U bent hier

De verplichtingen inzake geluid

De exploitatie van een ingedeelde inrichting, zoals een krachtige verwarmingsketel, een koelgroep, een schrijnwerkerij..., kan een bron zijn van geluidshinder en dus een last betekenen voor de omwonenden.

De milieuvergunning legt de geluidsniveaus vast die dienen te worden gerespecteerd bij de exploitatie van dergelijke ingedeelde inrichtingen.

Daarbij worden bepaalde grenswaarden opgelegd:

 • voor het geluid dat in de open lucht, buiten de site van de vestiging wordt waargenomen;
 • voor het geluid dat waargenomen kan worden in de gebouwen die aan de exploitatie grenzen.

Daarnaast legt de milieuvergunning ook bepaalde specifieke maatregelen op m.b.t. het beheer of het ontwerp van de inrichtingen zelf, om aldus hun impact op het vlak van geluids- en trillingenhinder zoveel mogelijk te beperken.

Opgelet: de normen van de milieuvergunning moeten niet alleen worden nageleefd bij het functioneren van een of meerdere van de ingedeelde inrichtingen maar bij het geheel van alle activiteiten die hiermee verband houden of hiervan een gevolg zijn zoals:

 • de hantering van voorwerpen, goederen, ...;
 • de laad- en losactiviteiten, op het perceel of op de weg, door klanten, leveranciers, ...;
 • het op de site gegenereerde verkeer;
 • de werking van de neveninrichtingen (ventilatie, klimaatregeling) die met de exploitatie verband houden;  
 • ...

De grenswaarden die in de milieuvergunning worden vastgelegd, vloeien voort uit het Besluit van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen, maar kunnen in sommige specifieke gevallen strenger zijn dan de grenswaarden van dit besluit.

Iedereen die hinder ervaart van het geluid van een ingedeelde inrichting, kan via het ruisinfo portaal een klacht indienen bij zijn gemeentebestuur of Leefmilieu Brussel teneinde de geproduceerde geluidsniveaus te laten controleren. Als daaruit blijkt dat de opgelegde normen inderdaad overschreden worden, zal het bestuur een opvolgingsprocedure opstarten.

Algemene regel

Voor elke ingedeelde inrichting worden de geluidsdrempels die niet overschreden mogen worden in de open lucht, buiten de site van de vestiging, bepaald door het soort van dag (werkdagen, zaterdag, zondag, feestdagen), de daguurschijven, de mogelijkheid om de activiteit al dan niet 's nachts of tijdens het weekend te onderbreken en de locatie van de inrichting volgens de gebieden van het Gewestelijk Bestemmingsplan (industriegebied, woongebied, gebied van gewestelijk belang, groengebied, ...).

Indien u in de praktijk deze limietwaarden wenst te evalueren als u nog niet over een milieuvergunning beschikt, en u wenst de drempels te kennen die op uw project van toepassing zijn:

 

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo/

feestdag

van 7u00 tot 19u00

A

A

A

A

A

B

C

van 19u00 tot 22u00

B

B

B

B

B

C

C

van 22u00 tot 07u00

C

C

C

C

C

C

C

Uiteraard liggen de toegestane geluidsdrempels in periode A (d.w.z. overdag) veel hoger dan die welke toegestaan zijn 's zondags en 's avonds (periode C).

 • Vervolgens dient u het geluidsgebied te identificeren, waarin u zich bevindt. Aarzel hierbij niet om gebruik te maken van de kaart van Leefmilieu Brussel.
 • En ten slotte : raadpleeg onderstaande tabel om de drempelwaarden te kennen van het specifiek geluid (Lsp) die van toepassing zijn in functie van het uur en de zone waarin de activiteit bevindt (waarden in dB(A)).
  Periode A Periode b Periode C
Zone 1 42 36 30
Zone 2 45 39 33
Zone 3 48 42 36
Zone 4 51 45 39
Zone 5 54 48 42
Zone 6 60 54 48

Binnenin de gebouwen of in de lokalen die in de omgeving van de vestiging worden gebruikt, mogen de waargenomen geluidsniveaus geen van de volgende drempels overschrijden: 

Overschrijding

Type van ruimte

Periode

Niveauoverschrijding (dB(A))

Tonale overschrijding (dB)

Impulsoverschrijding (dB(A))

Rustruimte

C

3

3

5

 

A en B

6

6

10

Woonruimte

A, B en C

6

6

10

Dienstruimte

A, B en C

12

12

15

 

Een niveauoverschrijding is het verschil tussen het totale geluidsniveau wanneer de geluidsbronnen in werking zijn en het omgevingsgeluidsniveau wanneer de geluidsbronnen stilliggen.

In het bijzonder:

De milieuvergunning legt u eveneens de verplichting op om ervoor te zorgen dat de werking van de ingedeelde inrichtingen en het verloop van de activiteiten van uw vestiging de regels voor goede praktijken respecteren, waardoor de geluidsimpact van uw inrichtingen zo veel mogelijk kan worden beperkt. Zodoende:

 • bent u ertoe gehouden om voor het onderhoud van uw inrichtingen te zorgen en, indien nodig, over te gaan tot hun vervanging of reparatie, als hun slijtage aan de basis zou liggen van een toename van de geluidsniveaus;
 • bent u verplicht om de luidruchtige activiteiten die door uw exploitatie worden veroorzaakt, te doen plaatsvinden op hiertoe aangepaste plaatsen, met ramen en deuren gesloten, en enkel van maandag tot vrijdag, tussen 07u00 en 19u00;
 • moet u, bij het ontwerpen van nieuwe inrichtingen en opstarten van luidruchtige activiteiten, rekening houden met de criteria inzake de lokalisatie en de geluidsprestaties van de inrichtingen, de bijkomende geluidsisolatievoorzieningen die de weerkaatsing en de verspreiding van het geluid beperken, enz....

Qua trillingen eigen aan de exploitatie van de vestiging, legt de milieuvergunning de verplichting op dat de trillingsniveaus in de gebruikte gebouwen in de buurt, in overeenstemming dienen te zijn met het niveau dat door norm DIN 4150 (deel 2: hinder voor personen en deel 3: stabiliteit van het gebouw) wordt vastgelegd, en dat de aan een structuur van het gebouw bevestigde machines uitgerust moeten zijn met een doeltreffend systeem om de trillingen af te zwakken. Voor meer informatie over deze norm verwijzen we u graag naar onze gedocumenteerde fiche.

Meetmethode

Als u metingen van geluidsbronnen laat uitvoeren, vergewis u er dan van dat deze verricht worden met het materiaal, overeenkomstig de methode en de omstandigheden die bepaald zijn door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen.

De bepaling van het specifieke geluid van de statische transformatoren is een uitzondering en moet gebeuren aan de hand van een vooraf door Leefmilieu Brussel goedgekeurde methode.

Uitzondering

De algemene voorwaarden voor de geluidsimmissies buiten, vastgesteld door het besluit van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen, zijn niet van toepassing op de werven, schietterreinen en schietstanden, statische transformatoren en luchthavens.

In bijzondere gevallen kan een tijdelijke afwijking van de geluidsnormen bij de buren worden verleend. 

Datum van de update: 18/01/2022