U bent hier

Gevaarlijke producten opgeslagen in een gebouw (professionnels)

Houdt uw professionele activiteit het gebruik van gevaarlijke producten in? Slaat u voorraden of afvalstoffen op in een speciaal hiervoor bestemde opslagruimte in uw gebouw? Dan hebt u wellicht een toelating of milieuvergunning nodig.
Wilt u de exploitatievoorwaarden die in dit officiële document staan, beter begrijpen?
Deze gids maakt u wegwijs in uw verplichtingen: kenmerken en uitrustingen van het opslaglokaal of de veiligheidskast, voorzorgsmaatregelen bij de opslag van producten in de werkplaats, enz.

Is deze gids ook bedoeld voor u?

Deze gids is bedoeld voor u indien u: 

Hoe kunnen gevaarlijke producten of afvalstoffen worden herkend?

U kunt de gevaarlijke producten herkennen dankzij hun veiligheidsinformatieblad. Indien dit veiligheidsinformatieblad een of meer risico’s vermeldt (aangeduid met een R-zin of H-zin (nieuwe wetgeving van kracht) gevolgd door een cijfer), is het product gevaarlijk.

Voor afvalstoffen moet u de lijst van afvalstoffen raadplegen: de gevaarlijke afvalstoffen zijn aangeduid met een asterisk*.

Giftige, irriterende, ontvlambare en kankerverwekkende producten behoren bijvoorbeeld tot de gevaarlijke producten.

Gevaarlijke producten kunnen vloeibaar of vast zijn.

In het gebouw?

De voorwaarden in deze gids zijn op u van toepassing indien u gevaarlijke producten of afvalstoffen opslaat in het gebouw, en meer bepaald in:

 • een opslaglokaal dat hier specifiek voor bestemd is; 
 • een veiligheidskast die voldoet aan de normen;
 • uw werkplaats.

Indien u kleine hoeveelheden opslaat, zijn sommige voorwaarden voor u niet verplicht. Deze gids vermeldt altijd uitdrukkelijk de uitzonderingen.

Deze voorwaarden zijn helemaal niet op u van toepassing indien u:

 • vloeibare gassen opslaat (vloeibare lucht, …);
 • uw producten opslaat buiten het gebouw. In dit geval is een andere gids van toepassing.
 • u vaste of vloeibare gevaarlijke producten opslaat (behalve vloeibare gassen);
 • u gevaarlijke afvalstoffen opslaat voordat u ze laat verwijderen door een erkend ophaler;
 • u deze producten en/of afval opslaat in uw gebouw.

Tenzij anders vermeld in deze gids, moet u zich houden aan de voorwaarden ongeacht de hoeveelheid producten die u opslaat.

U moet de inventaris van gevaarlijke producten (.xlsx) die in uw bedrijf staan opgeslagen invullen. We kunnen ook vaststellen of uw opslag is ingedeeld, onder welke rubrieken hij ingedeeld staat en de risico’s omtrent deze producten nagaan. Meer informatie over de identificatie van gevaarlijke producten en de manier om de inventaris in te vullen, zijn beschikbaar op onze webpagina gezondheid – veiligheid.

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting 

De voorwaarden steunen op verschillende wetteksten:

 • de  normen voor constructie van de opslagruimte komen uit artikel 52 van het ARAB.
 • andere voorwaarden komen uit het koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen.

De rest van de voorwaarden zijn minimale en voor de hand liggende voorwaarden om de risico’s van brand, ontploffingen of bodemverontreiniging zoveel mogelijk te verminderen.

Zie ook de Europese REACH-verordening.

Indien u zich niet houdt aan de voorwaarden in uw toelating of milieuvergunning, bent u in overtreding en riskeert u een sanctie (boete, verbod om de producten op te slaan, gevangenisstraf, ...).

Waarom deze voorwaarden? 

De voorwaarden die zijn vastgelegd in de milieuvergunning, hebben tot doel:

 • de veiligheid van werknemers en bezoekers te garanderen;
 • brand en ontploffingen te voorkomen;
 • het milieu te beschermen (door verontreiniging van bodem en water te vermijden).

Deze gids informeert u over uw verplichtingen aangaande :

Datum van de update: 14/09/2022