U bent hier

Overdekte en ondergrondse parkings (professionnels)

U bent eigenaar van een overdekte of ondergrondse parking met minstens 10 plaatsen? 
Of het nu gaat om een garage, een parking voor een woon-, kantoor- of handelscomplex of een publieke parking, voor de exploitatie ervan hebt u een milieuvergunning nodig.
U wilt de exploitatievoorwaarden beter begrijpen, die in de milieuvergunning worden vermeld? 
Deze gids zal u de opgelegde verplichtingen nader toelichten: eigenschappen van de parking, veiligheidsmaatregelen, (officieel aan te vragen) mogelijke afwijkingen, ...

Is dit op u van toepassing?

Deze voorwaarden zijn op u van toepassing als:    

De overdekte en ondergrondse parking maken deel uit van de ingedeelde inrichtingen die aan een toelating of milieuvergunning onderworpen zijn:

 • voor de parkings met 10 à 50 plaatsen: rubriek 68 A;
 • voor de parkings met 51 à 400 plaatsen: rubriek 68 B;
 • voor de parkings met meer dan 400 plaatsen:  rubriek 224.

Als uw parking zich in de open lucht bevindt, lees: als de achteruitrij- en manoeuvreerzone zich in de open lucht bevindt, zijn deze voorwaarden niet op u van toepassing. In dat geval verwijzen we u graag naar de geldende voorwaarden voor parkings in de open lucht.

Categorieën van overdekte parkings

Los van het aantal parkeerplaatsen maken we ook een onderscheid tussen 2 categorieën van parkings, al naargelang de gebruiksintensiteit:

 • categorie 1: parkings die minstens 75% parkeerplaatsen voor woningen of kantoren (of hiermee gelijkgestelde inrichtingen) bevatten, waar de voertuigbewegingen minder talrijk zijn - over het algemeen één in- en uitrit per dag per parkeerplaats;
 • categorie 2: parkings die meer dan 25% commerciële of publieke parkeerplaatsen bevatten, met talrijke voertuigbewegingen de hele dag door.

Afhankelijk van de categorie waartoe uw parking behoort, dient u andere normen op het vlak van ventilatie te respecteren. 

 • uw parking overdekt is of zich onder de grond bevindt;
 • de parking minstens 10 plaatsen telt;
 • de voertuigen bestuurd worden door personen en niet naar hun plaats geleid worden vanaf de ingang door automatische inrichtingen.

De voorwaarden respecteren: een wettelijke verplichting 

Voor het opleggen van deze eisen baseert Leefmilieu Brussel zich op verschillende Belgische wetteksten alsook op normen die in het buitenland zijn vastgelegd. Hieronder enkele referenties:

 • ARAB (titel I)
  • 52.4 Toegang (opening van de deuren)
  • 52.5 Uitgangswegen en ontruiming (aantal en breedte van de nooduitgangen)
  • 52.9 Brandbestrijdingsmiddelen (brandblussers)
  • 63 Verlichting, 63bis Noodverlichting
 • Brandnormen

Koninklijk besluit van 19 december 1997: (Bijlage 2  § 5.2. parkings in lage gebouwen; Bijlage 3 § 5.2. parkings in middelhoge gebouwen; Bijlage 4 § 5.2 parkings in hoge gebouwen)

Bepaalt de vorm en de brandwerendheid van de compartimenten, het aantal traphallen (2) en de scheiding met de technische lokalen.

 • GSV  (21 november 2006) voor het aantal auto- en fietsstaanplaatsen en de leveringsplaatsen.

Toegestaan aantal autostaanplaatsen, leveringsplaatsen (artikel 18) zie titel VIII.

Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de LPG-voertuigen.

Dit besluit is van toepassing op overdekte of ondergrondse parkings met meer dan 10 voertuigen waar LPG-voertuigen geparkeerd worden.  Het legt de aanwezigheid van LPG-detectoren, een mechanische ventilatie en een alarmsysteem op. Het definieert de installatie- en werkingsmodaliteiten van deze veiligheidsinrichtingen.

 • Normen in Frankrijk, Nederland en Duitsland. 
 • CO-intoxicatierapport, Antigifcentrum, 2007.

Als u de voorwaarden niet respecteert, die in uw toelating of vergunning vermeld worden, dan bent u in overtreding en riskeert u sancties (boete, gevangenisstraf).

Waarom deze voorwaarden? 

Verzeker de veiligheid

Bevorder de mobiliteit

Voorkom hinder en bescherm het milieu

- Voorkom de accumulatie van toxische gassen.

- Voorzie de evacuatie in geval van brand.

- Voorkom verkeersongevallen.

- Zie toe op de veiligheid van de voetgangers.

- Verzeker de vlotheid van de lokale mobiliteit.

- Bepaal het gepaste aantal plaatsen, gelet op de gewestelijke mobiliteitsdoelstelling (20 % minder verplaatsingen met de wagen).

- Maak het voorzien van fietsstaanplaatsen verplicht.

 

- Beperk de geluidshinder.

- Zorg voor de dispersie van de uitlaatgassen.

- Voorkom dat deze gassen in de aanpalende gebouwen doordringen.

- Voorkom dat accidentele olie- of koolwaterstoflekken in de bodem terechtkomen.

- Beperk de lozingen in de riolering tot de grenswaarden. 

De voorwaarden die in deze milieuvergunningen worden vastgelegd, hebben tot doel om:

 • de veiligheid van de gebruikers en de voetgangers te verzekeren;
 • de hinder voor de buurt te beperken en de mobiliteit te bevorderen;
 • het milieu te beschermen (vermijden van bodem-, water- en luchtverontreiniging);
 • de energieafhankelijkheid te minimaliseren. 

Deze gids informeert u over uw verplichtingen op het vlak van :

Datum van de update: 08/03/2021