U bent hier

Aangifte van klasse 3

Vul het aangifteformulier volledig en correct in. Als u een aanvraag voor een onderneming invult, moet u de onderneming kunnen verbinden of moet u door haar gemachtigd zijn.
Om de delen in te vullen, die verband houden met de technische aspecten van de inrichtingen, neemt u contact op met de leveranciers die over de technische fiches van de machines of de veiligheidsinformatie van de producten beschikken.
Voor sommige inrichtingen (wanneer de DBDMH-kolom van de lijst van ingedeelde inrichtingen is aangevinkt) moet u het advies van de Dienst voor Brandbestrijding vragen, vooraleer u uw aanvraag indient.

Dien uw aanvraag in bij de dienst 'leefmilieu' van de respectieve gemeente (d.w.z. daar waar de inrichtingen zich bevinden) of verstuur de aanvraag per aangetekend schrijven.
Wacht op het ontvangstbewijs van de gemeente (circa 20 dagen).
Indien uw dossier niet volledig is, dan zal de gemeente u meedelen welke documenten of inlichtingen nog ontbreken. Stuur deze op en wacht op het ontvangstbewijs van het volledig dossier (circa 10 dagen).

Zodra u het ontvangstbewijs gekregen hebt, kunt u uw inrichtingen plaatsen of gebruiken. Als u na het verstrijken van deze termijnen niets ontvangen hebt, kunt u uw inrichtingen eveneens plaatsen of gebruiken.

Het gemeentebestuur kan u eventueel bijzondere voorwaarden opleggen, die u dient na te leven om uw inrichtingen te mogen uitbaten. Mocht dat het geval zijn, zullen deze voorwaarden over het algemeen bij het ontvangstbewijs toegevoegd worden.

Plak de door de gemeente bezorgde kennisgeving aan. Om te weten welke aanplakverplichtingen u hebt en om een model van aanplakbiljet af te drukken, verwijzen we u graag naar de pagina over de aanplakverplichting.

Zodra u het ontvangstbewijs gekregen hebt kunt u uw inrichtingen doorgaans zonder beperking in tijd beginnen te gebruiken, , mits naleving van de eventueel meegedeelde bijzondere voorwaarden. Maar opgelet: als u uw inrichtingen verhuist, er wijzigingen aan aanbrengt of ze na een lange onderbreking opnieuw in gebruik neemt, dient u een nieuwe aangifte te doen.

Datum van de update: 18/02/2019