Februari 2021

banniière achats publiques durables nl

EDITO

De huidige crisis heeft collectieve werkvormen, netwerken en visies inzake duurzame aanbestedingen niet in de weg gestaan. Nog meer Brusselaars hebben een opleiding rond duurzame aankopen gevolgd en gebruik gemaakt van de instrumenten die wij ter beschikking stellen. Onze dank en gelukwensen daarvoor!

In 2020 hebben ruim 350 Brusselaars deelgenomen aan onze thematische en algemene opleidingen over een duurzaam aankoopbeleid. Door de opgelegde maatregelen hebben de meeste daarvan online plaatsgevonden, maar de voorgestelde formule maakt niettemin uitwisselingen met belanghebbenden en het verkennen van goede praktijken mogelijk!

Ook de Helpdesk kende een opleving, met 91 verzoeken ombijstand bij het integreren van milieucriteria in opdrachten tijdens dit bijzondere jaar.

Voor de nieuwsbrief tellen we nu 1450 abonnees en onze openingspercentages liggen ver boven het gemiddelde (dank daarvoor!). 

Laten we het samen nog beter doen in 2021! Praat er gerust over in uw omgeving, schrijf u in voor nieuwe opleidingen, maak gebruik van de Helpdesk ... 

Wij staan klaar om elke geïnteresseerde koper te helpen mee het verschil te maken!

PRAKTISCHE INFO

‘Belgisch leernetwerk voor duurzame ICT-aankopen’: registreer u nu!

Valt uw organisatie onder de wetgeving op de overheidsopdrachten? Wilt u uw ICT-aankoopbeleid verduurzamen, kennis delen en u laten inspireren door de beste praktijken? Word dan lid van het Belgische leernetwerk!

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO)/IFDD nodigt u uit om deel te nemen aan het Belgische leernetwerk voor duurzame ICT-aankopen. Het doel van dit initiatief is om overheidsafnemers in staat te stellen duurzamer ICT-materiaal te kopen/huren. De nadruk ligt op smartphones, pc’s en laptops. 
Dit netwerk wil duurzame ICT in de kijker zetten, tijdens 4 halve dagen van kennisdeling en uitwisselingen van goede praktijken, door middel van circulariteit, respect voor het milieu en arbeidsomstandigheden.
Het leernetwerk is bedoeld voor Belgische inkopers en overheidsexperts in organisaties die onderworpen zijn aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten (zoals onderwijsinstellingen, overheidsdiensten, gemeenten enz.). 

De eerste drie sessies zullen online plaatsvinden, de terugkeersessie zal (indien mogelijk) in Brussel plaatsvinden. Deelname is gratis maar inschrijving is verplicht. Schrijf u ten laatste op 17 maart in via deze link. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt!

Nieuwe aankoopcentrale ‘bodemsaneringswerken’

Om een antwoord te bieden op de moeilijkheden die vele overheidsinstanties ondervinden op het gebied vanbodemsaneringswerken, stelt Leefmilieu Brussel een aankoopcentrale voor bodemsaneringswerken voor.

Aangezien overheidsinstanties bij de gunning van overheidsopdrachten regelmatig moeilijkheden ondervinden voor de aanwijzing van een aannemer, de naleving van de geldende bodemwetgeving of het werftoezicht door een bodemdeskundige, heeft Leefmilieu Brussel besloten een overheidsopdracht te plaatsen voor andere potentiële kopers die eveneens onderworpen zijn aan de regels inzake overheidsopdrachten. Deze aankoopcentrale ‘bodemsaneringswerken’ is flexibel ontworpen om in tal van situaties te kunnen worden ingezet. 

Om er een beroep op te kunnen doen, moet u:

 • tot de gemeentelijke, gewestelijke of federale overheden behoren voor wie de regelgeving inzake overheidsopdrachten geldt, of een instelling zijn zoals een school, ziekenhuis of iets gelijkaardigs; 
 • eerst een tripartiete overeenkomst ondertekenen die u als openbare aankoopinstantie zowel aan Leefmilieu Brussel bindt als aan de twee door de overheidsopdracht aangestelde aannemers. Deze overeenkomst somt alle verplichtingen op die door de verschillende partijen moeten worden nageleefd. 

Weet tot slot ook dat de centrale een aanvulling vormt op de aankoopcentrale voor bodemonderzoeken, die al enkele jaren bestaat.

Meer informatie en de nuttige documenten zijn terug te vinden op de webpagina's gewijd aan onze aankoopcentrales.

‘How to engage the market’: een stapsgewijze gids om de dialoog aan te gaan en de markt te benaderen

ICLEI biedt Europese aanbestedende diensten een strategische aanpak op basis van dialoog. De gids ‘How to engage the market’ biedt advies over marktbetrokkenheid, met de nadruk op dialoogbijeenkomsten, en een overzicht van het Europese rechtskader.

Voortbouwend op de ervaring van het Make ICT Fair-project, raden ICLEI - Local Governments for Sustainability en Electronics Watch kopers een strategische aanpak aan die gebaseerd is op een dialoog die verder gaat dan de aanbestedingsfase. Het doel is relaties met de markt te ontwikkelen vóór en na de aanbesteding. 

ICLEI heeft in samenwerking met Electronics Watch een leidraad voor marktbetrokkenheid opgesteld, met de nadruk op dialoogbijeenkomsten en een overzicht van het Europese rechtskader. De gids is bedoeld om overheidsinkopers in heel Europa een duidelijk pad te bieden naar een zinvolle dialoog, online of in persoon.

Ontdek de praktische gids.

 

Invoering van een duurzaam aankoopbeleid

U behoorde niet tot de 86 deelnemers aan de opleiding over de ‘Invoering van een duurzaam aankoopbeleid’? Laat dat geen probleem zijn! U kunt de presentaties van de opleiding raadplegen op de Leefmilieu Brussel website.

Deze ochtend bood de kans om te discussiëren over de bestaande voordelen, aandachtspunten, indicatoren en instrumenten voor de invoering van een duurzaam aankoopbeleid. De deelnemers aan dit webinar konden zich ook laten inspireren door de ervaring van de gemeente Schaarbeek en de stad Parijs, die beide actief zijn op dit gebied.

GOEDE PRATIJKEN

Duurzame kantoorrenovatie en binnenverlichting: het voorbeeld van de stad Mechelen

Al meer dan 20 jaar integreert de stad Mechelen duurzaamheid in haar algemeen beleid. Zij beschouwt de circulaire economie als een essentiële aanpak waarbij afval een hulpbron kan worden en waarbij de functionaliteitseconomie een plaats krijgt bij overheidsopdrachten. In het kader van de renovatie van haar kantoren heeft zij verschillende duurzaamheidsconcepten toegepast.

In 2017 is de stad Mechelen begonnen met de planning van de renovatie van haar kantoren, waarbij onder meer de behoefte aan kantoorruimte wordt verminderd en de diversiteit van de werkruimten wordt vergroot (landschapskantoren, kleine en grote vergaderruimten en stille werkruimten). De gebouwen, samen goed voor ± 6.000 m², moeten onderdak kunnen bieden aan zo’n 530 administratieve medewerkers.

Duurzaam meubilair

Uitgaande van de beginselen van duurzaamheid en rekening houdend met het budget, heeft de stad overwogen om zoveel mogelijk meubilair te hergebruiken. Daarom heeft D&C Services een studie uitgevoerd om na te gaan welk meubilair kon worden hergebruikt, wat kon worden aangepast en opgefrist voor gebruik in het nieuwe gebouw en welk meubilair nieuw moest worden aangeschaft.

Door deze studie en een contract voor de renovatie van meubilair heeft de stad 41% van het bestaande meubilair hergebruikt en 16% van de materialen gerecupereerd voor nieuw meubilair. 

Verlichting

Bij het plannen van de verlichting voor vier gebouwen wilde de stad circulaire oplossingen met een lager verbruik onderzoeken. De stad was op zoek naar voldoende lichtintensiteit in elke kamer met hoogwaardige verlichtingsarmaturen, met een lager verbruik van energie en hulpbronnen, en waarbij al het afval deel uitmaakt van een circulaire toeleveringsketen. 

De stad kreeg een subsidie van 75.000 euro via een oproep voor innovatieve klimaatprojecten in de provincie Antwerpen. Het doel was om een contract met een looptijd van 15 jaar te sluiten voor de verlichting van verscheidene gebouwen.

In een eerste fase werd gevraagd om een verlichtingsinventaris te maken en de mogelijke winst te berekenen. In de tweede fase werd de kwaliteit van de offertes voor de levering van verlichting als dienst beoordeeld.

Bij de selectiecriteria heeft de stad Mechelen rekening gehouden met de financiële en economische draagkracht van de leveranciers, alsook met hun technische en professionele bekwaamheid. In totaal voldeden drie inschrijvers aan de selectiecriteria.

In de technische specificaties was bepaald dat de exploitant eigenaar van de lichtinstallatie zou blijven tijdens de levensduur ervan. De inschrijvers moesten er ook voor zorgen dat het verlichtingsniveau te allen tijde voldeed aan de Europese norm EN 12464-1, die de eisen specificeert voor verlichtingssystemen voor werkplekken binnenshuis in termen van kwantiteit en kwaliteit van de verlichting. De opdracht omvatte een verplicht bezoek aan het terrein en de indiening van een onderzoek met behulp van software die de verlichtingsvoorstellen plant, in kaart brengt en visualiseert. Elke inschrijver inventariseerde de bestaande armaturen en zette de software in voor het opstellen en verzenden van een voorstel voor oplossingen en technische tekeningen. Op basis van de drie studies heeft Mechelen een gemiddelde berekend waarop de evaluatie van de definitieve offertes gebaseerd is, zodat de voorstellen qua aanpak en prijs kunnen worden vergeleken. De opzet van deze studie werd gefinancierd met de subsidie van de provincie Antwerpen.

De volgende gunningscriteria werden in aanmerking genomen:

 • De kosten-batenverhouding van de verlichting per gebouw, berekend door de energiefactuur en de onderhoudskosten gedurende de contractperiode te vergelijken met de door de inschrijver voorgestelde servicekosten. 
 • Het lichtplan (technisch concept), de voorgestelde armaturen (kwaliteit van materialen en uitzicht), het onderhoudsplan, de uitvoeringstermijnen, de circulaire economie (vóór, tijdens en na afloop van het contract) en de opleiding van gebruikers en het technisch onderhoudspersoneel.

De drie geselecteerde kandidaten hebben een geldige offerte ingediend die voldoet aan de technische en gunningscriteria. Trilux won de aanbesteding voor een contract van 15 jaar, met een totale kostprijs van bijna 400.000 euro. Zodra de leverancier gekend was, kon de stad Mechelen op basis van de geleverde gegevens inschatten voor welke gebouwen een contract voor verlichting als dienst interessant zou zijn. Zo was in het bestek de verlichting van een crèche opgenomen, maar uit de kostenberekening bleek dat de kosten hoger waren via een verlichtingscontract dan via de aankoop van armaturen. De fluorescentielampen worden vervangen door ledverlichting. In sommige ruimten werd het aantal armaturen verminderd, in andere werd het verhoogd om aan de verlichtingsnormen te voldoen. 

Volgens de raming van de geselecteerde leverancier vermindert de nieuwe verlichting in de vier geselecteerde gebouwen de CO2-uitstoot van de stad met bijna 10 ton per jaar, wat kan oplopen tot 150 ton CO2 gedurende de contractperiode van 15 jaar.

AGENDA

5/03/2020 : Building (with) biodiversity (9h30 – 12h30)

In Brussel is de toegang tot natuurgebieden in de stad voor de Brusselaars van essentieel belang. Maar de natuur is niet beperkt tot groene ruimten. Het gaat ook om de bebouwde delen van de stad. Daarom biedt Leefmilieu Brussel een webinar aan om te ontdekken hoe ook de actoren in de vastgoed- en bouwsector de biodiversiteit in de hand kunnen werken. Verder lezen. 

Ook de vastgoed- en bouwsector kan een rol spelen in deze markt in volle ontwikkeling:

 • Waarom natuur integreren in de bebouwde omgeving?
 • Welke oplossingen bestaan er voor de nieuwbouw en renovaties?
 • Welke zijn de troeven voor uw projecten?

Dit webinar laat zien hoe de vastgoed- en bouwsector actie kan ondernemen voor een grotere biodiversiteit. 

Leefmilieu Brussel, een ecoloog, een vastgoeddeskundige en een speler uit de bouwsector zullen hun respectieve benaderingen voorstellen.

16/03/2021: Algemene theoretische inleiding duurzame overheidsopdrachten (9.00 tot 16.00 uur)

24/03/2020: Making Spend Matters (9.30 tot 13.00 uur)

Het netwerk Making Spend Matter onderzoekt hoe uitgavenanalyses kunnen worden gebruikt als een bewijsmiddel om het effect van overheidsopdrachten/ondersteuningsinstellingen te verbeteren en zo extra economische, sociale en milieuvoordelen te genereren voor de lokale economie en haar burgers. 

Tijdens deze ochtendopleiding zullen partners en experts van het netwerk Making Spend Matter de volgende onderwerpen toelichten:

 • inkoopuitgaven analyseren om meer inzicht te krijgen in de impact ervan
 • een database uitwerken om uw organisatorische prioriteiten te bepalen en ze te koppelen aan de gunningsprocessen en -praktijken
 • een strategische aanpak van overheidsopdrachten definiëren en het ecologische en sociale aspect ontwikkelen
 • uw engagement tegenover leveranciers versterken
 • ruimere sociale en milieuvoordelen bieden

De ochtend zal ook een unieke kans bieden om:

 • uitwisselingen aan te gaan met de zeven partnersteden van het project
 • lessen te trekken uit hun aanpak van strategische overheidsopdrachten
 • instrumenten, tips, trucs en aanbevelingen te ontdekken voor uw strategische aankoopproces

U kunt zich nu inschrijven via deze link op Eventbrite.

De eerstvolgende opleidingen van Leefmilieu Brussel:

30/03/2021:ICT-materiaal met een beperktere impact kiezen (9.30 tot 12.30 uur)

29/04/2021:Milieuvriendelijk bureaumateriaal (9.30 tot 12.30 uur)

27/05/2021: Alternatieven voor wegwerpartikelen (9.30 tot 12.30 uur)