U bent hier

Uw bestaande opslagtank: goed om weten (professionnels)

a. De opslagtank
b. De omgeving
c. Het register

a. De opslagtank

Alle ingegraven opslagtanks moeten uitgerust zijn:

1. met een kathodische bescherming indien de opslagtank van metaal is en wanneer de controle van de corrosiviteit van de bodem door de expert op het vlak van kathodische bescherming tijdens de eerste periodieke controle concludeert dat een dergelijke bescherming noodzakelijk is ingevolge het bestaan van een van de volgende criteria:

 • hetzij een weerstand van de bodem kleiner dan 5.000 ohm.cm;
 • hetzij een pH lager dan 5;
 • hetzij de aanwezigheid van zwerfstromen.

2. met een dubbele wand of verdubbelde wand;
3. met een permanent lekdetectiesysteem;
4. met een overvulbeveiligingssysteem;
5. met een ontluchtingsleiding.

1. Kathodische bescherming

De kathodische bescherming heeft tot doel de elektrische continuïteit te beschermen, zodanig dat alle metalen onderdelen aan dezelfde negatieve potentiaal worden onderworpen. Deze kathodische bescherming vormt tegelijk een aarding voor de opslagtank.

 • Als de metalen opslagtank niet van bij het begin uitgerust is met een conforme kathodische bescherming en zich in een beschermingszone voor grondwaterwinning bevindt, moet hij uiterlijk tegen 27/08/2020 buiten dienst worden gesteld.
  • Als de metalen opslagtank niet van bij het begin uitgerust is met een kathodische bescherming en deze bescherming noodzakelijk blijkt (zie hierboven), wordt de opslagtank buiten dienst gesteld:
   • uiterlijk op 27/02/2022 indien het volume > 10.000 liter of;
   • uiterlijk op 27/08/2023 indien het volume ≤ 10.000 liter. 

    Een afwijking kan worden toegestaan voor opslagtanks ≤ 10.000 liter die op doeltreffende wijze geaard werden. De expert op het vlak van kathodische bescherming moet deze doeltreffendheid bevestigen.

2. Dubbele wand of verdubbelde wand

 • Dubbele wand

Opdat uw opslagtank zou worden beschouwd als een opslagtank met dubbele wand, moet hij een binnenwand en een buitenwand hebben, eventueel gedeeltelijk.

 • Verdubbelde wand

De enkelvoudige wand van een bestaande opslagtank kan worden verdubbeld met een intern membraan op voorwaarde dat de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Het is niet mogelijk om elders op de site een nieuwe opslagtank te installeren.
 • De verwijdering van de opslagtank zorgt voor aanzienlijke stabiliteits- of haalbaarheidsproblemen, en dit wordt bevestigd door een expert op het vlak van opslaginstallaties.
 • De buitenwand van de opslagtank moet een dikte hebben van op zijn minst 60% van de oorspronkelijke verplichte dikte. Als dat niet zo is, moet een zelfdragende bekleding op deze buitenwand worden aangebracht voorafgaand aan de verdubbeling van de wand. De mechanische weerstand van het geheel moet verzekerd zijn.
 • De buitenwand voldoet aan de bepalingen in het voorgaande punt. Deze conformiteit wordt bevestigd door een expert op het vlak van opslaginstallaties na een intern onderzoek van de opslagtank en de controle van de dikte op een voldoende aantal punten. Een kopie van het attest wordt bijgevoegd in het aanvraagdossier voor de milieuvergunning of de aangifte.
 • De verdubbelingssystemen moeten erkend of gecertificeerd zijn in op zijn minst één lidstaat van de Europese Unie. Een kopie van de erkenning of certificering wordt bijgevoegd in het aanvraagdossier voor de milieuvergunning of de aangifte.
 • Een expert op het vlak van opslaginstallaties superviseert de werkzaamheden en controleert de installaties. Hij levert een attest van de conformiteit van de opslagtanks en hun toebehoren. Dit attest wordt ter beschikking gesteld van de autoriteit belast met de controle.
 • Elke verdubbelde opslagtank is uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem.
 • Indien de bestaande opslagtank een dubbele wand heeft maar niet met een lekdetectiesysteem is uitgerust, zal hij worden beschouwd als een opslagtank met enkele wand.
 • Als uw opslagtank niet is uitgerust met een dubbele of verdubbelde wand, moet u hem daarmee uitrusten:
  • uiterlijk tegen 27/02/2022 indien uw opslagtank > 10.000 liter heeft, of;
  • uiterlijk tegen 27/08/2023 indien uw opslagtank ≤ 10.000 liter heeft. De opslagtanks ≤ 10.000 liter die niet uitgerust zijn met dat systeem na deze datum zullen onderhevig zijn aan periodieke jaarlijkse controles. 

Ondertussen moet u uw opslagtank jaarlijks laten controleren vanaf 27/08/2020.

3. Permanent lekdetectiesysteem

Uw opslagtank moet uitgerust zijn met een permanent lekdetectiesysteem, gesitueerd in de gesloten ruimte tussen de twee wanden. 

Meestal gaat het om een circulerende vloeistof. Indien het peil of de druk van de vloeistof varieert, of als er stookolie mee vermengd raakt, moet er een hoorbaar alarm afgaan. De gekozen vloeistof mag niet bijtend zijn voor de wanden van de opslagtank en mag niet stollen in geval van vorst.

 • Indien de bestaande opslagtank een dubbele wand heeft maar niet met een permanent lekdetectiesysteem is uitgerust, zal hij worden beschouwd als een opslagtank met enkele wand.
 • Als uw opslagtank niet met een permanent lekdetectiesysteem is uitgerust, moet u hem daarmee uitrusten:
  • uiterlijk tegen 27/02/2022 indien uw opslagtank > 10.000 liter heeft, of;
  • uiterlijk tegen 27/08/2023 indien uw opslagtank ≤ 10.000 liter heeft. De opslagtanks ≤ 10.000 liter die niet uitgerust zijn met dat systeem na deze datum zullen onderhevig zijn aan periodieke jaarlijkse controles. 

Ondertussen moet u uw opslagtank jaarlijks laten controleren vanaf 27/08/2020.

4. Overvulbeveiligingssysteem

De opslagtank is uitgerust met een overvulbeveiligingssysteem: zodra de opslagtank vol is (maximaal 98%) wordt de bevoorrading automatisch onderbroken.

 • Indien uw opslagtank niet met een dergelijk systeem is uitgerust, moet het worden geïnstalleerd:
  • uiterlijk tegen 27/02/2022 indien uw opslagtank > 10.000 liter, of;
  • uiterlijk tegen 27/08/2023 indien uw opslagtank ≤ 10.000 liter.

Ondertussen moet u uw opslagtank jaarlijks laten controleren vanaf 27/08/2020.

5. Ontluchtingsleiding

De opslagtank is voorzien van een ontluchtingsleiding die in de openlucht uitkomt. De ontluchtingsleidingen mogen niet uitkomen op een gesloten binnenkoer of onder een luifel.

 • Voor opslagtanks > 10.000 liter, komt de buis uit in de openlucht:
  • buiten de verticale projectie van een gebouw en;
  • op zijn minst op 3 meter van elke opening van eender welk gebouw.
 • Als uw opslagtank niet is uitgerust met een dergelijk systeem, moet u hem daarmee uitrusten:
  • uiterlijk tegen 27/02/2022 indien uw opslagtank > 10.000 liter, of;
  • uiterlijk tegen 27/08/2023 indien uw opslagtank ≤ 10.000 liter

Ondertussen moet u uw opslagtank jaarlijks laten controleren vanaf 27/08/2020.

Top

b. De omgeving

 • Zet of bouw niets boven op de opslagtank.
 • Zorg ervoor dat de omgeving van de opslagtank en de opslagtank zelf op elk moment toegankelijk zijn.

Top

c. Het register

 • Houd vanaf het begin een register bij, dit is een dossier dat alle documenten bevat die verband houden met uw stookolie opslagtank. Bewaar het ter plaatse en leg het voor bij controles.     

  Bewaar alle documenten die betrekking hebben op uw stookolie opslagtank in een register.

  Bewaar dit register ter plaatse zodat u het kunt voorleggen aan de ambtenaar die belast is met het toezicht.

  Uw register moet minstens de volgende informatie bevatten:

  1. de controleverslagen van de installaties, met datum en handtekeningen (met vermelding van de naam van de firma en van de persoon die de controle heeft uitgevoerd);

  2. de conclusies van het bodemcorrosiviteitsonderzoek in het geval van een metalen tank;

  3. de attesten van onderhoudsbeurten en herstellingen (met vermelding van de naam van de firma en van de persoon die de werken heeft uitgevoerd);

  4. de traceerbaarheidsdocumenten die de verwerking van de gevaarlijke afvalstoffen aantonen (die 5 jaar moeten worden bijgehouden).

Top

Datum van de update: 18/02/2022