequentie van de volgende periodieke controles

Vervaldatum voor de inconformiteitstelling

Bestaande ingegraven opslagtank

> 10.000 liter, niet uitgerust :

 • een overvulbeveiligingssysteem
 • een ontluchtingsleiding die uitkomt in de openlucht
 • een dubbele of verdubbelde wand met een permanent lekdetectiesysteem

Eerste periodieke controle voor 27/08/2020

 

en daarna elk jaar tot 27/02/2022

Vanaf 27/02/2022

Bestaande ingegraven opslagtank ≤ 10.000 liter, niet uitgerust met:

 • een overvulbeveiligingssysteem
 • een ontluchtingsleiding die uitkomt in de openlucht 
 • een dubbele of verdubbelde wand met een permanent lekdetectiesysteem

 

Eerste periodieke controle voor 27/08/2020

en daarna elk jaar tot 27/08/2023

Vanaf 27/08/2023*

Bestaande ingegraven opslagtank > 10.000 liter, uitgerust met :

 • een overvulbeveiligingssysteem
 • een ontluchtingsleiding die uitkomt in de openlucht 
 • een dubbele of verdubbelde wand met een permanent lekdetectiesysteem

 

Eerste periodieke controle voor 27/08/2021

daarna om de 3 jaar

 

/

 

Bestaande ingegraven opslagtank ≤  10.000 liter, uitgerust met :

 • een overvulbeveiligingssysteem
 • een ontluchtingsleiding die uitkomt in de openlucht 
 • een dubbele of verdubbelde wand met een permanent lekdetectiesysteem

 

Eerste periodieke controle voor 27/08/2022

daarna om de 3 jaar

 

 

/

 

* De opslagtanks ≤ 10.000 liter die niet uitgerust zijn met een dubbele of verdubbelde wand met een permanent lekdetectiesysteem na de 27/08/2023 zullen onderhevig zijn aan periodieke jaarlijkse controles. 

 • Als de metalen opslagtank niet van bij het begin uitgerust is met een conforme kathodische bescherming en zich in een beschermingszone voor grondwaterwinning bevindt, moet hij uiterlijk tegen 27/08/2020 buiten dienst worden gesteld.
 • Als de metalen opslagtank niet van bij het begin uitgerust is met een kathodische bescherming en deze bescherming noodzakelijk blijkt volgens de bodemcorrosiecontrole uitgevoerd tijdens de eerste periodieke controle van een metalen opslagtank, wordt de opslagtank buiten dienst gesteld:
  • uiterlijk op 27/02/2022 indien het volume > 10.000 liter of;
  • uiterlijk op 27/08/2023 indien het volume ≤ 10.000 liter. 

   Een afwijking kan worden toegestaan voor opslagtanks ≤ 10.000 liter die op doeltreffende wijze geaard werden. Deze doeltreffendheid moet worden bevestigd door de expert op het vlak van kathodische bescherming.

De expert moet het volgende controleren:

 • Stookolietank :

1. de zichtbare delen van de tank;
2. de lekdichtheid van de aansluitingen;
3. de hulpstukken zoals ontluchtingsleidingen en peilstok;
4. de doeltreffendheid van de beveiligingssystemen (overloopbeveiligingssysteem en permanent lekdetectiesysteem) en de werking van de alarmen;
5. de kathodische bescherming, desgevallend;
6. de aarding, desgevallend;
7. de aanwezigheid van water of sedimenten in de tank en, indien deze er is in een metalen tank, de binnenwand;
8. de lekdichtheid van de volledige installatie indien de opslagtank enkelwandig is.

 • Directe omgeving van de tank:

1. de omgeving van de vulzone om eventuele bodemverontreiniging op te sporen;
2. de bodemcorrosiviteit (uit te voeren door een expert op het vlak van kathodische bescherming bij de eerste periodieke controle van een metalen opslagtank) en de mogelijke verplichting om een kathodische bescherming te hebben.

Aan het einde van de controle geeft de expert u een controleverslag en zal evenzeer een kopie bezorgen aan de bevoegde overheid in kader van uw vergunning of uw aangifte (Leefmilieu Brussel of uw gemeente) binnen de 30 dagen na de uitvoering van de controles. Als dit controleverslag de eerste periodieke controle van een metalen opslagtank betreft, vermeldt het ook de mogelijke verplichting om een kathodische bescherming te hebben.  

 • Bewaar alle controleattesten in uw register. U moet ze kunnen voorleggen wanneer Leefmilieu Brussel uw installaties aan een controle onderwerpt. 

Naargelang van de resultaten van de controle

Resultaat van de controle

Uw actie

De controle wijst op een probleem, met of zonder bodemvervuiling

Stuur binnen 8 dagen na de controle het controleverslag naar de bevoegde autoriteit voor uw toestemming (gemeente) of uw milieuvergunning (Leefmilieu Brussel) per post, e-mail of fax.

De installatie is in orde:

de expert op het vlak van opslaginstallaties plaatst een groen controleplaatje op de vulleiding, in de buurt van de vulmond.

U hoeft het controleverslag niet op te sturen maar moet het bewaren in uw register.

Indien de controle onregelmatigheden maar geen bodemvervuiling aan het licht heeft gebracht:

de expert op het vlak van opslaginstallaties plaatst een oranje controleplaatje op de vulleiding, in de buurt van de vulmond.

Voer zo snel mogelijk, uiterlijk zes maanden na de datum van het controleverslag, de nodige herstellingen uit.

U mag de opslagtank verder blijven gebruiken, maar indien de herstellingen niet binnen deze termijn werden uitgevoerd, zult u uw installatie definitief buiten gebruik moeten stellen.

Voor herstellingen in verband met de lekdichtheid moet u een beroep doen op een expert op het vlak van opslaginstallaties en de attesten van de herstelling naar de bevoegde autoriteit opsturen.

Indien de controle wijst op bodemvervuiling:

de expert op het vlak van opslaginstallaties plaatst een rood controleplaatje op de vulleiding, in de buurt van de vulmond.

Raadpleeg onze pagina over uw verplichtingen in het kader van de bodemwetgeving.

Vervang de opslagtank of laat hem zo snel mogelijk (binnen max. 6 maanden) herstellen door een expert op het vlak van opslaginstallaties.

Bezorg in dat geval de attesten van herstelling binnen 8 dagen aan Leefmilieu Brussel.

Als de opslagtank niet meer kan worden hersteld, moet u hem definitief buiten gebruik stellen en daarbij de juiste procedure volgen.

 

Datum van de update: 18/02/2022