U bent hier

Nieuwe ordonnantie betreffende de milieuvergunningen: wat verandert er

Een nieuwe ordonnantie tot hervorming van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen (OMV). Ze zal van kracht worden op 20 april 2019.

Het doel? De procedures inzake stedenbouwkunde en leefmilieu rationaliseren en vereenvoudigen voor de aanvrager.

We bespreken hier enkel de wijzigingen in verband met de OMV en de wijzigingen aan het BWRO die een impact hebben op de OMV.

Wat verandert er voor u met de nieuwe ordonnantie betreffende de milieuvergunningen

Vereenvoudigde procedures voor de milieuvergunning

Een milieuvergunningsaanvraag indienen?

Waar moet u uw vergunningsaanvragen indienen?

 • Voor gemengde projecten bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed.
 • Voor niet-gemengde projecten van klasse 1A of 1B bij Leefmilieu Brussel.
 • Voor projecten van klasse 2 bij de gemeente of, in sommige gevallen, bij Leefmilieu Brussel.

U hoeft uw vergunningsaanvraag niet langer per aangetekende brief op te sturen, tenzij u een beroepsprocedure start.

Desalniettemin, biedt een aangetekende brief nog altijd het voordeel van het bewijs van verzending alsook het bepalen van een vaste datum.

Hoe lang is een milieuvergunning geldig?

 • Voor een milieuvergunning (MV):
 • 15 jaar vanaf de uitvoering indien u de bevoegde autoriteit 15 dgen op voorhand op de hoogte hebt gebracht van de uitvoeringsdatum;
 • 15 jaar vanaf de datum van de aflevering van de milieuvergunning indien u de uitvoeringsdatum niet 15 dagen op voorhand hebt meegedeeld.
 • Voor een tijdelijke milieuvergunning: de geldigheidsduur verandert van 3 maanden in een jaar behalve voor de vergunningen voor asbestverwijdering.

Een milieuvergunning verlengen

U kunt uw milieuvergunning via de vereenvoudigde procedure om de vijftien jaar verlengen in plaats van na dertig jaar een nieuwe vergunning te moeten aanvragen. 

De reeds verlengde milieuvergunningen die vervallen tussen 20 april 2019 en 20 april 2020 kunnen echter nog niet de vereenvoudigde procedure voor verlenging volgen en zullen hernieuwd moeten worden. Milieuvergunningen die vervallen vanaf 20 april 2020 kunnen wel volgens de vereenvoudigde procedure verlengd worden, tot zover de aanvraag tot verlenging minstens één jaar voor het verstrijken van de huidige vergunning ingediend wordt.

Opgelet: om uw vergunning te verlengen, moet u de aanvraag indienen:

 • ten vroegste twee jaar voor het einde van de geldigheidsperiode van uw milieuvergunning en
 • uiterlijk een jaar voor deze datum.

Na het verstrijken van de geldigheidsdatum kunt u de milieuvergunning niet meer verlengen, tenzij u beroep aantekent.

Als u een milieuvergunning van klasse 1A of 1B verlengt, kan Leefmilieu Brussel u evenwel vragen om de evaluatie van de effecten te updaten indien de site wijzigingen heeft gekend sinds het afleveren van de milieuvergunning en deze een nieuwe impact hebben op de omgeving.

De uitvoeringstermijn verlengen

De uitvoeringstermijn wordt verlengd van twee tot drie jaar. U moet uw aanvraag voor een verlenging van de uitvoeringstermijn indienen bij de overheid die de milieuvergunning heeft afgeleverd. Indien u echter uw milieuvergunning hebt verkregen in het kader van een gemengd project, moet u uw aanvraag voor een verlenging van de uitvoeringstermijn indienen bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed.

De verlenging van de uitvoeringstermijn van de milieuvergunning leidt automatisch tot die van de milieuvergunning.

Wijziging van een aangifte; overdracht of stopzetting van een activiteit

 • Als u de exploitatievoorwaarden wilt wijzigen, als titularis van een aangifte, hoeft u niet langer een nieuwe aanvraag in te dienen. Het volstaat om een aanvraag in te dienen voor de wijziging van de voorwaarden.
 • Als u uw aangifte overdraagt aan een andere exploitant, zal een eenvoudige kennisgeving van verandering van titularis volstaan.
 • Als u besluit uw activiteit stop te zetten, volstaat het om dit te melden aan de bevoegde autoriteit.

Een inrichting wijzigen of verplaatsen

Als u een inrichting verplaatst op dezelfde exploitatiesite, d.w.z. zonder verandering van adres, moet u enkel een wijziging van uw milieuvergunning of aangifte aanvragen. 

Parkings

Twee belangrijke wijzigingen:

 • de drempels worden verhoogd;
 • overdekte parkings en parkings in de openlucht vallen onder dezelfde rubriek en worden gecumuleerd.

Aantal plaatsen in overdekte parkings en parkings in de openlucht

Milieuvergunningsklasse

10 tot 50

2

51 tot 400

1B

> 400

1A

U moet enkel een effectenstudie leveren vanaf 401 parkeerplaatsen en niet langer vanaf 201 plaatsen.

Concreet:

Indien uw milieuvergunning geldt voor een overdekte parking met 20 plaatsen (klasse 2) en een parking in de openlucht met 40 plaatsen (klasse 2), dan is het totale aantal plaatsen 60. U hebt dan een vergunning van klasse 1B nodig.

Wat te doen?

 • Als u reeds een milieuvergunning van klasse 1B of 1A hebt, hoeft u niets te doen.
 • Als u een milieuvergunning van klasse 2 hebt, hoeft u niets te doen totdat uw vergunning vervalt. Wanneer u vergunning vervalt, moet u een nieuwe milieuvergunningsaanvraag indienen van klasse 1B voor al uw ingedeelde inrichtingen.

Advies van de DBDMH

Voor nieuwe milieuvergunningsaanvragen

De overheid die de milieuvergunningsaanvraag behandelt (Leefmilieu Brussel of de gemeente) vraagt het advies van de DBDMH wanneer het aanvraagdossier voor de milieuvergunning als zijnde volledig wordt verklaard.

Voor de milieuvergunningsaanvragen van klasse 1A en 1B is de termijn voor het advies 60 dagen.

Voor de milieuvergunningsaanvragen van klasse 2 is de termijn voor het advies 30 dagen.

Indien het advies na deze termijn wordt verstrekt, wordt de termijn voor de aflevering verlengd met het aantal dagen vertraging.

Voor aanvragen voor de verlenging van milieuvergunningen

Het gunstig geachte advies wordt behouden indien de DBDMH geen advies verstrekt binnen de termijn.

Voor gemengde dossiers

De termijn van 60 dagen begint wanneer de DBDMH beide ontvangstbewijzen van volledige dossiers ontvangen heeft.

Effectenstudie

Twee vereenvoudigingen voor de vergunningen van klasse 1A:

 • opstellen van een typebestek dat geval per geval zal worden aangepast;
 • schrapping van het eerste openbare onderzoek over het bestek.

Plannen die worden gewijzigd tijdens de instructiefase van het dossier

Voor kleine wijzigingen die:

 • bijkomstig zijn;
 • het voorwerp van de aanvraag niet beïnvloeden;
 • beantwoorden aan de bezwaren uitgedrukt over het oorspronkelijke project;

wordt de milieuvergunning toegekend zonder dat de instructiehandelingen opnieuw moeten worden doorlopen.

Voor grote wijzigingen

 • wordt de aanvraag aan nieuwe instructiehandelingen onderworpen: advies van de DBDMH, bijzondere bekendmakingsmaatregelen ...
 • wordt de leveringstermijn opgeschort terwijl de instructiehandelingen worden overgedaan.

Voor gemengde projecten

 • de procedures voor de plannen die worden gewijzigd qua stedenbouw – op initiatief van de gedelegeerde ambtenaar of aanvrager – zullen worden geïntegreerd in de procedure voor de milieuvergunning.

Verplichtingen van de titularis van een aangifte

Als u titularis bent van een aangifte, moet u alle verplichtingen volgen die worden opgelegd aan de houders van milieuvergunningen.

Bijvoorbeeld: kennisgeving van de uitvoeringsdatum van de aangifte; de nodige maatregelen treffen om hinder en gevaar door de ingedeelde inrichting te vermijden, elk ongeval of incident melden aan de bevoegde overheid ...

Inbreuken

Leefmilieu Brussel of de gemeente kan een verlenging of vernieuwing van een milieuvergunning weigeren in geval van een inbreuk op de exploitatievoorwaarden.

Erkenningen

Bevoegdheid

Leefmilieu Brussel zal bevoegd zijn voor het afleveren van de erkenningen, behalve de erkenningen van de personen belast met de effectenstudies. In die gevallen is de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd.

Verlenging van een erkenning

De procedure is vereenvoudigd, zoals voor de verlenging van een milieuvergunning.

Equivalentie van de erkenningen in de Europese Unie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering moet de voorwaarden nog vastleggen.

Registratie

Wijziging van een registratie

Het zal mogelijk zijn de lijst van activiteiten waarvoor iemand geregistreerd is te wijzigen.

Equivalentie van de registraties in de Europese Unie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering moet de voorwaarden nog vastleggen.

Meer weten?

Nuttige documenten

De voornaamste wijzingen van het BWRO hebben betrekking op:

Datum van de update: 18/02/2019