Leefmilieu Brussel levert een milieuvergunning af die de activiteiten van het Droh!me-project beperkt

Er werden voor het Droh!me-project een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning aangevraagd. Leefmilieu Brussel moest zich volgens de geldende wetgeving enkel uitspreken over de aanvraag voor de milieuvergunning. Die aanvraag werd zeer nauwgezet onderzocht via een procedure van meer dan 450 dagen met een milieueffectenbeoordeling, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau en geleid door een begeleidingscomité, voorgezeten door Brussel Stedenbouw en Erfgoed, waarin Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, de dienst Erfgoed van BSE en de gemeente Uccle zetelden. De vergunning houdt rekening met het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, de Overlegcommissie en de verklaring van de gemachtigde ambtenaar stedenbouw waarin het project onder bepaalde voorwaarden conform het Gewestelijk Bestemmingsplan wordt verklaard.

Leefmilieu Brussel heeft dus de milieuvergunning afgeleverd, waarbij de volgende hoofdvoorwaarden in acht moeten worden genomen:

Omvang van de toegelaten evenementen

In zijn aanvraag wilde Droh!me evenementen organiseren waarop uitzonderlijk tot 2500 deelnemers aanwezig konden zijn en normaliter tot 1500 personen. De milieuvergunning laat slechts evenementen tot 600 aanwezigen toe. Dat aantal werd vastgelegd door de effectenstudie die meent dat het zonder een preciezer mobiliteitsplan niet mogelijk is evenementen met meer deelnemers te organiseren. Dit beantwoordt ook aan de verzuchtingen van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en het advies van de gemachtigde ambtenaar stedenbouw.

Versterkt geluid

Leefmilieu Brussel had bijzondere aandacht voor deze kwestie. Het voerde metingen uit tijdens evenementen die op de site werden georganiseerd om op nauwkeurige wijze de voorwaarden te bepalen die moeten worden opgelegd opdat het versterkt geluid aan de normen beantwoordt en de nachtrust van de omwonenden wordt gerespecteerd. Deze voorwaarden bepalen waar en in welke richting de luidsprekers moeten worden geplaatst. Het geluidsniveau van de luidsprekers zal ook strikt beperkt worden in functie van de plaats waar ze staan. De vergunning kent geen afwijking op de geluidsnormen toe.

Potentiële impact van de verontreiniging van de parking in de boszone

Leefmilieu Brussel heeft doorgedreven analyses uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de parking, gesitueerd in de nabijheid van een grondwaterlaag, geen verontreiniging zou veroorzaken. De milieuvergunning legt een specifieke inrichting op die de ondoorlaatbaarheid van de bodem waarborgt, net als het recupereren van het water en een drainerend oppervlak dat in de site is ingepast. In vergelijking met de aanvraag zullen 17 plaatsen worden geschrapt om bepaalde bomen te beschermen. Het aantal toegelaten parkeerplaatsen is het resultaat van de voorschriften van de effectenstudie, dat om de mobiliteit op de site zo goed mogelijk te beheren.

De vergunning houdt rekening met de verklaring van de gemachtigde ambtenaar stedenbouw waarin het project onder bepaalde voorwaarden conform het Gewestelijk Bestemmingsplan wordt verklaard. Het gaat meer bepaald om de noodzaak om de parking te allen tijde toegankelijk te houden voor de gebruikers van het bos.

De milieuvergunning legt dan ook op dat de wandelaars steeds vrij toegang hebben tot de parking en bepaalt dat geen te duur tarief mag worden opgelegd. Dat tarief moet overeenstemmen met het tarief dat in het Gewest in de groene zones van toepassing is, overeenkomstig het besluit van 18 juli 2013.

Openingsuren

Droh!me vroeg de site te kunnen gebruiken voor evenementen tot 3 uur ‘s ochtends. In weerwil van de aanbeveling in de effectenstudie om de parking om 1 uur ‘s ochtends te sluiten, legt Leefmilieu Brussel op dat de evenementen en activiteiten om middernacht zouden stoppen. Voor evenementen na 22 uur legt Leefmilieu Brussel trouwens op dat er een steward aanwezig zou zijn om erop te zien dat de bezoekers de parking in stilte verlaten. De vastgelegde openingsuren maken het ook mogelijk de voorwaarden opgelegd door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen in acht te nemen waarbij wordt vooropgesteld dat om middernacht de verlichting uitgaat.

Het project moet zowel een milieuvergunning als een stedenbouwkundige vergunning verkrijgen. De milieuvergunning heeft dus nog geen concrete gevolgen en kan pas in de praktijk worden gebracht als de stedenbouwkundige vergunning zal zijn afgeleverd.

Voor meer inlichtingen

De vergunning is beschikbaar in het Frans  (de taal van de aanvrager) en in pdf.