U bent hier

Publieke vergunning van klasse 2

Vul het aanvraagformulier volledig en correct in. Als u een aanvraag voor een onderneming invult, moet u de onderneming kunnen verbinden of moet u door haar gemachtigd zijn.
Om de delen in te vullen die verband houden met de technische aspecten van de inrichtingen, neemt u contact op met de leveranciers die over de technische fiches van de machines of de veiligheidsinformatie van de producten beschikken.

Voor sommige inrichtingen (wanneer de DBDMH-kolom van de lijst van ingedeelde inrichtingen is aangevinkt) moet u het advies van de Dienst voor Brandbestrijding vragen, vooraleer u uw aanvraag indient. 

Schrijf 125 euro over op het rekeningnummer BE51 0912 3109 6162 - code BIC : GKCC BE BB van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vermeld daarbij als mededeling: "adres van de inrichtingen + aanvraag van klasse 2 publiek". Bewaar het betalingsbewijs. U dient het als bijlage bij uw formulier te voegen.

Dien uw aanvraag in 3 exemplaren in bij Leefmilieu Brussel (Site Thurn & Taxis, Havenlaan 86c/3000 te 1000 Brussel) of verstuur de aanvraag per aangetekend schrijven.

Leefmilieu Brussel bezorgt u, persoonlijk of per aangetekend schrijven, een indieningsbewijs voor uw aanvraag. Verder zullen u ook de contactgegevens worden meegedeeld van de ambtenaar die uw dossier behandelt.

Wacht op het ontvangstbewijs, waarmee uw dossier volledig wordt verklaard (circa 10 dagen).
Indien uw dossier niet volledig is, dan zal Leefmilieu Brussel u meedelen welke documenten of inlichtingen nog ontbreken. Stuur deze op en wacht op het ontvangstbewijs van het volledig dossier (circa 10 dagen). 
Als u geen ontvangstbewijs krijgt, neem dan eerst contact op met Leefmilieu Brussel en stuur daarna, indien nodig, een kopie van uw aanvraag naar de gemeente.

Het is het Leefmilieu Brussel dat ervoor zal zorgen dat uw aanvraag ter advies aan deskundigen wordt voorgelegd en aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen.

Als uw aanvraag wordt aanvaard, bezorgt Leefmilieu Brussel u de milieuvergunning binnen de 60 dagen na het ontvangstbewijs van volledig dossier. Als u na het verstrijken van deze termijn nog altijd geen antwoord hebt ontvangen, stemt dit overeen met een weigering van de vergunning. In dat geval kunt u beroep aantekenen.

Lees uw milieuvergunning aandachtig: ze bevat belangrijke informatie, zoals haar geldigheidsduur en de eventuele bijzondere voorwaarden die u dient te respecteren om uw inrichtingen te mogen uitbaten.

Plak de door Leefmilieu Brussel bezorgde kennisgeving aan. Om te weten welke aanplakverplichtingen u hebt, verwijzen we u graag naar de pagina over de aanplakverplichting.

Als uw inrichtingen al bestaan, kunt u ze beginnen te gebruiken, zodra u de vergunning hebt ontvangen, mits naleving van de bijzondere voorwaarden die er eventueel in vermeld worden. Voor inrichtingen die zich nog in hun projectfase bevinden, geldt dat u ze moet hebben geplaatst of dat u duidelijk met de bouw ervan begonnen dient te zijn binnen de in de vergunning aangegeven termijn. Zo niet, zal deze vervallen.

Uw vergunning is doorgaans 15 jaar geldig (tenzij de beslissing een kortere termijn zou vermelden). U kunt uw vergunning één keer verlengen voor een nieuwe periode van 15 jaar. Daarna dient u ze echter te hernieuwen.

Als u uw inrichtingen verhuist, er wijzigingen aan aanbrengt of ze na een lange onderbreking opnieuw in gebruik neemt, dient u de gemeente hiervan op de hoogte te brengen. Zij zal dan beslissen of u al dan niet een nieuwe vergunning moet aanvragen.

Datum van de update: 18/02/2019