U bent hier

Vergunning voor tijdelijke inrichtingen

Dit type van vergunning is maximum 3 maanden geldig (behalve als het om een asbestverwijderingswerf gaat. In dat geval is de vergunning maximum 3 jaar geldig).

Vul het aanvraagformulier volledig en correct in. Als u een aanvraag voor een onderneming invult, moet u de onderneming kunnen verbinden of moet u door haar gemachtigd zijn. Als het om een asbestverwijderingswerf gaat, dient u het specifieke aanvraagformulier in te vullen.

Om de delen in te vullen die verband houden met de technische aspecten van de inrichtingen, neemt u contact op met de leveranciers die over de technische fiches van de machines of de veiligheidsinformatie van de producten beschikken.

Voor sommige inrichtingen (wanneer de DBDMH-kolom van de lijst van ingedeelde inrichtingen is aangevinkt) moet u het advies van de Dienst voor Brandbestrijding vragen, vooraleer u uw aanvraag indient.

Schrijf 125 euro over op het rekeningnummer BE51 0912 3109 6162 - code BIC : GKCC BE BB van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vermeld daarbij als mededeling: adres van de inrichtingen + klasse van de inrichtingen + tijdelijke inrichting. Bewaar het betalingsbewijs. U dient het als bijlage bij uw formulier toe te voegen.

Voor inrichtingen van klasse 2 dient u uw aanvraag in 3 exemplaren in bij de dienst 'leefmilieu' van de respectieve gemeente (d.w.z. daar waar de inrichtingen zich bevinden) of verstuurt u uw aanvraag per aangetekend schrijven. De gemeente bezorgt u, persoonlijk of per aangetekend schrijven, een indieningsbewijs voor uw aanvraag. Daarnaast zult u ook de contactgegevens ontvangen van de ambtenaar die uw dossier behandelt.

Voor inrichtingen van klasse 1 (B of A) en van klasse 2 “publiek” dient u uw aanvraag in 3 exemplaren in bij Leefmilieu Brussel of verstuurt u uw aanvraag per aangetekend schrijven. Leefmilieu Brussel bezorgt u, persoonlijk of per aangetekend schrijven, een indieningsbewijs voor uw aanvraag. Daarnaast zult u ook de contactgegevens ontvangen van de ambtenaar die uw dossier behandelt.

Wacht op het ontvangstbewijs, waarmee uw dossier volledig wordt verklaard (circa 25 dagen). Indien uw dossier niet volledig is, zal de gemeente of Leefmilieu Brussel u meedelen welke documenten of inlichtingen nog ontbreken. Stuur deze op en wacht op het ontvangstbewijs van volledig dossier (circa 10 dagen).

Als uw aanvraag wordt aanvaard, ontvangt u de milieuvergunning binnen de 30 dagen na het ontvangstbewijs van volledig dossier. Als u na het verstrijken van deze termijn nog altijd geen antwoord hebt ontvangen, kunt u de gemeente of Leefmilieu Brussel, al naargelang de klasse van de tijdelijke inrichtingen, een aanmaning sturen. Als u na opnieuw 10 dagen nog altijd geen antwoord ontvangen hebt, stemt dit overeen met een weigering van de vergunning.

Lees uw milieuvergunning aandachtig: ze bevat belangrijke informatie, zoals haar geldigheidsduur en de eventuele bijzondere voorwaarden die u dient te respecteren om uw inrichtingen te mogen uitbaten.

Plak de door de gemeente of door Leefmilieu Brussel bezorgde kennisgeving aan. Om te weten welke aanplakverplichtingen u hebt, verwijzen we u graag naar de pagina over de aanplakverplichitng.

U kunt uw inrichtingen beginnen te gebruiken, zodra u de vergunning hebt ontvangen, mits naleving van de bijzondere voorwaarden die er eventueel in vermeld worden.

Uw vergunning is geldig voor de door u gevraagde termijn die niet langer kan zijn dan 3 maanden (en die evenmin verlengd kan worden).
Als u uw inrichtingen verhuist of er wijzigingen aan aanbrengt, dient u de gemeente of Leefmilieu Brussel hiervan op de hoogte te brengen. De gemeente of Leefmilieu Brussel zal dan beslissen of u al dan niet een nieuwe vergunning moet aanvragen.

Datum van de update: 18/02/2019