Wettelijke voorwaarden voor het gebruik van de BrugeoTool-applicatie van Leefmilieu Brussel

Door het raadplegen en gebruiken van de BrugeoTool-applicatie, beschikbaar op het adres https://geodata.leefmilieu.brussels/client/geothermie/, aanvaardt u de toegangs- en gebruiksvoorwaarden die hieronder en in de wettelijke belpalingen op de website van Leefmilieu Brussel, zijn opgenomen.

U wordt geacht deze voorwaarden te hebben aanvaard vanaf het moment dat u inlogt op de applicatie.

Leefmilieu Brussel vestigt ook uw aandacht op de volgende punten:

Garanties en aansprakelijkheidsgrenzen

 • De BrugeoTool-applicatie heeft geen commercieel doel.
 • De gegevens en informatie die door de BrugeoTool-applicatie worden verstrekt, zijn louter informatief bedoeld. De BrugeoTool-applicatie is vooral een hulpmiddel bij het ontwerpen en beheren van projecten betreffende de Brusselse ondergrond en bij de pre-dimensionering van geothermische installaties. De applicatie kan in geen geval de plaats innemen van een terreinstudie uitgevoerd door een professional. Dus,
  • de geologische en hydrogeologische gegevens verstrekt door de tools ‘geothermische analyse’ en ‘[hydro]geologische synthese’ van de BrugeoTool-applicatie worden enkel ter informatie gegeven en zijn gebaseerd op een reeks hypothesen die door Leefmilieu Brussel zijn aangenomen. Deze gegevens zijn afgeleid van modellen en kunnen afwijken van de realiteit op het terrein;
  • de ‘fasen en stappen’ van de tool ‘geothermische analyse’ van de BrugeoTool-applicatie voor open en gesloten systemen worden enkel ter informatie gegeven en zijn gebaseerd op een reeks hypothesen. Afhankelijk van de kenmerken van een project kunnen aan de applicatie bijkomende stappen, benaderingen en beperkingen worden toegevoegd;
  • de ‘typische dimensioneringen’ verstrekt door de tool ‘geothermische analyse’ van de BrugeoTool-applicatie voor open en gesloten systemen worden ter informatie en op basis van een reeks hypothesen gegeven. De opgegeven waarden zijn onafhankelijk van de lokale geothermische bijzonderheden van de op de kaart geselecteerde locatie. Andere configuraties zijn mogelijk en een aan een project aangepaste dimensionering moet door een professional worden uitgevoerd.
 • In het algemeen kan Leefmilieu Brussel niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de BrugeoTool-applicatie en de door deze applicatie verstrekte gegevens. Leefmilieu Brussel raadt het gebruik van de applicatie aan op media zoals een laptop of desktopcomputer en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de applicatie om welke reden dan ook te gebruiken. Het gebruik van deze applicatie, en dus ook het gebruik van de informatie die ervan wordt gedownload, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Leefmilieu Brussel wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die het gevolg kan zijn van het gebruik van deze gegevens.
 • Leefmilieu Brussel stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de beschikbare informatie op deze applicatie correct en actueel is, zonder de juistheid en volledigheid ervan te garanderen. De informatie in deze applicatie kan immers fouten of onnauwkeurigheden bevatten die, zodra ze onder de aandacht van Leefmilieu Brussel zijn gebracht, in de mate van het mogelijke zullen worden gecorrigeerd. Bovendien kan Leefmilieu Brussel te allen tijde en zonder waarschuwing wijzigingen aanbrengen aan deze applicatie met het oog op een continue verbetering.
 • De gegevens die door de BrugeoTool-applicatie worden verstrekt zijn open data, en dus vrij toegankelijk en te gebruiken. Ze zijn onderworpen aan de intellectuele eigendomsrechten vermeld in de wettelijke bepalingen op de website van Leefmilieu Brussel.
 • De BrugeoTool-applicatie bevat verschillende links naar de volgende externe websites en onlinetools, die niet door Leefmilieu Brussel worden beheerd of gehost:

Leefmilieu Brussel kan geen enkele garantie bieden over de kwaliteit van de inhoud en de informatie die door deze externe websites en tools wordt verstrekt.

Beleid inzake de bescherming van de privacy

Deze applicatie voldoet aan de vereisten inzake de bescherming van persoonsgegevens. In overeenstemming met de wetgeving kunt u uw rechten laten gelden (raadpleging, rechtzetting, schrapping). Voor meer informatie verwijzen we naar ons beleid inzake gegevensbescherming.

Deze applicatie genereert een sessiecookie (een identificatiecode), die een sessie identificeert. Deze cookie bevat slechts één anonieme identificatiecode en geen persoonlijke informatie. Deze cookie wordt door de browser van uw computer opgeslagen en heeft een beperkte levensduur.

Meer informatie

Voor meer informatie over de gegevens die worden gebruikt en verspreid door de applicatie, kunt u de rubrieken FAQ en Bronnen raadplegen of contact opnemen met Leefmilieu Brussel op het nummer 02 775 75 75 of via info@leefmilieu.brussels.