Juni 2020

banniière achats publiques durables nl

EDITO

De gezondheidscrisis die we nu meemaken, heeft ons allemaal gedwongen onze manier van werken te herzien. Met het netwerk hebben we twee online opleidingen op het gebied van duurzame voeding uitgetest. Dat was een groot succes, met 95 deelnemers voor de opleiding rond opdrachten voor leveringen en 74 voor die over dienstenopdrachten!

Gezien het aantal geplande sprekers waren we niet in staat om de opleidingssessies rond werken en goodies in deze vorm te organiseren. Deze werden daarom uitgesteld tot de herfst. We houden u natuurlijk op de hoogte van de nieuwe data. Houd uw mailbox in de gaten!

Wij willen ook iedereen bedanken die onze enquête over de integratie van milieuclausules in opdrachten heeft ingevuld. We hebben eruit geleerd dat de adviezen die via de helpdesk en de opleidingen worden gegeven wel degelijk positief bijdragen tot de ontwikkeling van de opdrachten. Wij stellen echter vast dat de controle van de clausules, de soms zeer krappe termijnen voor het opstellen van uw opdrachten en de milieuclausules, maar ook interne terughoudendheid de toepassing van de adviezen kunnen bemoeilijken. We zullen hier in het vervolg rekening mee houden. 

Tot slot willen we van de gelegenheid gebruik maken om u eraan te herinneren dat de helpdesk u graag helpt om clausules op te stellen of leveranciers te zoeken, of bij de gunning van de opdracht, enz. Aarzel niet om er vanaf het begin van uw project een beroep op te doen!
 

ACTUALITEIT

Samenvoeging van het netwerkplatform en de site van Leefmilieu Brussel

De webpagina's over duurzame overheidsopdrachten op de website van Leefmilieu Brussel krijgen een nieuwe look . De inhoud van het platform wordt erin opgenomen! De nieuwe structuur vergemakkelijkt de toegang tot informatie over opleidingen, beschikbare tools, duurzame aankoopcentra, enz. U vindt er ook een rubriek rond goede praktijken, met getuigenissen van kopers die milieuclausules in hun opdrachten hebben opgenomen. Mogen we deze gelegenheid ook aangrijpen om u te vragen ons te contacteren als u zelf een ervaring wil delen!

Nu deze update rond is maakt het netwerkplatform binnenkort plaats voor de nieuwe pagina's, die vrij toegankelijk zullen zijn. We hebben hiervoor gekozen omdat er geen redenen zijn om de toegang tot onze tools met een wachtwoord te beperken en omdat een groot deel van de informatie van het platform toch al op de site van LB stond.

De inhoud van het platform is daarom volledig opgenomen op de webpagina's van de site van LB, waardoor die nu door iedereen gemakkelijker kan worden geraadpleegd. De enige documenten die er niet zijn opgeslagen, zijn de slides van de opleidingen van vóór 2018. Indien gewenst kunt u vóór de definitieve sluiting eind juni nog ophalen wat u eventueel gebruikt hebt.

Europa neemt een nieuw actieplan voor een circulaire economie aan

Via het ’Actieplan voor een circulaire economie‘ positioneert Europa zich als een groener en competitiever Europa. Het doel is om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Overheidsopdrachten kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. 

De helft van de totale uitstoot van broeikasgassen en meer dan 90 % van het verlies aan biodiversiteit en van de waterstress is afkomstig van de winning en verwerking van grondstoffen. 

Via het ‘Actieplan voor een circulaire economie’ stelt Europa zich tot doel om een gezamenlijke strategie te ontwikkelen voor een klimaatneutrale economie tegen 2050, die efficiënt gebruik maakt van hulpbronnen en concurrerentieel is op de lange termijn. 

Het plan is gebaseerd op de volgende elementen:

 • Een actiekader voor duurzame producten;
 • Belangrijke productwaardeketens;
 • Minder afval, meer waarde;
 • De circulaire economie waarmaken voor individuen, steden en regio's;
 • Transversale acties;
 • Een wereldwijde voortrekkersrol spelen;
 • Follow-up van de gerealiseerde vooruitgang.

Het plan maakt vooral duidelijk dat overheidsopdrachten als hefboom kunnen dienen om de vraag naar circulaire producten te stimuleren. Om dit potentieel aan te boren, zal de Commissie verplichte minimumcriteria en -doelstellingen voor ecologische overheidsopdrachten voorstellen. Bovendien wordt in het actieplan gesteld dat de Commissie zal blijven bijdragen tot de capaciteitsopbouw en de onderlinge uitwisselingen bij inkopers die betrokken zijn bij de uitvoering van ecologische overheidsopdrachten. 

PRAKTISCHE INFO

Sociale clausules en overheidsopdrachten

Het opnemen van een sociale clausule in uw opdrachten helpt om mensen die ver van de arbeidsmarkt staan in staat te stellen om via deze opdrachten werk of een opleiding te vinden. Maar welke sociale clausule moet u kiezen en hoe controleert u die?

Actiris staat klaar om u te helpen als u een sociale clausule in uw bestek wilt opnemen. Actiris’ missie omvat ondersteuning aan aanbestedende overheden:

 • bij het selecteren en opstellen van de gepaste sociale clausule; 
 • als schakel tussen bedrijven en opleidingsoperatoren en tussen bedrijven en de rekruteringsconsultant van de dienst Select Actiris;
 • bij de follow-up van overheidsopdrachten en de ondersteuning van de aanbestedende dienst bij de effectieve toepassing van de sociale clausule.

Actiris informeert ook de bedrijven waarop de sociale clausule betrekking heeft (algemene informatie, werkgelegenheidssteun, opleidings- en stagemogelijkheden, enz.) en zorgt voor de afstemming tussen de bedrijven en het aanbod van de openbare diensten.

Wilt u meer informatie over sociale clausules of wilt u een sociale clausule opnemen in uw opdracht? Neem gerust contact op met het team sociale clausules.

We herinneren u er ook aan dat u, afhankelijk van het onderwerp, uw overheidsopdracht kan reserveren voor de sociale economie door de volgende clausule toe te voegen:

Voorbehouden overheidsopdracht :
In overeenstemming met artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 zal de overheidsopdracht worden voorbehouden aan beschutte werkplaatsen en economische actoren die de sociale en professionele integratie van personen met een handicap of kansarmen tot doel hebben. 
Workshops, exploitanten en programma's die aan gelijkwaardige voorwaarden voldoen, worden geaccepteerd.

De circulaire economie binnen uw overheidsopdrachten

Graag stellen we u drie van de Be Circular-winnaars voor uit 2019 en 2018, die voor u als overheidsinkoper interessant zouden kunnen zijn. KISS, Ecothermis en Isatio hebben een duurzaam aanbod voor uw opdrachten!

KISS – Konligo Innovative Stand System – Konligo

Kiss biedt een systeem van herbruikbare, compacte, aantrekkelijke en snel te installeren stands. Het bedrijf wil organisatoren van evenementen in staat stellen meer te doen met minder middelen, minder tijd en minder afval. 

Jaarlijks produceren de georganiseerde beurzen 600.000 ton afval. Bent u een organisator die nog geen oplossing heeft gevonden om dit soort afval te voorkomen? Waarom zou u deze innovatieve oplossing dan niet uitproberen? 

De herbruikbare stands van KISS garanderen:

 • Een tijdsbesparing (4 uur versus twee dagen voor een stand van 100 m2)
 • Een financiële besparing door hergebruik van de elementen
 • Een optimalisering van de opslag en het transport 
 • Een vermindering van de hoeveelheid afval door hergebruik van de stands 

Meer info over KISS van Konligo

Ecothermis – DCarbon

Ecothermis - Low-Carbon-Heating-as-a-Service vergemakkelijkt de toegang van de Brusselse tertiaire sector tot koolstofarme verwarming, airconditioning en sanitair warm water. Het past het model toe van de product-dienstcombinatie.

Ecothermis biedt een verwarmingsoplossing aan met een koolstofneutrale ambitie en een one-stop-shop-benadering:

 • Eerste diagnose via een online platform
 • Deskundig en onafhankelijk technisch advies
 • Financiële verhuurdient voor apparatuur, zonder initiële investering, dus buiten de balans
 • Installatie en onderhoud van deze apparatuur gedurende 5 tot 10 jaar
 • Activeren van premies of ondersteuningsmechanismen ten gunste van de klant
 • Monitoring van het energieverbruik.

Het project vormt een product-dienstcombinatie waarbij de nadruk ligt op het gebruik en niet op het bezit van koolstofarme verwarmingsinstallaties.

Het levert een aanzienlijke energiebesparing op, vermindert de uitstoot van broeikasgassen door de vervanging van oude verwarmingsketels voor fossiele brandstoffen en draagt bij tot de verbetering van de luchtkwaliteit in het Brusselse Gewest.

Meer info op Ecothermis – DCarbon

ISATIÓ  – Beyond the fabric

ISATIÓ - Beyond the fabric maakt mode en accessoires van proefstukken uit de textielindustrie. 

Zo zet het afval om tot een uniek product met een hoge toegevoegde waarde. Bedrijfsgeschenken, kleding of modeaccessoires voor uw werknemers, partners of medewerkers behoren tot het aanbod. En dat aanbod kan worden aangepast aan de vraag.

Design en ontwerp zijn het werk van ISATIÓ. De productie wordt toevertrouwd aan Brusselse maatwerkbedrijven en werkplaatsen voor maatschappelijke integratie , opleidingscentra of aan de eigen werkplaats. 

Meer informatie op ISATIÓ.

Nieuwe criteria voor datacenters, serverruimtes en online diensten

Europa heeft onlangs nieuwe milieucriteria gepubliceerd voor datacenters, serverruimtes en online diensten.

De voorgestelde criteria gelden voor:

 • de dienstverlening van datacenters op het vlak van gegevensopslag, verwerking en transport 
 • serverruimtes
 • datacenters (infrastructuur, platformen en on-demand software) 

De meest voorkomende formules voor overheidsopdrachten voor datacenters, serverruimtes inbegrepen, zijn gebaseerd op voorbeelden van aanbestedingspraktijken in de Unie.

De in dit document gepresenteerde criteria zijn ontwikkeld met het oog op de consistentie met bepaalde eisen en test- en berekeningsmethoden die zijn ingevoerd door Verordening (EU) nr. 2019/424 van de Commissie. In die verordening worden onder meer eisen vastgelegd inzake ecologisch ontwerp voor servers en gegevensopslagproducten. De door de Commissie ontwikkelde gedragscode voor datacenters en het bijbehorende registratie- en participatieproces vormen ook een belangrijk referentiepunt bij de verificatie.

De criteria bekijken

AGENDA

 • 22/09/20: Algemene opleiding (9u00 – 16u00): theoretische inleiding duurzame overheidsopdrachten
 • 12/10/2020 Workshop (9u30 – 12u30): milieucriteria in overheidsopdrachten voor goodies
 • 10/11/2020 Workshop (9u30-12u30) : milieucriteria in overheidsopdrachten van werken
 • 24/11/2020 Workshop (9u30-12u30) : de controle van de clausules in de overheidsopdrachten en de onmisbare tools voor aankopers bij de inpassing van de criteria

Programma en inschrijving

logo duurzame overheidsaankopen