U bent hier

Waar moeten gevaarlijke producten en afvalstoffen worden opgeslagen? (professionnels)

 • Sla de gevaarlijke afvalstoffen en producten op in een goed afgebakende opslagzone, die zelf in een veiligheidszone is gelegen. 

Kenmerken van de opslag- en veiligheidszones

a.Inrichting van de opslag- en veiligheidszones 

 • De veiligheidszone die de opslagzone bevat, moet worden afgebakend :
 • ofwel door een brandwerende wand die gedurende 2 uur bestand is tegen vuur (EI120).

  De normen voor brandweerstand die moeten worden nageleefd, staan in artikel 52.7 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB).

 • ofwel door een horizontaal gemeten afstand van 3m rond de opslagzone.
 • De veiligheidszone mag zich in geen geval uitstrekken tot buiten de eigendomsgrenzen van de exploitatie.

b. Toegang

 • De toegang tot de opslagzone is strikt verboden voor publiek.
 • Zorg voor een duidelijk zichtbaar verbodsbord of de gebruikelijke pictogrammen aan de ingang van de opslagzone.

   

c. Sluitingssysteem 

 • De opslagzone moet uitgerust zijn met een sluitingssysteem (slot, hangslot, …) om elke indringing te vermijden. 

d. Ventilatie

 • Verlucht de opslagzone voldoende om te vermijden dat de atmosfeer giftig of explosief wordt (bijvoorbeeld via de plaatsing van gerasterde wanden).

e. Brandveiligheid : toebehoren en aanduidingen

 • Plaats brandblussers of andere geschikte blusmiddelen.
 • Plaats aanduidingen betreffende brandpreventie en -bestrijding op goed zichtbare plaatsen.

f. Activiteiten die toegelaten en verboden zijn in de opslagzone 

 • Roken in de opslagzone is ten strengste verboden.
 • Hang de gebruikelijke pictogrammen voor het rookverbod dicht bij de veiligheidszone. 
 • De opslagzone mag uitsluitend worden gebruikt om de producten op te slaan.
  • Het is verboden producten over te gieten in de opslagzone. 

   In het specifieke geval dat de hoeveelheid in het gebouw opgeslagen gevaarlijke producten moet worden verminderd, is het toegestaan producten binnen de opslagzone over te hevelen. Deze overheveling moet plaatsvinden boven een hiervoor voorziene opvangbak of een inkuiping.

   Een opvangbak of inkuiping is een systeem dat het mogelijk maakt vaten, jerrycans en andere recipiënten die gevaarlijke vloeistoffen bevatten, veilig op te bergen. Het doel is de vloeistoffen die per ongeluk wegvloeien op te vangen, en te vermijden dat ze zich buiten de bak verspreiden. De opvangbak/inkuiping moet ondoorlatend zijn en bestaan uit materialen die bestand zijn tegen de producten die ze bevat.

    

   Bron : www.hellopro.fr

    Zet de recipiënten die vloeibare gevaarlijke stoffen bevatten in een opvangbak/inkuiping waarvan de inhoud minstens gelijk is aan het hoogste cijfer:

         Buiten een waterwinningsgebied of een beschermingszone:

   • het waterinhoudsvermogen van het grootste recipiënt aanwezig in de opvangbak/inkuiping;
   • 25% van het waterinhoudsvermogen van alle in de opvangbak/inkuiping geplaatste recipiënten voor:
    • ontvlambare vloeistoffen (gevarenaanduiding H224, H225 of H226);
    • zeer giftige vloeistoffen met gevarencategorieën 1 of 2 (gevarenaanduidingen H300, H310 of H330);
    • explosieve vloeistoffen (gevarenaanduidingen H200, H201, H202, H 203, H204 of H205).
   • 10% van het waterinhoudsvermogen van alle in de opvangbak/inkuiping geplaatste recipiënten voor de andere gevaarlijke vloeistoffen.

   Voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen (gevarenaanduidingen H224, H225 of H226) mag het waterinhoudsvermogen worden teruggebracht tot 10% op voorwaarde dat er een automatische brandbestrijdingsinstallatie voorzien is en onder voorbehoud van de strengere voorschriften die door de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) worden opgelegd.

        In een waterwinningsgebied of een beschermingszone:

    Voor opslagplaatsen gelegen in een waterwinningsgebied of beschermingszone moet de capaciteit van de opvangbak/inkuiping minstens gelijk zijn aan het totale waterinhoudsvermogen van alle in de opvangbak/inkuiping geplaatste recipiënten.

    In bepaalde gevallen kan een lokaal ingericht worden zodat het dienst kan doen als inkuiping. Gemeenschappelijke muren kunnen echter niet beschouwd worden als een wand.

   Neem alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om het ontbranden van de producten te vermijden en het ontploffingsgevaar te beperken. Uw milieuvergunning vermeldt specifiek of de overheveling is toegestaan. 

 

Datum van de update: 14/09/2022