U bent hier

Hoe uw producten opslaan? (professionnels)

a. Respecteer de toegelaten hoeveelheden
b. Gescheiden opslag van onverenigbare producten
c. Keuze van geschikte recipiënten
d. De vaten met vloeibare producten opbergen 
e. Bijhouden en naleven van de veiligheidsfiches

a. Respecteer de toegelaten hoeveelheden

 • Houd u strikt aan de maximumhoeveelheden die uw milieuvergunning of toelating vermeldt.

b. Gescheiden opslag van onverenigbare producten

Producten zijn onverenigbaar indien het risico bestaat dat ze met elkaar reageren (door bijvoorbeeld gevaarlijke gassen te produceren) of brand of een explosie veroorzaken wanneer ze worden vermengd.  

Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen van de producten om te bepalen welke producten onverenigbaar zijn.
Het veiligheidsinformatieblad is een document dat de fabrikant u automatisch bezorgt wanneer hij de gevaarlijke producten in uw bedrijf levert.
Het bevat 16 rubrieken en stelt de voorzorgsmaatregelen voor het betrokken product voor.
zie rubriek 10 – “stabiliteit en reactiviteit”. 

 • Houd onverenigbare vaste producten gescheiden: plaats ze aan weerszijden van harde en onbrandbare wanden, of in aparte compartimenten van de veiligheidskasten.
 • Zorg voor voldoende ventilatie in elk compartiment.
 • Scheid onverenigbare vloeibare producten: berg ze gescheiden op, in afzonderlijke inkuipingen.
 • Zet onverenigbare producten zo ver mogelijk uit elkaar.

Top

c. Keuze van geschikte recipiënten

 • Gebruik ondoorlatende en goed afgesloten vaten.
 • Hanteer de vaten voorzichtig.
 • Zorg ervoor dat het etiket conform de wettelijke voorschriften is en minstens de volgende elementen vermeldt:
  • de naam van het gevaarlijke product of de gevaarlijke stof;
  • de specifieke gevarenaanduidingen (letter H + cijfers) en de overeenkomstige gevarenpictogrammen. Deze pictogrammen zijn gedrukt in zwart op een witte achtergrond met rode rand.
  • de veiligheidsaanbevelingen (letter P +cijfers) bestemd om de risico's te beperken;
  • de naam en het adres van de fabrikant of verdeler.
 • Laat de lege vaten of vaten die resten van gevaarlijke producten bevatten afvoeren door een vergunde operator voor gevaarlijke afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Top

d. De vaten met vloeibare producten opbergen

 • Zet de ontvlambare of gevaarlijke vloeibare producten in een ondoorlatende opvangbak of een inkuiping die bestand is tegen deze producten.
 • Respecteer de minimuminhoud van de opvangbak/inkuiping die is aangegeven in uw milieuvergunning of toelating.

  Een opvangbak of inkuiping is een systeem dat het mogelijk maakt vaten, jerrycans en andere recipiënten die gevaarlijke vloeistoffen bevatten, veilig op te bergen. Het doel is de vloeistoffen die per ongeluk wegvloeien op te vangen, en te vermijden dat ze zich buiten de bak verspreiden. De opvangbak/inkuiping moet ondoorlatend zijn en bestaan uit materialen die bestand zijn tegen de producten die ze bevat.


  Bron : www.hellopro.fr

   Zet de recipiënten die vloeibare gevaarlijke stoffen bevatten in een opvangbak/inkuiping waarvan de inhoud minstens gelijk is aan het hoogste cijfer:

  Buiten een waterwinningsgebied of een beschermingszone:

  • het waterinhoudsvermogen van het grootste recipiënt aanwezig in de opvangbak/inkuiping;
  • 25% van het waterinhoudsvermogen van alle in de opvangbak/inkuiping geplaatste recipiënten voor:
   • ontvlambare vloeistoffen (gevarenaanduiding H224, H225 of H226);
   • zeer giftige vloeistoffen met gevarencategorieën 1 of 2 (gevarenaanduidingen H300, H310 of H330);
   • explosieve vloeistoffen (gevarenaanduidingen H200, H201, H202, H 203, H204 of H205).
  • 10% van het waterinhoudsvermogen van alle in de opvangbak/inkuiping geplaatste recipiënten voor de andere gevaarlijke vloeistoffen.

  Voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen (gevarenaanduidingen H224, H225 of H226) mag het waterinhoudsvermogen worden teruggebracht tot 10% op voorwaarde dat er een automatische brandbestrijdingsinstallatie voorzien is en onder voorbehoud van de strengere voorschriften die door de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) worden opgelegd.

  In een waterwinningsgebied of een beschermingszone:

  Voor opslagplaatsen gelegen in een waterwinningsgebied of beschermingszone moet de capaciteit van de opvankbak/inkuiping minstens gelijk zijn aan het totale waterinhoudsvermogen van alle in de inkuiping geplaatste recipiënten.

   In bepaalde gevallen kan een lokaal ingericht worden zodat het dienst kan doen als inkuiping. Gemeenschappelijke muren kunnen echter niet beschouwd worden als een wand.

Top

e. Bijhouden en naleven van de veiligheidsfiches

 • Houd de veiligheidsinformatiebladenvan de producten ter beschikking en houd rekening met de veiligheidsmaatregelen die erin zijn opgenomen.

  Het veiligheidsinformatieblad is een document dat de fabrikant u automatisch overhandigt bij levering van gevaarlijke producten aan uw onderneming.
  Het bevat 16 rubrieken en stelt de voorzorgsmaatregelen voor het betrokken product voor.

  Houd u minstens aan:

  • de brandveiligheid (preventieve maatregelen en brandbestrijdingsmiddelen);
  • de maatregelen die moeten worden getroffen bij lekkage of onopzettelijke uitstorting;
  • de voorwaarden voor opslag en hantering;
  • de aanwijzingen op het vlak van stabiliteit en reactiviteit (onverenigbaarheden);
  • de verwijdering van afvalstoffen

Top

Datum van de update: 14/09/2022