U bent hier

Algemene exploitatievoorwaarden

In de milieuvergunning zijn alle voorschriften opgenomen die moeten worden nageleefd om de veiligheid te garanderen van de omwonenden of van het publiek dat toegang heeft tot het gebouw waarop de vergunning betrekking heeft, om de eventuele problemen te beperken die door de ingedeelde inrichtingen zouden kunnen worden veroorzaakt, en om de kwaliteit van het leefmilieu te beschermen.

Zo legt de milieuvergunning meer bepaald exploitatievoorwaarden op inzake:

Onze pagina’s geven u meer informatie en inzicht m.b.t. de verplichtingen ter zake van de vestigingen of ondernemingen waarvan de exploitatie een milieuvergunning vereist.

Een milieuvergunning kan ook bijzondere voorwaarden vastleggen met betrekking tot de exploitatie-uren.

Verder bepaalt de vergunning de voorschriften op het vlak van brandpreventie; deze zijn doorgaans gebaseerd op het advies dat door de DBDMH wordt uitgebracht.

Tot slot herinnert de milieuvergunning ook aan de verplichting om de bepalingen van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems (en haar uitvoeringsbesluiten) na te leven en, indien nodig, een verkennend bodemonderzoek uit te voeren voorafgaand aan de staking van de activiteiten of bij een verandering van exploitant.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze pagina : Uw milieuvergunning en uw verplichtingen in het kader van de bodemwetgeving.

Over het algemeen preciseren al deze voorschriften wel de te bereiken doelstellingen, maar slechts zelden hoe deze concreet moeten worden verwezenlijkt. Aldus kan de exploitant zelf uitmaken op welke manier hij de opgelegde beperkingen zal weten te respecteren.

De verplichtingen die in de milieuvergunning worden vastgelegd vloeien voor het merendeel voort uit de milieuwetgeving. Maar soms,  wanneer een specifieke situatie het vereist, kunnen de door de vergunning opgelegde verplichtingen strenger zijn dan wat de wetgeving voorschrijft. In dat geval wordt de beslissing ter zake altijd in de milieuvergunning gemotiveerd.

 

Datum van de update: 17/01/2022