U bent hier

Uw producten (professionnels)

a. De juiste producten gebruiken: "VOS-conforme" producten
b. Gevaarlijke producten opslaan

a. De juiste producten gebruiken: "VOS-conforme" producten 

Waarom moet u het VOS-gehalte in het oog houden?

De VOS’en zijn verantwoordelijk voor de ozonvorming in de lage atmosfeer. Ozonpieken op warme dagen zijn schadelijk voor de fauna, de flora en de bevolking.

Om die reden is het toegelaten VOS-gehalte laag.

 • Gebruik uitsluitend VOS-conforme producten, d.w.z. met een VOS-gehalte dat niet hoger is dan de toegelaten grenswaarden: 

  De VOS-waarde leest u op het etiket van het product. Het vermeldt de toegelaten grenswaarde tussen haakjes, gevolgd door het VOS-gehalte van het gebruiksklare product.

  Voorbeeld van een etiket:

  ☐ 2004/42/IIB(d)(420)410

  Uitleg:

  2004/42/II B: referentie naar bijlage II bij de richtlijn

  (d):  type van product (hier afwerklaag)

  (420): VOS-grenswaarde die is toegelaten voor dit product

  410 : VOS-gehalte van dit gebruiksklare product (in dit geval na toevoeging van thinner).

  In dit voorbeeld is het product VOS-conform (410 <  420)

Producten

Subcategorieën

 VOS-grenswaarde in g/l

(van gebruiksklaar product, met aftrek van het watergehalte)

a) Voorbereiding en reiniging

Voorbereidende producten

(Spuitpistoolreiniger)

Voorreiniger

850 g/l

 

200 g/l

b) Poriënvuller, carrosseriekit, vulproducten

Alle types

250 g/l

c) Primers, afdichtingsproducten, surfacers

Diverse primers (voor metalen)

Reactieve grondverven

540 g/l

780 g/l

d) Afwerklaag

Alle types (vernis, grondlaag, …)

420 g/l

e) Speciale afwerking

Alle types

840 g/l

 • Indien u nog producten staan hebt die niet VOS-conform zijn, mag u deze niet meer gebruiken. Geef ze als gevaarlijk afval mee een vergunde operator in het Brussels Hoofstedlijke Gewest
 • Gebruik geen afbijtproducten die methyleenchloride bevatten.
 • Wegens hun gehalte aan VOS, gebruik geen producten die de gevarenaanduidingen H340, H350, H350i, H360D of H360F (kankerverwekkende, mutagene, reprotoxische) dragen. Deze gevarenaanduidingen staan op het etiket en in rubriek 2 van het veiligheidsinformatieblad van het product.

Top

b. Gevaarlijke producten opslaan 

U kunt gevaarlijke producten herkennen aan de gevarenaanduidingen (aangeduid door de letter H gevolgd door een combinatie van cijfers) die op het etiket en in rubriek 2 van zijn veiligheidsinformatieblad staan.

Gevaarlijke producten kunnen vloeibaar of vast zijn. Ontvlambare en brandbare producten behoren ook tot deze categorie. 

 • Respecteer de maximaal toegelaten hoeveelheden voor opslag in de werkplaats. Indien u meer wilt opslaan dan deze hoeveelheden, moet u over een opslagzone beschikken. 

  Maximaal toegelaten hoeveelheden in de werkplaats:

  Zeer licht of licht ontvlambare vloeistoffen (vlampunt ≤ 21 °C)  

  50 liter

  Ontvlambare vloeistoffen (21°C < vlampunt ≤ 50°C) 

  500 liter

  Zeer ontvlambare vaste stoffen of stoffen die, wanneer ze in aanraking komen met water, brandbare gassen vrijgeven

  50 kg

  Samengeperste, vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen

  300 liter

  Ook de restjes van de producten (afval) moeten worden meegerekend! 

  Indien u deze totale hoeveelheden overschrijdt, moet u de producten opslaan in een specifiek opslaglokaal, een brandwerende kast of een hiervoor aangelegde zone buiten het gebouw.

  Uw milieuvergunning moet dit uitdrukkelijk toestaan.

 • Indien u over een specifieke opslagzone beschikt, moet u vooral hier de producten opslaan. Alleen het noodzakelijke minimum bewaart u in de werkplaats.
 • Houd de veiligheidsinformatiebladen van de producten ter beschikking, en houd rekening met de erop vermelde veiligheidsmaatregelen

  Respecteer minstens:

  • de brandveiligheid (preventieve maatregelen en bestrijdingsmiddelen);
  • de maatregelen die moeten worden genomen in het geval van lekken of onopzettelijke lozingen;
  • de voorwaarden voor opslag en behandeling;
  • de stabiliteits- en reactiviteitsaanwijzingen (onverenigbaarheden);
  • de afvoer van het afval.
 • Bewaar gevaarlijke producten in gesloten en ondoorlatende recipiënten.
 • Kleef een volledig identificatie-etiket op elk recipiënt.  

  Het etiket moet de volgende informatie vermelden:

  • de naam van het product; 
  • de specifieke gevarenaanduidingen (letter H + cijfers) en de overeenkomstige gevarenpictogrammen; deze pictogrammen zijn gedrukt in zwart op een witte achtergrond met rode rand;
  • de veiligheidsaanbevelingen (letter P + cijfers) bestemd om de risico’s te beperken;
  • de naam en het adres van de fabrikant.
 • Bewaar vloeibare gevaarlijke producten in een inkuiping waaruit ze niet kunnen wegvloeien (bijvoorbeeld een ondoorlatende bak of een met muurtjes afgesloten ruimte). Deze zone is ondoorlatend en bestand tegen de producten die ze bevat.
 • Hanteer gevaarlijke producten voorzichtig, vooral bij het vullen of ledigen van de recipiënten. Let erop dat het product niet per ongeluk in de riolering wordt geloosd. Houd zaagsel of een ander absorberend product bij de hand om gemorste vloeistoffen snel te kunnen opvegen.
 • Vraag de toelating aan uw gemeente of aan Leefmilieu Brussel (afhankelijk van wie uw vergunning heeft afgeleverd) voordat u de opslagomstandigheden, de hoeveelheden of het type van opgeslagen producten wijzigt.  
  •  Indien u de toelating moet aanvragen bij Leefmilieu Brussel, moet u uw aanvraag richten tot:

  Leefmilieu Brussel
  Afdeling Vergunningen en Partnerschappen
  Thurn & Taxis Site
  Havenlaan 86C, bus 3000
  1000 Brussel

  Vermeld in uw brief:

  -   de naam, de firmanaam en het adres van de houder van de milieuvergunning;

  -   de referenties van de geldige milieuvergunning(en).

  U kunt ook het aanvraagformulier voor wijziging van een milieuvergunning invullen en naar Leefmilieu Brussel opsturen.

  Wacht altijd de officiële toelating af alvorens deze wijzigingen uit te voeren.

Top

Datum van de update: 14/09/2022