U bent hier

Uw nieuwe opslagtank: eerste stappen (professionnels)

a. Plaats van de installatie
b. Het geïnstalleerde materiaal: stookolie opslagtank, leidingen en veiligheidsvoorzieningen
c. Controle van de installatie bij de plaatsing

a. Plaats van de installatie

 • Plaats geen ondergrondse stookolie opslagtank in een waterwinningsgebied of in een beschermingszone voor grondwaterwinning. Dit is verboden.   

  Er bestaat een beschermingszone rondom de grondwaterwinningen ter hoogte van het Ter Kamerenbos en van de Lotharingendreef in het Zoniënwoud. Een kaart is in bijlage van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 september 2002 weergegeven.

 • Bewaar ten minstens 1 meter afstand tussen uw opslagtank en aangrenzende eigendommen.
 • Gebruik inerte en niet-verontreinigde materialen (zand, aarde, puin, …) om de grond rond de opslagtank of leidingen aan te vullen.
 • U garandeert de stabiliteit van de opslagtank dankzij een stevige fundering, waarin de opslagtank vast zit, in het geval van bijvoorbeeld een overstroming.
 • Bedek de opslagtank met aarde, zand of een ander inert materiaal (een laag van minstens 50 centimeter).
 • Het mangat en waterdichte inspectieputten moeten toegang geven tot de opslagtank.
 • Boven een rechtstreeks in de bodem ingegraven opslagtank is het verboden:
  • wegen aan te leggen die toegankelijk zijrn voor motorvoertuigen,
  • eender welk voertuig te laten rijden

Top

b. Het geïnstalleerde materiaal: stookolie opslagtank, leidingen en veiligheidsvoorzieningen

 • Installeer alleen materiaal dat in perfecte staat is en voldoet aan de geldende normen. Controleer hiervoor de bij de levering gevoegde documenten.   

  Bij de levering van de stookolie opslagtank ontvangt u documenten die bewijzen dat de opslagtank voldoet aan de Belgische en Europese normen, en dat de opslagtank werd getransporteerd in optimale omstandigheden. Ook de plaats en de aansluitingen moeten voldoen aan de normen, en u moet over de documenten beschikken die dit bewijzen.

  Alleen stookolie opslagtanks in perfecte staat, dus zonder constructiefouten en zonder tekenen van aantasting of vervorming, mogen worden geïnstalleerd.

De opslagtank

 • De opslagtank moet dubbelwandig zijn. Ze is van staal, een gewapend thermohardend of een thermoplastische kunstof. Indien de opslagtank van metaal is, beschermt een roestwerende bekleding de buitenwand en het zichtbare gedeelte van de binnenwand. 

  De roestwerende bekleding heeft minstens een diëlektrische weerstand conform de NBN-norm die op het moment van de installatie van kracht is.

De leidingen

 • Elke opslagtank heeft zijn eigen vulleidingen.   
  De ontoegankelijke leidingen in een ondoordringbare omsluiting geplaatst. 
 • Alle openingen en aansluitingen moeten zich boven het hoogste vulniveau van de opslagtank bevinden.
 • De opslagtank is aangesloten op een ontluchtingspijp die uitmondt in de open lucht. Voor opslagtanks van meer dan 10.000 liter moet deze ontluchtingspijp voldoen aan bijkomende voorwaarden.     

  Voor stookolie opslagtanks van meer dan 10.000 liter

  De ontluchtingsleiding moet uitkomen in open lucht:

  • buiten de verticale projectie van een gebouw (m.a.w. buiten een zone die is afgedekt, bijvoorbeeld overhellende);
  • op minstens 3 meter afstand van om het even welke opening in om het even welk gebouw.

  Het is verboden de ontluchtingsleiding te laten uitkomen op een afgesloten binnenplaats of onder een luifel.

De veiligheidsvoorzieningen

 • Plaats een beveiligd afsluitsysteem op de vulleiding, om te vermijden dat onbevoegde personen toegang krijgen tot uw opslagtank.
 • De metalen opslagtank is uitgerust met een kathodische bescherming wanneer de controle van de corrosiviteit van de bodem door de expert op het vlak van kathodische bescherming tijdens de eerste periodieke controle concludeert dat een dergelijke bescherming noodzakelijk is ingevolge het bestaan van een van de volgende criteria:
  • hetzij een weerstand van de bodem kleiner dan 5.000 ohm.cm;
  • hetzij een pH lager dan 5;
  • hetzij de aanwezigheid van zwerfstromen.
 • De kathodische bescherming heeft tot doel de elektrische continuïteit te beschermen, zodanig dat alle metalen onderdelen aan dezelfde negatieve potentiaal worden onderworpen. Deze kathodische bescherming vormt tegelijk een aarding voor de opslagtank.
 • De dubbelwandige opslagtank is uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem gesitueerd in de gesloten ruimte tussen de twee wanden.

  Meestal gaat het om een circulerende vloeistof. Indien het peil of de druk van de vloeistof varieert, of als er stookolie mee vermengd raakt, moet er een hoorbaar en zichtbaar alarm afgaan. De gekozen vloeistof mag niet bijtend zijn voor de wanden van de opslagtank en mag niet stollen in geval van vorst.

 • De opslagtank is uitgerust met een overvulbeveiligingssysteem: zodra de opslagtank vol is (maximaal 98%) wordt de bevoorrading automatisch onderbroken.

Top

c. Controle van de installatie bij de plaatsing

 • Als uw opslagtank van metaal is, laat de corrosiviteit van de bodem dan controleren door een expert op het vlak van kathodische bescherming.     

  Als uw opslagtank van metaal is, laat dan de corrosiviteit van de bodem controleren.
  Aan de hand van deze controle kan worden bepaald of een kathodische bescherming nodig is voor uw metalen opslagtank.
  Voeg deze conclusies bij het controleverslag van de installatie dat u naar Leefmilieu Brussel moet sturen.
  Zorg ervoor dat de controle van de bodem gebeurt tijdens een periode zonder extreme droogte of vochtigheid. De expert moet de metingen uitvoeren op het laagste punt van de uitgraving. De expert zal de bodem klasseren (van weinig tot zeer corrosief) op basis van criteria zoals de weerstand, de chemische samenstelling enz.
  U zult een kathodische bescherming moeten aanbrengen indien de controle van de expert wijst op:

  • hetzij een weerstand van de bodem kleiner dan 5.000 ohm.cm;
  • hetzij een pH lager dan 5;
  • hetzij de aanwezigheid van zwerfstromen.

  De kathodische bescherming heeft tot doel de elektrische continuïteit te beschermen, zodanig dat alle metalen onderdelen aan dezelfde negatieve potentiaal worden onderworpen. Deze kathodische bescherming vormt tegelijk een aarding voor de opslagtank.
  De kathodische bescherming moet aan bepaalde vereisten voldoen. Om haar doeltreffendheid te meten, moet men met een voltmeter het potentiaalverschil meten tussen de opslagtank en de buizen en tussen de opslagtank en de anode (of de aftapvoorziening). Om het meten te vereenvoudigen, wordt een meetkast aangebracht op de kabel die de potentiaalaftap van de opslagtank met de beschermingsanode verbindt.
  De bovengrondse metalen onderdelen moeten geïsoleerd worden van de rest van de installatie die kathodisch beschermd is.

 • Laat de installatie keuren door een expert op het vlak van opslaginstallaties.     

  Laat de installatie op het ogenblik van de plaatsing en aansluiting van de opslagtank keuren door een expert op het vlak van opslaginstallaties.
  Hij moet de volgende zaken controleren:

  • de attesten dat het materiaal voldoet aan de geldende wetgeving en normen inzake constructie en transport;
  • de naleving van de geldende wetgeving inzake het gebruikte materiaal en de plaatsing;
  • de aarding, indien nodig;
  • de buitenwand;
  • het onderstel van de opslagtank;
  • de lekdichtheid van de installatie en van de aansluitingen van de ontluchtingsleiding;
  • het peilsysteem;
  • het permanent lekdetectiesysteem;
  • het overvulbeveiligingssysteem;
  • de aanaarding.

  De expert op het vlak van opslaginstallaties zal u een controleverslag overhandigen en binnen 30 dagen na de uitvoering van de controles een kopie bezorgen aan de autoriteit die verantwoordelijk is voor uw toelating of vergunning (Leefmilieu Brussel of uw gemeente). Dit controleverslag zal vergezeld zijn van de conclusies van de controle van de corrosiviteit van de bodem indien uw opslagtank van metaal is gemaakt.

 • Houd vanaf het begin een register bij, dit is een dossier dat alle documenten bevat die verband houden met uw stookolie opslagtank. Bewaar het ter plaatse en leg het voor bij controles.     

  Bewaar alle documenten die betrekking hebben op uw stookolietank in een register.

  Bewaar dit register ter plaatse zodat u het kunt voorleggen aan de ambtenaar die belast is met het toezicht.

  Uw register moet minstens de volgende informatie bevatten:

  1. een kopie van de plannen van de opslagtank;

  2. de conformiteitsattesten afgeleverd door de constructeur, de transporteur en de installateur;

  3. de controleverslagen van de installaties, met datum en handtekeningen (met vermelding van de naam van de firma en van de persoon die de controle heeft uitgevoerd);

  4. de conclusies van het bodemcorrosiviteitsonderzoek in het geval van een metalen opslagtank;

  5. de attesten van onderhoudsbeurten en herstellingen (met vermelding van de naam van de firma en van de persoon die de werken heeft uitgevoerd);

  6. de traceerbaarheidsdocumenten die de verwerking van de gevaarlijke afvalstoffen aantonen (die 5 jaar moeten worden bijgehouden).

Top

Datum van de update: 18/02/2022