U bent hier

Uw installatie: eerste stappen

a. Uw verantwoordelijkheid en verplichtingen
b. Ontwerp en inbedrijfstelling
c. Opslag van de flessen en/of tanks van de automatische blussystemen

a. Uw verantwoordelijkheid en verplichtingen

Als exploitant bent u verantwoordelijk voor uw installatie.

 • U moet de volgende reglementen naleven :
  • verordening (EG) nr. 517/2014 voor automatische blussystemen met HFK en verordening (EG) nr. 304/2008 voor de certificering van bedrijven en personeel op het gebied van stationaire brandbeveiligingssystemen en brandblusapparaten die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevatten.
   Alleen een voor brandbeveiliging gecertificeerd technicus mag apparatuur installeren die gefluoreerde broeikasgassen (HFK's) kan bevatten. 

 •   Doe een beroep op een gecertificeerd bedrijf  uit de lijst van bedrijven die gecertificeerd zijn door het Vlaams Gewest voor :

  In België heeft alleen het Vlaams Gewest (LNE) een opleidings-/certificeringssysteem ingevoerd voor brandbeveiligingssystemen en brandblusapparaten die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

  Om te weten welke bedrijven gecertificeerd zijn door het Vlaamse Gewest:

  • alle activiteiten waarbij blusgassen van het type HFK moeten worden gehanteerd,
  • dichtheidscontroles,
  • volledig onderhoud,
  • reparaties en installatie,
  • onderhoud en terugwinning van blusgassen in delen van de installatie waarin blusgassen van het type HFK aanwezig kunnen zijn.

b. Ontwerp en inbedrijfstelling

Bij het ontwerpen van een installatie

 • Moet u een beroep doen op een technicus die gecertificeerd is in brandbeveiliging  om apparatuur te installeren die gefluoreerde broeikasgassen (HFK's) kan bevatten. 

  Om te weten welke bedrijven gecertificeerd zijn door het Vlaamse Gewest:

 • Moet u de veiligheidsmaatregelen naleven :
  • inzake accidentele emissies van blusgassen en
  • inzake de bescherming van het publiek.
 • Moet de installatie bestand zijn tegen de te verwachten trillingen..

Inbedrijfstelling van de installatie

 • Laat het automatisch blussysteem onmiddellijk na de inbedrijfstelling controleren op lekkage door de voor brandbeveiliging gecertificeerde technicus.
  Bewaar het controlerapport in het register.

c. Opslag van de flessen en/of tanks van de automatische blussystemen

 • Gebruik nooit automatische blussystemen met CO2 om lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek te beveiligen.

Opslagzone

 • Voorzie een opslagzone voor de gastanks of -flessen voor blusgassen :
  • die uitsluitend voor dit doeleinde wordt gebruikt;
  • die correct verlicht en verlucht is.
 • Verbied de toegang tot de gastanks en -flessen voor blusgas met een pictogram of bericht dat duidelijk zichtbaar is voor personen die niet tot de inrichting behoren en personen die er niet om dienstredenen moeten zijn.
 •  De vloer van de zone waar de tanks en flessen zich bevinden :
  • is gemaakt van een resistent en waterdicht materiaal dat de stabiliteit van de containers garandeert;
  • wordt permanent schoon gehouden;
  • wordt permanent schoon gehouden; 

   U kunt een afwijking van deze verplichting aanvragen bij Leefmilieu Brussel.

   In dat geval moet u :

   • uw verzoek motiveren en
   • een risicoanalyse bijvoegen die bewijst dat er geen risico is voor het publiek.
 • Hang in of in de nabijheid van de opslagzone exploitatie-instructies uit.

Deze instructies bevatten minstens :

 1. de naam van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van het systeem;
 2. de gebruiks- en onderhoudsinstructies en de relevante gegevens voor de installatie;
 3. de gebruiksaanwijzing van het gasblussysteem met een leidingenschema;
 4. een algemeen plan met aanduiding van de beschermde zones.

Tanks en flessen

 • Bevestig de tanks en cilinders van het blussysteem op permanente wijze.
 • Bescherm de tanks en flessen tegen oververhitting door zonnestralen of andere warmtebronnen.
 • Breng op de tanks en flessen minstens de volgende vermeldingen aan : 
  • de naam van het bedrijf dat de tanks en flessen heeft geïnstalleerd;
  • het type gas, de hoeveelheid gas en voor gassen van het type HFK, de hoeveelheid in ton CO2-equivalent.
Datum van de update: 14/09/2022