Juni 2021

banniière achats publiques durables nl

VOORWOORD

Zoals het Franse rapport ‘Décarboner l’administration publique‘ benadrukt, vormen overheidsopdrachten een belangrijke hefboom om de impact van de administraties op het leefmilieu positief te beïnvloeden. Enkele van de genoemde mogelijkheden zijn het vergemakkelijken van de toegang tot typeclausules, technische referentiesystemen en de opleiding van overheidsaankopers of teams die verantwoordelijk zijn voor de overheidsopdrachten.

Daarom stelt Leefmilieu Brussel u sinds 2009 een reeks van tools voor (een helpdesk, opleidingen, newsletters, onlinedocumenten) om de opname van milieuclausules in uw overheidsopdrachten te vergemakkelijken.  

Als leden van het Netwerk van duurzame overheidsaankopers hebt u een rol te vervullen! U kunt uw collega’s uitnodigen om zich in te schrijven voor deze newsletter of om een beroep te doen op de helpdesk. U kunt ons ook thema’s voorstellen die we kunnen aankaarten tijdens de workshops en opleidingen die we u aanbieden. Het programma wordt momenteel uitgewerkt. Aarzel dus niet om ons uw suggesties te bezorgen!

Veel leesplezier!

NIEUWS

Nieuwe criteria van de Europese Commissie voor computers, schermen, tablets en smartphones

De gids EU GPP Criteria van de Europese Commissie stelt nieuwe duurzaamheidscriteria voor in de categorie van opdrachten voor ‘computers, schermen, tablets en smartphones’.

De voorgestelde criteria betreffen de verlenging van de levensduur van het product, het energieverbruik, de gevaarlijke stoffen en het einde van de levensduur. De Europese Commissie stelt bovendien criteria voor die van toepassing zijn op de aankoop van ‘gerefurbishte’ producten.   

Deze criteria zijn momenteel enkel in het Engels beschikbaar.  

We herinneren eraan dat de gids EU GPP Criteria van de Europese Commissie als doel heeft de opname van duurzaamheidseisen in de overheidsopdrachten te vergemakkelijken. Hij stelt, in de vorm van fiches, de criteria voor die een goed evenwicht beogen tussen milieuprestaties, kostenoverwegingen, marktbeschikbaarheid en controlegemak.

Wanneer u dit type van opdracht wilt lanceren, neem dan zeker een kijkje op de website !

 

Opleidingen Duurzame overheidsopdrachten: ideeënoproep!

Een nieuwe cyclus van gratis opleidingen en workshops wordt momenteel voorbereid! Deze opleidingen en workshops zijn bestemd voor ambtenaren van Brusselse overheidsadministraties (gewestelijke, gemeentelijke besturen, OCMW’s) die milieucriteria in hun overheidsopdrachten willen inpassen. 

Hebt u ideeën voor thema’s rond overheidsopdrachten die we zouden kunnen bespreken? Aarzel dan niet ze ons te bezorgen via het volgende adres: greenprocurement@environnement.brussels

 

Uitnodiging om het pact voor circulaire en eerlijke ICT te ondertekenen

Het Circular & Fair ICT Pact (CFIT) is een actie opgezet in het raam van het programma voor duurzame overheidsopdrachten van het netwerk One Planet van de Verenigde Naties. Het gaat om een initiatief van de Nederlandse regering, in samenwerking met andere initiatiefnemende landen en regio’s en in overleg met de ICT-markt. 

Het CFIT-pact is toegankelijk voor elke organisatie die ICT koopt. Het ondersteunt zowel pioniers op dit gebied die samen meer impact willen hebben als de andere aankopers die gewoon willen weten hoe ze hun aankopen meer circulair en fair kunnen maken. 

Regeringen (of andere overheidsorganisaties) die circulaire en eerlijke ambities hebben inzake ICT kunnen dit pact ook ondertekenen als coördinerende organisatie die een groep van aankopers ondersteunt. De aankopers en coördinatoren zijn van essentieel belang om de collectieve koopkracht te versterken. 

Het wordt tijd dat de aankopers van ICT zich engageren en een broodnodige wijziging in de ICT-sector ondersteunen! Deze sector is momenteel immers verantwoordelijk voor 2 tot 4% van de wereldwijde CO2-uitstoot en is afhankelijk van zeldzame mineralen waarvan de ontginning, productie en afval een grote negatieve impact hebben op het leefmilieu, mensenrechten en arbeidsrechten.

Hebt u zin om deel uit te maken van dit netwerk? Bezoek dan de website van CFIT

 

Nieuw: een Good Food Ketenfacilitator

Een nieuwe dienst, de ‘Good Food Ketenfacilitator’, heeft het daglicht gezien! De dienst richt zich enerzijds tot de Brusselse kantines, handelaars, verwerkers, restaurants, ondernemers, enz. en anderzijds tot de Belgische verwerkers en producenten die kiezen voor een duurzame aanpak en lokale bevoorrading.

De ketenfacilitator is een gratis informatie- en begeleidingsdienst opgezet in het raam van de Good Food-strategie. Het doel is het Belgische aanbod van duurzame voedingsproducten (geconsumeerd tijdens het seizoen en geproduceerd met een minimale milieu-impact) en de Brusselse professionele vraag (vanuit kantines, winkels, restaurants …) op elkaar af te stemmen. Het is de bedoeling duurzame Belgische voedingsproducten via korte en ecologische ketens op de Brusselse markt te brengen.  

Als overheidsaankoper kan deze dienst u helpen bij uw zoektocht naar leveranciers en het bepalen van uw behoeften. Hij helpt ook bij het vinden van creatieve oplossingen zoals een gedeelde logistiek met gelijkaardige spelers.

De voorkeur wordt gegeven aan projecten die aan de behoeften van de sector beantwoorden en:

  • die de waardeketen stimuleren van de actoren die aan de Good Food-criteria n beantwoorden; 
  • waarbij reeds verschillende partners betrokken zijn (landbouwers die zich reeds hebben verenigd om gezamenlijk de logistiek te organiseren, een verdeler met een kantine of meerdere restaurants, een hub tussen meerdere gemeenten ...). 

Deze nieuwe dienst, voorgesteld door Leefmilieu Brussel, zal evolueren in functie van de behoeften van de actoren. De netwerkactiviteiten, opleidingen en evenementen in het kader van deze dienst zullen een verrijking zijn. 

Neem contact op met de ketenfacilitator via e-mail of telefonisch:  Facilitateurfiliere@goodfood.brussels – 02/563 49 30

 

De overheidsdiensten koolstofvrij maken: tussentijds verslag

The Shift Project heeft net zijn eerste tussentijds sectoraal verslag ‘Décarboner l’administration publique’ gepubliceerd. Dit maakt de balans op van de reeds genomen initiatieven voor het koolstofvrij maken van de overheidsdiensten en de mogelijke pistes voor vooruitgang en de acties die moeten worden ondernomen.

The Shift Project benadrukt in zijn verslag het belang van het aanpakken van de overheidsopdrachten omdat daar de grootste marge voor vooruitgang ligt. Genoemde pistes zijn onder meer het versterken van de verplichtingen inzake ‘koolstofvrij’ kopen, het vergemakkelijken door de kopers van ‘koolstofcriteria’ door typeclausules op te stellen, technische referentiesystemen die het mogelijk maken om offertes te analyseren vanuit het oogpunt van de koolstofvoetafdruk en de opleiding van overheidsaankopers of teams die verantwoordelijk zijn voor overheidsopdrachten die deze tools kunnen inzetten.

Het rapport behandelt het onderwerp ‘decarbonisatie’ (verplaatsingen, gebouwen, aankopen, digitaal ...) door de huidige situatie voor elk van de onderwerpen te beschrijven en vervolgens de mogelijkheden tot verbetering voor elk van hen te bespreken. Er wordt ook ingezoomd op de manier waarop de bestuur zich kan organiseren om de voorgestelde maatregelen en uiteindelijk de verwachte resultaten consequent in de praktijk te brengen. Ook al hebben sommige gegevens enkel betrekking op Franse administraties, de meeste punten die worden aangekaart kunnen toch inspirerend zijn voor onze Brusselse administraties! 

Dit rapport is een tussentijds rapport omdat het om een werkdocument gaat dat is onderworpen aan een openbare raadpleging. Het moet uitmonden in een eindrapport dat eind 2021 zal worden gepubliceerd. 

Het rapport lezen. 

 

Facilitator bioafval: een dienst voor advies inzake het beheer van bioafval voor professionele actoren

Eind 2022 zal uw professioneel bioafval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten worden gesorteerd om lokaal te worden gevaloriseerd of te worden verwerkt door een erkend inzamelaar. Om u te helpen, bieden we u een gratis adviesdienst voor het beheer van dit afval aan.

Als administratie, gemeente, school, OCMW ... produceert u dagelijks bioafval dat misschien nog niet wordt gevaloriseerd als compost, in de landbouw, tuinbouw of via een methanisatieproces. Maar eind 2022 moet dit afval steeds worden gesorteerd om te worden gevaloriseerd.  

Om u te begeleiden bij de uitvoering op het terrein van deze sorteerverplichting biedt Leefmilieu Brussel de dienst ‘Facilitator bioafval’ aan. Het doel is elke vraag te kunnen beantwoorden, opleidingen en seminaries aan te bieden, informatie te verspreiden via technische fiches en gepersonaliseerde begeleiding te organiseren. Deze dienstverlening wordt aangeboden aan professionelen (horeca, markten, handelszaken, scholen, kantoren, gezondheidszorg, producenten, vzw’s, administraties, gemeenten, OCMW's, groene ruimten ...). 

U komt er alles over te weten via de pagina van de Facilitateur bioafval op de website van Leefmilieu Brussel of door contact op te nemen met de dienst voor gepersonaliseerd advies via: biodechetspro@environnement.brussels

PRAKTISCHE INFO

Vademecum circulair bouwen

Het Vademecum Circulair bouwen werd opgesteld voor de publieke bouwheren met het oog op een duurzaam en circulair beheer van hulpbronnen in de overheidsopdrachten. Het is ontworpen als een gids voor elke fase van een circulair project en behandelt zowel renovatie als constructie.

De bouwsector verbruikt niet alleen veel hulpbronnen, maar produceert ook veel afval. Het is echter mogelijk deze tendens om te keren door te kiezen voor demontage, hergebruik of de polyvalentie van het gebouw.  Dit vergt evenwel de nodige voorbereiding en de integratie van een circulaire aanpak in een project begint in een zo vroeg mogelijk stadium van het project! Bij het ontwerp van nieuwe gebouwen bijvoorbeeld is het niet alleen noodzakelijk om na te denken over het onderhoud ervan. Het  is ook van essentieel belang om te voorzien dat het gebruik ervan veelzijdig kan zijn en om ervoor te zorgen dat ze later kunnen worden afgebroken.  

Dit vademecum werd gepubliceerd door Leefmilieu Brussel in het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE). Het begeleidt de bouwheren tijdens de verschillende fases van hun circulair project en geeft voorbeelden van circulaire projecten in Brussel of elders. Het bevat ook hulpmiddelen voor de bouwheren die ze kunnen gebruiken om hun circulaire aanpak te uit te diepen.  

De 11 thema’s van de circulaire economie in de bouwsector (circulaire programma, inventaris van  hulpbronnen, behoud van het bestaande, selectief slopen en demonteren, hergebruik, afvalbeheer, omkeerbare ontwerpen, keuze van materialen en producten, gegevensbeheer, uitbating en onderhoud en bijwerking van de inventarisgegevens) geven structuur aan het document en zijn verdeeld in hoofdstukken. 

Het document is opgedeeld in twee grote delen: circulaire renovatie en circulaire nieuwbouw. 

Download het document.