U bent hier

Verplicht onderhoud en verplichte controles van de tanks en flessen

a. Controles voor alle types blusgas
b. Bijzondere controles voor blusgassen van het type HFK
c. Controle na de reparatie van lekken

a.Controles voor alle types blusgas

 • Voorzie een controlesysteem om schade en mogelijke lekken in het automatisch blussysteem te detecteren

  Dat controlesysteem kan bestaan uit :

  1. een drukmetingssysteem (manometers);
  2. een systeem voor het meten van het gewicht van de recipiënten met blusmiddel (weegschaal, ...);
  3. een vast systeem voor het opsporen van lekken;
  4. of elk ander systeem.
 • Laat een automatisch blussysteem onmiddellijk na de inbedrijfstelling altijd controleren op lekkage.
 • Deze controles moeten aan twee voorwaarden voldoen :
  • het inspectiesysteem voldoet aan de normen ISO 14520 of EN 15004; en
  • de brandbeveiligingsapparatuur wordt zo vaak geïnspecteerd als door de wetgeving is voorgeschreven.
 • U moet het systeem ten laatste 6 maanden na de inbedrijfstelling laten controleren :
  • na de installatie of
  • na een aanzienlijke wijziging.

b. Bijzondere controles voor blusgassen van het type HFK

 • Controleer apparatuur die een hoeveelheid van ≥ 5 ton CO2-equivalent gefluoreerde broeikasgassen bevat op lekkage. 

  Hermetisch afgesloten apparatuur die minder dan 10 ton CO2-equivalent gefluoreerde broeikasgassen (HFK's) bevat, is niet onderworpen aan lekcontroles, op voorwaarde dat deze apparatuur :

  • hermetisch afgesloten is en
  • als zodanig geëtiketteerd.

 

Tabel met de verschillende frequenties voor het uitvoeren van dichtheidscontroles

 

Blusgasflessen en -tanks die HFK's bevatten

Lading van gefluoreerde broeikasgassen

≥ 5 t CO2-eq

(hermetisch ≥ 10 t CO2-eq)

≥ 50 t CO2-eq

≥ 500 t CO2-eq **

Zonder een geschikt en goed werkend lekdetectiesysteem 12 maanden 6 maanden 3 maanden
Met een geschikt en goed werkend lekdetectiesysteem* 24 maanden 12 maanden 6 maanden

* De goede werking van lekdetectiesystemen moet om de 12 maanden worden gecontroleerd.

** Voor installaties van ≥ 500 t CO2-equivalent is een vast lekdetectiesysteem verplicht.

c. Controle na de reparatie van lekken

 • Laat gedetecteerde lekken zo snel mogelijk repareren. Zoek in de mate van het mogelijke de oorzaak van het lek om te vermijden dat het zich opnieuw voordoet.
 • Laat direct na de reparatie een nieuwe dichtheidscontrole uitvoeren.

Voor installaties met HFK

 • Laat binnen een maand na de reparatie van een lek nogmaals de dichtheid controleren. Deze controle mag niet op de dag van de reparatie plaatsvinden.
  Zo kunt u de doeltreffendheid van de reparatie controleren.

Datum van de update: 18/02/2022