U bent hier

Ingedeelde inrichtingen (New)

akiraasakura_garage_shop.jpg

De activiteiten, uitrustingen of producten die gevolgen kunnen hebben voor het milieu en hun omgeving, zijn opgenomen in een lijst en worden samen “ingedeelde inrichtingen” genoemd. Ongeacht het gebruik van deze inrichtingen (privé, commercieel, ambachtelijk, industrieel, openbaar, …) geldt dat, als ze vermeld worden in de lijst van de ingedeelde inrichtingen, u een milieuvergunning nodig hebt of een aangifte moet doen om de activiteit te mogen uitoefenen of de uitrustingen en producten te mogen opslaan en gebruiken.

De inrichtingen zelf zijn ingedeeld in 6 klassen (1A, 1B, 2, 1D, 1C, 3) in functie van het belang van de impact die ze kunnen hebben.

Sommige types van inrichtingen worden ook in verschillende klassen ingedeeld, bv. naargelang hun oppervlakte, volume of het vermogen van de uitrusting.

De klasse van de inrichting bepaalt het type van milieuvergunning dat u nodig hebt. Als uw activiteit of uw project inrichtingen van verschillende klassen omvat, dient u de vergunning aan te vragen die overeenstemt met de inrichting van de hoogste klasse.

Op 20 april 2019 werd de lijst van ingedeelde inrichtingen gewijzigd, deze wijzigingen zijn samengevat in deze vergelijkende tabel.

Welke inrichtingen zijn ingedeeld en dus onderworpen aan een vergunning?

Controleer de klasse van uw inrichtingen in lijst vooraleer een vergunning te vragen :

Als u ziet dat uw activiteit in de lijst van de ingedeelde inrichtingen is opgenomen (bv. een ziekenhuis), ga dan na of bepaalde bijzondere inrichtingen die u nodig hebt voor uw activiteit, niet ook nog afzonderlijk geklasseerd zijn in een andere rubriek dan de algemene rubriek (bv. als het ziekenhuis een funerarium heeft; een funerarium is in een andere rubriek ingedeeld).

Opmerking: Indien uw vergunning afgeleverd werd vóór 2019, dan is de kans reëel dat de rubrieknummers van uw inrichtingen veranderd zijn. Aangezien de lijst van ingedeelde inrichtingen op 20 april 2019 gewijzigd werd.
Raadpleeg de vergelijkende tabel om kennis te nemen van de wijzigingen.

Welke ingedeelde inrichtingen zijn verbonden aan uw activiteitensector ?

Om de klasse van uw activiteit te bepalen, kunt u gebruikmaken van onze zoektool easyPermit. Met deze tool kunt u te weten komen welke ingedeelde inrichtingen verbonden zijn aan uw type van activiteit.  

Welke ingedeelde inrichtingen zijn onderworpen aan het advies van de DBDMH

U vindt al deze activiteiten opgesomd in de lijst van de ingedeelde inrichtingen. Als “JA” in de laatste kolom (met als titel “DBDMH”) staat, dan gaat het vermoedelijk om een activiteit die onderworpen is aan de dienst Brand en Dringende Medische Hulp waaraan u zich dient te houden.

Welke ingedeelde inrichtingen houden verband met de bodemwetgeving?

Bij sommige activiteiten is de kans dat ze een verontreiniging van de bodem of het grondwater veroorzaken, groter dan bij andere.

We denken hierbij dan met name aan bepaalde industrieën, drukkerijen, opslagplaatsen voor chemische of ontvlambare producten, enz.
U vindt al deze activiteiten opgesomd in de lijst van de ingedeelde inrichtingen. Als “JA” in de laatste kolom (met als titel “vermoedelijke risicoactiviteit”) staat, dan betreft het hier een potentiële risicoactiviteit en gelden er bijzondere verplichtingen, waaraan u zich dient te houden.

Datum van de update: 13/05/2019